Advokaten 1 Forsikringsselskab vil dække mediation

Print Print
06-02-2006

Af advokat Jes Anker Mikkelsen, Bech-Bruun, og advokat Pia Deleuran, Advokatfirmaet Deleuran, henholdsvis formand og næstformand for Mediatoradvokater.
Tryg Forsikring tilbyder nu som det første forsikringsselskab retshjælpsforsikring til mediation.

Fra 16. januar 2006 har Tryg samtidig med, at en sag antages som dækket under retshjælpsforsikringen, opfordret sin kunde til at søge sagen løst ved mediation, som Tryg betaler kundens udgifter til.

Kundens advokat vil med anerkendelsesbrevet få opfordring til at søge sagen løst ved mediation og vil samtidig modtage materiale om mediation og om, hvor det er muligt at søge yderligere oplysninger. Samtidig orienterer Tryg sin kunde direkte om dette tilbud og giver også kunden oplysninger om mediation.

Der er tale om et tilbud om dækning ud over, hvad der normalt dækkes af retshjælpsforsikringen, og det indebærer altså ikke et krav om, at sagen skal medieres. Tryg dækker fortsat kundens advokatomkostninger efter de hidtil gældende regler, hvilket også gælder omkostninger til partsadvokaten i forbindelse med mediationen. Såfremt kunden ikke ønsker mediation, vil der fortsat være dækning til traditionel konfliktløsning via retssystemet.

Initiativet fra Tryg til forsikringstagerne hilses velkomment, fordi det giver parterne i en konflikt mulighed for at få den løst på en måde, hvor de selv har langt større indflydelse på tilrettelæggelsen og forløbet, og hvor konfliktløsningen ofte vil have et hurtigere og bedre resultat.

Hvem kan mediere?
Tryg har valgt, at mediator skal være medlem af Mediatoradvokater, hvis medlemmer har gennemgået Advokatsamfundets mediatoruddannelse eller tilsvarende uddannelse, og som arbejder i overenstemmelse med Mediatoradvokaters etiske regler. En liste over advokaterne findes på foreningens hjemmeside.

Mediator vil herefter indkalde parterne og deres advokater til et møde, der oftest vil være baseret på en femtrins-model:

  • Parterne redegør for deres opfattelse af problemet/konflikten
  • Interesser og behov drøftes
  • Muligheder og løsningsmodeller opbygges
  • Aftalen opbygges gennem parternes forhandling
  • Aftalen indgås

Mediator sørger for, at begge parter bliver hørt og fremkommer med synspunkter og forslag til løsning af konflikten. Der findes andre mediationsformer, men Mediatoradvokater arbejder med udgangspunkt i denne model.

Hvis mediationen lykkes, vil parternes forligsaftale afslutte konflikten. Hvis mediationen ikke ender med indgåelsen af en aftale, kan de forhold, der er kommet frem, ofte alligevel medvirke til en afslutning af konflikten ved efterfølgende forlig. Og hvis der skal føres retssag, vil sagen ofte være skåret til og centrale punkter tydeliggjort.

Partsadvokaternes rolle
Parternes advokater kan spille en vigtig rolle under mediationen, idet parterne ofte føler sig trygge ved, at deres advokat er til stede. Advokaten kan f.eks. bistå ved at  give en supplerende fremstilling og klargøre visse dele af uoverensstemmelsen.

Partsadvokaten og klienten afholder almindeligvis et møde forud for selve mediationsmødet, hvor klientens interesser og behov i sagen drøftes nøje. Advokaten bliver klar over, hvilke forhold uden for den retlige ramme, der er centrale for klienten. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at klienten undervejs i selve mediationen kan ændre opfattelse, når den anden parts synspunkter høres. Derfor bør forhandlingspositioner ikke aftales endeligt.

Advokaterne i mediationen virker således som understøttende og aktive konfliktløsere, der bistår klienten og drøfter evt. løsningsmuligheders værdi og relevans gennem realitetstestning. Hertil kommer, at partsadvokaterne typisk vil skulle udarbejde parternes forligsaftale og i det hele taget sørge for, at sagen afsluttes.

Yderligere information
Der kan findes oplysninger om mediation, herunder om udpegning, hvis der skal findes en mediator og om partsadvokatens rolle på www.mediatoradvokater.dk . På samme hjemmeside vil det ligeledes være muligt at læse de breve, der sendes ud til henholdsvis Trygs forsikringstagere og til partsadvokaterne om mediation.

I Advokaten nr. 7-8/2003 kan læses en artikel ” Retsmægling – om advokaten som bisidder og partsrepræsentant”, hvori partsadvokatens rolle er beskrevet nærmere.
I foråret udbyder Advokaternes Serviceselskab A/S et tre timers kursus om partsadvokatens rolle i retsmægling og mediation. Kurset afholdes i henholdsvis  København, Odense, Århus og Aalborg.
Særskilt om forsikringsdækningen, står Tryg forsikring til disposition ved evt. spørgsmål om ordningen.