Advokaten 1 Aktuel information

Print Print
06-02-2006

 

Advokatrådet advarer mod terrorplan
Advokatrådet og Advokatrådets retsudvalg har efter en grundig gennemgang af regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse skrevet et brev til justitsministeren og Folketingets Retsudvalg, hvor rådet advarer mod en række af regeringens planer. Bl.a. er Advokatrådet betænkelig ved at flytte hovedparten af Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC) til Politiets Efterretningstjeneste (PET). Rådet mener, at kriminalitet som udgangspunkt skal bekæmpes af det almindelige politi med de regler om kontrol og åbenhed, der følger af retsplejeloven. Hvis PET i stigende grad selv skal foretage politihandlinger og sagsbehandling, vil det medføre lukkethed og manglende mulighed for at varetage en sigtet persons forsvar samt den nødvendige kontrol fra domstolenes side. ”Forslaget er et skridt på vejen mod mere hemmeligt politi i Danmark. Det vil svække forsvarernes indsigt i sagerne og domstolenes kontrol og dermed forringe retssikkerheden,” siger Advokatrådets formand Sys Rovsing. Brevet til justitsministeren samt en pressemeddelelse fra rådet kan læses på www.advokatsamfundet.dk.
 
Sekretærkurser fylder ti år med succes
Det er ti år siden, at Advokaternes Serviceselskab begyndte at udbyde kurser for sekretærer og andet administrativt personale på advokatkontorerne. Det startede med kurser inden for nogle få fagområder og er siden vokset til i dag at dække alle sekretærrelevante retsområder. Mange hundrede sekretærer, receptionister, bogholdere og andre administrative medarbejdere har været på Serviceselskabets kurser, og på nogle af de mere praktisk orienterede kurser deltager i dag også advokater. I jubilæumsåret sætter sekretærkurserne fokus på advokatbranchens kerneværdier. Det er vigtigt, at hele advokatvirksomheden bakker op om kerneværdier som tilgængelighed, handlekraft og kompetence, og sekretæren eller receptionisten er ofte den første person, klienten møder. I 2006 og 2007 udbydes derfor kurser i kommunikation, service og kundebetjening for administrative medarbejdere. Dertil kommer de velkendte fagretlige kurser fra grund- til eliteniveau samt kurser i bl.a. bogholderi, klientkonto, regnskab og etik.
 
Bedre beskyttelse af købere af nybyggeri
Der er stadig flere eksempler på sælgere af nybyggeri, som kræver garantier fra køberne på stærkt urimelige vilkår. F.eks. er køberen ikke sikret, at der er bygget en færdig bolig, eller at der foreligger et endeligt skøde, når købesummen skal betales. Det har fået Advokatrådet og fem andre organisationer til sammen at udarbejde tre nye vejledende standardgarantitekster ved køb af nybyggeri, som organisationerne vil anbefale deres medlemmer at bruge. Teksterne skal sikre en bedre beskyttelse af køberne af nybyggede lejligheder, huse eller andelsboliger. Udover beskyttelse af køberne vil det også give større klarhed for de involverede i byggeriet og finansieringen. Teksterne ligger på organisationernes hjemmesider og kan frit benyttes af alle. Ud over Advokatrådet er det ABF, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Finansrådet og Realkreditrådet, der står bag initiativet. Se mere på www.advokatsamfundet.dk eller www.advokatnet.dk.
 
Flere klager over skatten
Flere og flere borgere opsøger en advokat, når de er utilfredse med afgørelser fra skattevæsnet. Det viser en opgørelse fra Skat over, hvor mange der i 2004 har ansøgt om omkostningsgodtgørelse i skattesager. 5000 borgere søgte i 2004 om omkostningsgodtgørelse imod 2000 i 2001. I næsten halvdelen af sagerne udbetales der i dag en godtgørelse på 100 procent til skatteyderen, fordi han eller hun har vundet sagen eller fået medhold i overvejende grad. I 2004 var statens udgift til omkostningsgodtgørelsen ca. 134 mio. kr., hvilket er en tredobling af udgiften siden 2001. Skatteminister Kristian Jensen er dog tilfreds med ordningen og mener, at den styrker retssikkerheden. Redegørelsen fra Skat kan læses på www.skat.dk under nyheder.
 
Indtægtsgrænser for fri proces i 2006
Indtægtsgrænserne for fri proces er forhøjet med virkning fra 1. januar 2006. Grænserne er nu 242.000 kr. for enlige og 307.000 kr. for ægtefæller og samlevende. Beløbene forhøjes med 42.000 kr. for hvert barn efter samme regler om hidtil. Indtægtsgrænserne fremgår af bekendtgørelse nr. 1097 af 16. november 2005 om fri proces, som findes på www.advokatnet.dk. 
 
Nyt på Advokatnævnets hjemmeside
Der er på Advokatnævnets hjemmeside gengivet afgørelser fra december 2005, der vedrører følgende emner: 1. Advokat havde tilsidesat god advokatskik ved at tage en bestridt fordring til inkasso, da advokaten ikke havde forholdt sig til debitors indsigelser, som advokaten på baggrund af sit tætte samarbejde med inkassobureauet burde have kendt. 2. Advokats ytring under en forældremyndighedssag. 3. Udlevering af sagsakter. Afgørelserne kan læses på www.advokatnævnet.dk under Konkrete afgørelser/kronologisk oversigt eller Sidste nyt!
 
Vejledning i sager om whiplash
Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede og Whiplashforeningen har sammen lavet en rapport, der beskriver, hvordan mennesker, der rammes af whiplash –­ eller piskesmæld – skal undersøges. Rapporten beskriver, hvilke undersøgelser, der er relevante at foretage på hvilke tidspunkter. Den er først og fremmest et arbejdsredskab for læger, sygeplejersker og andre behandlere, men også advokater og sagsbehandlere i forsikringsselskaber, pensionskasser og det offentlige kan have nytte af den. Den kan ses på www.whiplashkoncensus.dk.
 
Drift-kursus på Færøerne
I dagene 23. til 27. august 2006 kan advokater og direktører i nordiske advokatvirksomheder modtage inspiration og udveksle erfaringer i Tórshavn på Færøerne. På seminaret om drift af advokatvirksomhed i Norden diskuteres strategivalg og succesfaktorer, nøgletal, presse og offentlighed, globalisering, kompetenceudvikling, partnerkonflikter og meget mere. Seminaret vil være krydret med forskellige naturmæssige oplevelser. Lagman Johannes Eidesgaard vil også holde indlæg. Læs mere om arrangementet og de forskellige foredragsholdere på www.nordiclawyersacademy.com eller bestil specialprogram hos Helle Pallesen på 33 96 97 98 eller hpa@advocom.dk