Advokaten 9 Aktuel information

Print Print
19-09-2005

 

Straffelovrådet skal overveje terrorlovgivning
Justitsministeren har bedt Straffelovrådet overveje, hvilke lovændringer, der er nødvendige på det strafferetlige område, for at Danmark kan ratificere Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme og FN's konvention om nuklear terrorisme. Rådet skal også mere generelt overveje, om den nuværende lovgivning fortsat giver et tilstrækkeligt strafferetligt værn mod terrorisme. Straffelovrådet skal afgive betænkning senest 1. marts 2006.

Publi-com og CVR lægges sammen
1. september lukker det gamle Publi-com system, som i mange år har været brugt at til søge selskabsoplysninger og bestille udskrifter. I stedet samles Publi-com og cvr.dk i én hjemmeside, hvor man fremover har adgang til samtlige oplysninger om alle landets 550.000 virksomheder. Man kan stadig finde de kendte udskrifter og oplysninger, men sammenlægningen giver en række nye muligheder, f.eks. for at bestille særlige udtræk baseret på f.eks. geografi og branchekriterier. Man kan nu også betale med Dankort og kreditkort.  Første gang man logger på cvr.dk, bruges det gamle Publi-com brugernummer for sidste gang. De brugeroplysninger der er registreret vises - og det er vigtigt at kontrollere e-mailadresse samt indtaste et password efter eget valg. Fremover bruges e-mailadressen til at logge på cvr.dk. Yderligere oplysninger kan fås hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på telefonnummer 33 30 77 00.

Socialt ansvar og god ledelse
Kan man have god ledelse uden socialt ansvar? Eller forudsætter den gode ledelse samtidig virksomhedens sociale engagement? Det er nogle af de spørgsmål, som behandles i bogen ”Virksomheders ledelse og sociale ansvar”. Bogens mål er at forsøge at skabe dialog mellem de to tilgange til moderne virksomhedsledelse Corporate Governance og Corporate Social Responsability. Bogen består af en række artikler, og den er redigeret af Karin Buhmann og Jacob Dahl Rendtorff og udgives af DJØFs forlag.

Tips om gratis it-programmer
På Advokatnet er der oprettet en såkaldt værktøjskasse med gode tip, omtaler og links til gratis it-programmer, der kan være nyttige. Værktøjskassen ligger under service/erfa-grupper/it-erfagruppe, men den kan benyttes af alle med adgang til Advokatnet.

Offentlighed i retsplejen
Bogen ”Aktindsigt i retsplejen” gennemgår de nye regler, som trådte i kraft den 1. juli 2004. Reglerne indebærer en væsentlig udvidelse af adgangen til aktindsigt ved domstolene og en modernisering af reglerne om offentlighed i civile sager og straffesager. Bogen er skrevet af Jens Røn, der er kontorchef i Justitsministeriet og her har medvirket til udarbejdelsen af lovforslaget om offentlighed i retsplejen. Bogen er udgivet af DJØFs forlag.

Minoritetskvinder og vold
Center for Ligestilling på Roskilde Universitetscenter har udgivet rapporten ”Fanget mellem lov og liv”. Den handler om udenlandske voldsramte kvinder, der havner i det dilemma, at de kan vælge imellem at blive i et voldeligt forhold, indtil de kan opnå permanent opholdstilladelse eller forlade den voldelige ægtemand med fare for hjemsendelse. Advokaten har tidligere beskrevet problemstillingen i nr. 5 2005.

Temadag om forsikringsdækket mediation
Onsdag den 12. oktober 2005 afholder Forsikring & Pension en temadag  i Forsikringens Hus om mulighederne for forsikringsdækning til udenretlig mediation. Temadagen er udviklet i samarbejde med Mediatoradvokater og Advokatsamfundet, og flere mediatoradvokater deltager som oplægsholdere. Deltagerne kommer fra forsikringsbranchen.

Bog om kommunernes opgaver
De advokater, der vil benytte kommunalreformen til at forsøge at få et bedre tag i de kommunale advokatopgaver, kan måske have glæde af bogen ”Kommunernes opgaver”, som er udgivet af DJØFs forlag. Bogen, der er skrevet af Karsten Revsbech, omhandler primært kommunalfuldmagten, men kommer også ind på enkelte love, som knytter sig til den.

Brug konflikterne bedre
”Gode konflikter” i en virksomhed kan bruges til at sætte tanker og ideer i gang og skabe innovation. Det er en af hovedtankerne i advokat og mediator Tina Monbergs bog ”Konfliktens redskaber – fra ubevidst kultur til bevidst strategi”, som er udgivet af Børsens Forlag. Bogen handler om, hvordan man kan forebygge konflikter og hvordan man kan gøre konflikter mere frugtbare. Den er relevant for både advokater, der skal lede deres eget firma eller som via bestyrelsesarbejde og rådgivning har et medansvar for, at virksomhederne forstår at forebygge og håndtere konflikter.