Advokaten 7/8 Vi skal rette blikket udad

Print Print
15-08-2005

Af Pia Møller, pressechef
Internationalisering og innovation vil i de kommende to år være vigtige arbejdsom­råder for Advokatrådet, fortalte formand Sys Rovsing Koch på generalforsamlingen. Hun forsikrede samtidig, at den forgangne periodes fokusområder etik, kernevær­dier og privatkunder ikke vil blive glemt.

For to år siden stod den dengang nyvalgte formand, Sys Rovsing Koch, på talerstolen i Comwell i Kolding og fortalte, at hun i de næste to år ville sætte fokus på kerneværdier, fællesskab, etik og privatkunder. Lørdag den 11. juni to gjorde hun så fra den samme talerstol status over en rådsperiode, hvor arbejdet i det af regeringen nedsatte Advokatudvalg i høj grad har været med til at sætte dagsordenen for branchen og Advokatrådets arbejde.

Sys Rovsing Koch slog med glæde fast, at Kerneværdiprojek­tet tydeligt har vist, at advokater – uanset om de driver en stor eller en lille forretning – har en række værdier til fælles. Nogle værdier, som kunderne faktisk i høj grad også forventer af advokaterne. Men kunderne vil også have nye værdier som handlekraft og tilgængelighed, og det gælder både privat- og erhvervsklienter. Og hun hen­viste til, at privatklienterne er vigtigere for branchen, end man lige tror.

- Privatkundernes bedøm­melse af vores måde at opføre os på er med til at skabe profes­sionens omdømme – også i de andre sager, sagde hun.

Kerneværdier og etik
De fælles kerneværdier er Advo­katsamfundet i øjeblikket ved at kommunikere ud til omverdenen gennem annoncekampagner i aviser og tv.

- Denne fremgangsmåde vil uden tvivl irritere nogle af jer, og det gør heller ikke noget. Bare det har en effekt og fører til handling. Og husk så, når I ser annoncerne på TV2, så tro ikke, at de er rettet mod jer. Lad være med at sidde og finde fem fejl. Glæd jer over, at de virker på kunderne, sagde Sys Rovsing Koch og tilføjede, at Advokatrå­det inden næste Advokatmøde i 2007 vil evaluere Kerneværdipro­jektet, som ressourcemæssigt, økonomisk og personligt har været et af de mest krævende projekter i lang tid.

Hun fremhævede herefter, at der er en snæver sammenhæng mellem kerneværdierne og de nye etiske regler, som Advokat-rådet har vedtaget om interes­sekonflikter og prisoplysning.

- Jeg ved godt, at I ikke alle er lige begejstrede lige nu. Men jeg tror på, at I i længden vil blive glade for dem. Det kan jo f.eks. vise sig at være en stor fordel, at vi, inden vi starter rådgivningen, gør os nogle tanker om, hvad vi skal tjene på den ydelse, vi har tænkt os at levere.

For to år siden lovede Sys Rovsing Koch at tage initiativ til en ny forening, som skulle rette sig mod privatkunderne. Danske Familieadvokater blev født og er blevet godt modtaget af offentligheden.

- Med Danske Familieadvo­kater og Danske Boligadvokater har vi gjort meget for at sætte fokus på privatkundemarkedet, sagde hun.

Retssikkerhed ikke et skjold
Hun fremhævede, at arbejdet i Advokatudvalget har krævet mange ressourcer i Advokatrådet og i Advokatsamfundets sekreta­riat. Der er blevet udarbejdet en række notater og betænkninger til brug i udvalgets arbejde, bl.a. om det lovpligtige medlemskab, advokaters grund- og efterud­dannelse og tilsyns- og disci­plinærsystemet. Flere af dem indeholder forslag til ændringer i de nuværende regler.

- I mange år har vi oplevet, at vi skulle argumentere for vores regler ud fra retssikkerheds­mæssige betragtninger. Det er ikke længere nok. Vi skal ikke glemme retssikkerheden, men vi må ikke bruge den som et skjold. Vi skal finde ud af, hvordan vi får nogle regler, som både tilgodeser retssikkerhedsmæssige og kon­kurrenceøkonomiske hensyn, sagde Sys Rovsing Koch.

Hun slog dog fast, at Advoka­trådet vil kæmpe for et fortsat obligatorisk medlemskab, fordi det er den bedste måde at sikre advokatens uafhængighed til glæde for klienten. Det kan dog blive nødvendigt at lave en anderledes struktur for Advokatsamfundet i lyset af de strukturreformer, der er under­vejs i resten af samfundet.

Innovation og globalisering
Efter i den forgangne periode at have brugt en masse tid på at kigge indad, skal advokat­standen nu vende blikket udad mod Europa og verden og sætte mere fokus på forretningsmæs­sig udvikling, sagde Sys Rovsing Koch om Advokatrådets arbejde i de kommende to år.

- Det betyder ikke, at vi lader de små advokatvirksomheder sejle i deres egen sø, og vi vil også stadig arbejde for udvikling af privatmarkedet. Men enhver, der har læst vores brancheana­lyse, kan jo se, at den største omsætning skabes af de større og helt store virksomheder. Og det er disse virksomheder, der i et Europa uden grænser vil blive mødt med en stærk inter­national konkurrence. Det er vores opgave som organisation at hjælpe med at ruste dem til at møde fremtidens globale udfordring.

Hun tilføjede, at udfor­dringerne kommer, både når udenlandske advokatfirmaer rykker ind i Danmark, og når danske advokater skal arbejde i udlandet.

Et led i at styrke de danske advokater på den internationale arena er innovation, fremhævede rådsformanden. Det gælder både innovation i virksomhedsdrif­ten, markedsføring og selve advokatydelsen.

- Vi skal helt frem i skoene og vise det omliggende samfund, at vi er parat til at udvikle os, at vi er klar til at bidrage til den danske økonomiske udvikling og Danmarks internationale konkurrenceevne ved at være konkurrencedygtige, nytænkende og åbne over for de krav, det om­givende samfund stiller til os.

Advokatrådet vil i den kom­mende periode arbejde med in­ternationalisering og innovation i de to nye udvalg Internationalt Forum og Innovationsudvalget.

Et mere detaljeret referat fra generalforsamlingen kan ses på www.advokatsamfundet.dk.