Advokaten 7/8 Ny forsikringsordning godkendt

Print Print
15-08-2005

Af Pia Møller, pressechef
En ny forsikrings- og garantiordning blev vedtaget på Advokat-samfundets generalforsamling den 11. juni. Advokatrådet lovede advokaterne god tid til at få de nye forsikringer på plads.

Dirigent PÅ generalforsam­lingen, Niels Bo Andersen fra Kolding, kunne hurtigt konsta­tere, at der i salen blev bakket enstemmigt op omkring en ny forsikrings- og garantiordning for advokater. Ordningen, der har været undervejs siden nogle drøftelser på Advokatmødet i 2001, er mere tidssvarende end den nuværende og giver en større sikkerhed for klienterne. Med den nye ordning hæves forsikringssummen til to en halv mio. kr., og grov uagtsomhed bliver også dækket. Som noget nyt kommer ordningen til at dække mindst fem år efter, at advokaten er ophørt med at drive virksomhed.

Endvidere indføres en garan­tiordning, der dækker underslæb med op til fem mio. kr. Det er krav, der i dag dækkes af Advo­katsamfundets Erstatningsfond. Den nye garantiordning giver klienterne længere frister for at indbringe sagerne, og medfører at udbetaling af erstatning ikke længere hviler på et frit skøn.

- Vi vil gerne have, at klienten har et retskrav på erstatning, sagde formanden for Advokatrå­dets forsikringsudvalg, Jørn Friis, da han fremlagde forslaget.

Mange advokater har al­lerede en forsikringsordning, der lever op til de nye krav. Og de øvrige advokater fik på gene­ralforsamlingen et løfte om, at præmiestigningerne i forhold til den nuværende ordning vil blive beskedne.

- Vi skønner, at den nye forsik­ring vil blive 5-10 procent dyrere end den standardforsikring, vi i dag stiller krav om. Og vi ved, at mange af jer allerede har mere i dag, sagde Jørn Friis.

Om økonomien i den nye garantiordning sagde han, at den forventede præmie bliver højst 2500 kr., og det skal ses i forhold til de 1900 kr. til Erstatningsfonden, som så ikke længere vil blive opkrævet.

- Når vi har godkendt for­slaget her, skal det godkendes af Justitsministeriet med en ikrafttrædelsesdato. Vi skal nok sørge for, at der bliver god tid til at få tingene bragt i orden, lovede Jørgen Friis.

Også et andet forslag til en vedtægtsændring, der skal gøre det muligt at kommunikere digi­talt med Advokatsamfundet blev enstemmigt vedtaget. Forslaget er et skridt på vejen til at opfylde regeringens målsætning om at forbedre mulighederne for at benytte digital kommunikation. Indtil videre vil den digitale mulighed dog ikke omfatte kli­entkontooplysninger.