Advokaten 7/8 Ny dom om interessekonflikter og advokatsamarbejder

Print Print
15-08-2005

Af advokat Lars Økjær Jørgensen, sekretariatet
Vestre Landsret har nu ydet et væsentligt bidrag til fastlæggelse af rækkevidden af reglerne om interessekonflikter, efter i en dom at have fastslået, at et konkret kæde-samarbejde er omfattet.

De advokatetiske reglers kapitel om interes­sekonflikter trådte officielt i kraft den 1. maj i år. Sandheden er imidlertid, at den største del af reglerne afspejler den praksis, som domstolene har fastsat gennem de senere år. Reglerne beskriver derfor i vidt omfang blot gældende ret.

Denne gengivelse af retspraksis er reglernes hovedopgave. Da reglerne blev vedtaget af Advoka­trådet i december 2004, var der imidlertid ikke på alle områder domme at holde sig til, og reglerne indeholder derfor også Advokatrådets egen vurde­ring af, hvad der bør være gældende ret.

Reglen i 3.2.3., der henviser til interessekonflikt­reglerne, er et godt eksempel. Den lyder således:
”3.2.3.

Når advokater udøver advokatvirksomhed i et fæl­lesskab, i advokatselskab jf. retsplejelovens § 124 eller i kontorfællesskab gælder reglerne i 3.2.1 og 3.2.2 for fællesskabet, advokatselskabet og kontorfællesskabet og i det indbyrdes forhold mellem dets deltagere, herunder ansatte advokater.

Tilsvarende gælder reglerne i 3.2.1 og 3.2.2 for andre samarbejder, samvirker og fællesskaber mellem advokater eller advokatvirksomheder, såfremt de i forhold til tredjemand fremtræder som et fællesskab eller en advokatvirksomhed.”

På vedtagelsestidspunktet var det kun 1. stykke af denne bestemmelse, som var støttet af rets­praksis. Den væsentligste dom, som er gengivet i U.1998.1105H og omtalt i Advokaten 10/98, fastslår, at også kontorfællesskaber af advokatvirksomheder må betragtes som en enhed med den virkning i forhold til interessekonflikter, at advokaterne i kontorfællesskabet skal ligestilles med advokater i et partnerskab.

Højesteret siger i præmisserne, at dette gælder, uanset om advokaterne i kontorfællesskabet driver helt adskilte advokatvirksomheder. Derfor vur­derede Advokatrådet, at domstolene også kunne forventes at inddrage visse kædesamarbejder. Reg­len i 2. stykke afspejler denne opfattelse. Nu er det tillige fastslået ved Vestre Landsrets dom gengivet i U.2005.1403, at Advokatrådets vurdering var rigtig. Dommen omhandlede et kædesamarbejde mellem en række jyske advokatvirksomheder, som bar ét fælles navn af en sådan art og på en sådan måde, at tanken ledes hen på en advokatvirksomhed mere end på et samarbejde.

Dette og andre forhold, herunder fælles brevpapir fik samarbejdet til i meget høj grad at fremtræde som en advokatvirksomhed. Advokat A fra kædesamarbejdets kontor i Herning blev udpeget som kurator i konkursboet efter S. I boet indgik en verserende retssag anlagt af S mod advokat J og revisor R. J og R var repræsenteret af advokat B fra kædesamarbejdets Koldingkontor. A traf beslutning om, at boet ikke skulle indtræde i retssagen. Spørgsmålet om As inhabilitet blev indbragt for domstolene, og landsretten siger herom:

”Det fremgår af det brevpapir, der i april 2003 blev anvendt af [kædesamarbejdets Herningkontor], at en oversigt over medarbejdere og kompetencer kunne ses på en nærmere angivet internetadresse, og at der var kontorer i Aalborg, Esbjerg, Herning, Kolding og Viborg.

Advokatfirmaerne [Herningkontoret og Koldingkontoret] fremtrådte derfor i 2003 i forhold til tredjemand som et fællesskab eller en advokatvirksomhed. Der har som følge heraf kunnet herske tvivl om [advokat As] upartiskhed, da han som kurator i S' konkursbo bestemte, at boet ikke skulle indtræde i en verserende retssag, hvor en modpart var repræsenteret af en advokat fra [Koldingkontoret]. Bestemmelsen kunne derfor ikke træffes af ham, jf. konkurslovens § 238…..”  

Det er meget tilfredsstillende, at Vestre Landsret i sine præmisser har benyttet de samme kriterier som anvendt i 3.2.3. stk. 2: ”fremtræder som et fællesskab eller en advokatvirksomhed.”