Advokaten 7/8 Aktuel information

Print Print
15-08-2005

 

Socialt ansvar og god ledelse
Kan man have god ledelse uden socialt ansvar? Eller forudsætter den gode ledelse samtidig virksomhedens sociale engagement? Det er nogle af de spørgsmål, som behandles i bogen ”Virksomheders ledelse og sociale ansvar”. Bogens mål er at forsøge at skabe dialog mellem de to tilgange til moderne virksom­hedsledelse Corporate Governance og Corporate Social Responsability. Bogen består af en række artikler, og den er redigeret af Karin Buhmann og Jacob Dahl Rendtorff og udgives af Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Kritik af ungdomssanktion
Ordningen med ungdomssanktion for unge mellem 15 og 17 år, som blev indført i 2001, duer ikke. Det konkluderer en rapport fra Socialforsk­ningsinstituttet, der har interviewet en række af de unge, der er blevet idømt den to-årige sanktion med behandling på både lukkede og åbne institutioner i stedet for en ubetinget fængselsstraf fra 30 dage til 1 ½ år. Der mangler sammenhæng, planlægning og redskaber til behandling, og en stor del af de unge falder tilbage i kriminalitet. Desuden oplever nogle ungdomssanktionen som en hårdere straf end den ubetingede fængselsstraf. Rapporten kan ses på www.sfi.dk.

Masteruddannelse i miljø- og energiret
I et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Handelshøjskolen i Århus, Syddansk Universitets­center og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole udbydes fra februar 2006 en masteruddannelse i miljø- og energiret (MEEL). Undervisningen er to-årig og underviserne er danske og udenland­ske professorer. Der undervises på nationalt, EU-niveau og internationalt niveau. I uddan­nelsen indgår også miljø-/energiøkonomi og -politologi.

Nye procedure- og inkassotakster
Landsretspræsidenterne har udstedt nye takster for procedure- og inkassosager. Taksterne finder anvendelse på sager, der afgøres efter den 1. juli 2005, uanset hvornår sagen er anlagt. Efter den seneste ændring af retsplejeloven bruges taksterne som udgangspunkt også ved honorar­fastsættelsen i fri proces sager. Taksterne samt et notat fra landsretspræsidenterne herom kan ses på www.advokatsamfundet.dk eller www.advokatnet.dk.

Lov om bolighandel
Folketinget har i juni 2005 vedtaget en ændring af lov om omsætning af fast ejendom, bl.a. på baggrund af Konkurrencestyrelsens undersøgelse fra 2004, der viste, at konkurrencen i mægler­branchen ikke kunne opfattes som tilstrækkelig. Et af de centrale punkter i lovændringen er, at formidleren i fremtiden først må skrive skøde for køberne, når den lovpligtige fortrydelsesret på seks dage er gået. Endvidere skal ejendomsfor­midleren give forbrugeren skriftlige oplysninger om, hvorvidt han får provision, rabat eller andet vederlag, og endelig er restriktionerne på, hvem der kan indgå i ejerkredsen i en ejendomsfor­midlervirksomhed ophævet, blot selve virksom­heden fortsat udøves af ejendomsmæglere eller en advokat.

Kendelser fra Advokatnævnet
Advokatnævnets kendelser vil ikke længere blive gengivet i ”de gule sider”, men kan findes på Advokatnævnets hjemmeside www.advokatnæv­net.dk . I Advokaten vil Advokatnævnets sekre­tariat regelmæssigt i artikler beskrive nævnets praksis nærmere på udvalgte områder og i korte noter oplyse om nye kendelser på hjemmesiden. De seneste afgørelser fra nævnet, der kan læses på hjemmesiden vedrører: afregning i sager med retshjælpsdækning ( afsnit IX. 3.), orientering til klienten om virkningen af eksekutionsfristen i forældremyndighedssag ( afsnit IV. 6.2. ) og omtale af lejers betalingsstandsning i annonce vedrørende tvangsauktion over udlejers ejendom (afsnit XI. 5.).

Erhvervskonference om menneskerettigheder
På den internationale fredsdag d. 21. september kl. 15 – 17.30 inviterer Advokatsamfundet sammen med blandt andre DI og Udenrigs­ministeriet til en international konference om erhvervslivet og menneskerettighederne. Konferencen er planlagt og tilrettelagt af den danske sektion af International Commission of Jurists (ICJ). På konferencen vil generalsekretæ­ren for ICJ, Nicholas Howen tale over emnet ”The Accounability of Business in relation to Human Rights”. Der vil også være indlæg fra DI og Dansk Center for Menneskerettigheder. Konferencen finder sted i Politikens Hus, Vestergade 30, 1456 København K. Tilmelding sker til advokat Sune Skadegaard Thorsen på sune.skadegaard.thorsen@icj.dk eller sst@lawhouse.dk. Deltagelse er gratis, men antallet af pladser er begrænset.

Erhvervsliv tilfreds med advokater
Ni ud af ti erhvervsklienter er enten meget tilfredse eller tilfredse med deres advokat. Det viser en undersøgelse, som dagbladet Børsen og analyseinstituttet Greens har lavet blandt de største advokatkontorer og de største virksom­heder her i landet. Advokaterne scorer højt på tillid, kompetence og ansvarlighed og mindre på handlekraft. Undersøgelsen viser også, at de fleste erhvervsklienter mener, at advokater kom­munikerer i et sprog, der er til at forstå. 20 pro­cent af virksomhederne mener dog, at advokaten ikke har tilstrækkelig indsigt i virksomhedens forhold. Undersøgelsen viser også, at knap 40 procent af advokatvirksomhederne