Advokaten 6 Skatteminister vil skabe et nyt image

Print Print
14-06-2005

Af Pia Møller, pressechef
Flere offentliggørelser af afgørelser og kendelser, klarere og mere forståelig lovgivning og en venligere og mere åben attitude fra medarbejderne hos myndighederne. Det er nogle af de ting, skatteminister Kristian Jensen satser på i et forsøg på at højne retssikkerheden og samtidig give myndighederne et bedre image blandt skatteyderne.

Ved mødebordet i sit ministerkontor med udsigt til Den Sorte Diamant erkender Kristian Jensen, at det er en svær opgave at ændre på danskernes holdning til og billede af skattemyndighederne. Det er ikke desto mindre det, han har sat sig for, både i forbindelse med den kommende kommunalreform, som ministeren konsekvent betegner ”fusionen”, og i forbindelse med det projekt om større retssikkerhed på skatteområdet, som er i fuld gang.

- Skattemyndighederne skal opfattes som en effektiv samarbejdspartner, en åben medspiller, en enkel myndighed, og så skal vi selvfølgelig løse vores opgave og hente nogle penge ind i statskassen, siger skatteministeren.

Ministeriet har i de forløbne måneder gennem en række møder og aktiviteter ønsket at sætte fokus på de retssikkerhedsmæssige problemer på skatteområdet. Der har været afholdt møder med en række organisationer, bl.a. Advokatsamfundet. Og så har både private borgere, erhvervslivet og organisationer på ministeriets hjemmeside kunnet komme med ideer til, hvor man kan forbedre retssikkerheden.
123 forslag har ministeren indtil videre fået fra skatteyderne. Og selv om ministeriets embedsmænd jo nok har en fornemmelse af, hvor skoen trykker med hensyn til retssikkerhed, så er Kristian Jensen glad for bidragene fra borgerne.

- Den samlede viden blandt 4,5 mio. skattepligtige i Danmark er selvfølgelig større end hos 135 ansatte i ministeriet. Verden opleves anderledes på deres side af skrivebordet end på vores, og det er rart at få bekræftet, at der, hvor vi føler problemerne er, også er der, hvor befolkningen mener.

Klarere regler
Kristian Jensen siger selv, at hans mål er, at skattelovgivningen skal leve op til forordet fra Jyske Lov fra 1241. Her står blandt andet, at loven skal være ærværdig, bekvem og nytting, den skal være retfærdig og tydelig, så alle kan vide og forstå, hvad loven siger.

- I dag er vi langt fra den situation, at skattereglerne kan forstås af alle. Jeg tror også, vi er langt fra, at loven altid opfattes som værende bekvem og nyttig. Jeg tror ikke, vi nogensinde kommer i en situation, hvor vi undgår sager og tvister og folk, der føler sig klemt af systemet. Men vi kan gøre det langt bedre end i dag, siger han.

Nogle af de henvendelser, ministeren har modtaget i forbindelse med kampagnen om retssikkerhed, har lydt i retning af ”kan vi ikke bare slette det hele og starte forfra?” Den mulighed findes ifølge Kristian Jensen ikke, fordi alt for mange har indrettet sig på de nuværende regler. Og en gennemgang af hele den komplekse lovgivning kommer heller ikke på tale, da det ville lamme ministeriet på alle andre områder.

- Når vi har en naturlig anledning, vil vi kigge på, om vi kan gøre tingene bedre. Et eksempel er de ændringer, vi i forbindelse med fusionen skulle lave i skattestyrelsesloven. Det første oplæg var bare at rette paragrafferne, der hvor de stod. Men i stedet valgte vi at gennemskrive lovteksten fra a til z, så den er nemmere at læse og forstå, fortæller Kristian Jensen.

Han fremhæver, at retfærdighed har mange ansigter og også i høj grad handler om, hvordan borgerne oplever en lov. Loven kan være nok så præcis, men hvis folk ikke kan forstå, hvorfor lovens paragraffer er, som de er, så opleves den som uretfærdig.

- Man kan godt jagte perfektionismen i paragrafferne så meget, at man glemmer overblikket og retfærdigheden. Vi vil nu arbejde med, hvordan man skaber klare regler, skriver tingene mindre juridisk perfekt men mere forståeligt. Så vil borgere og virksomheder få en bedre fornemmelse af loven.

Offentliggørelser og omkostninger
Fra bl.a. advokater og revisorer har det været et ønske, at myndighederne offentliggør flere afgørelser, kendelser og bindende vejledninger. Det ønske, vil ministeren gerne imødekomme.

- Al den store viden, som myndighederne sidder inde med, skal vi i højere grad fortælle kunderne om. Hvor snittet skal ligge, diskuterer vi i øjeblikket, men jeg er sikker på, at processen ender med, at der kommer flere offentliggørelser, end der er i dag.

- Med den moderne it og søgesystemer, er det blevet nemmere at finde oplysningerne, og derfor må vi også stille flere oplysninger til rådighed for rådgiverne, siger Kristian Jensen.

Udover de nye løfter om klarere regler og flere offentliggørelser, fremhæver ministeren også den eksisterende ordning med omkostningsgodtgørelse i skattesager som et initiativ, der har forbedret retssikkerheden. Der har været kritiske røster fremme om, at rådgiverne skruede priserne i vejret og dermed var med til at lænse statskassen. Men Kristian Jensen er faktisk rigtig godt tilfreds med ordningen.

- Formålet har været, at borgerne ikke skulle risikere at vinde en sag og tabe på bundlinien. Og langt flere har turdet lægge sag an og få afprøvet, om myndighederne eller de selv har ret i skattesager.

- Af den seneste oversigt kan man se, at statens udgifter stiger, fordi antallet af sager stiger, ikke fordi omkostningerne i den enkelte sag er blevet større. Jeg kan simpelthen ikke have noget imod, at flere sager bliver afprøvet – heller ikke selv om det er skattemyndighederne, der taber, siger han.

Når der lige præcis på skatteområdet skal være en ordning, hvor skatteyderne får deres omkostninger dækket med 100 procent, hvis de vinder sagen, og 50 procent, hvis myndighederne vinder, er det, fordi området er helt specielt, siger ministeren.

- Der er ikke andre områder, hvor staten beslaglægger så stor en del af det, folk har skabt til sig selv. Vi griber virkelig ind i folks personlige frihed, og derfor er der god logik i, at vi gør særlig meget ud af retssikkerheden her.

Ingen løfter om kortere sagsbehandling
Der hvor skoen måske trykker allermest på skatteområdet, er de lange sagsbehandlingstider. Og lige netop her fyger det ikke med løfter på skatteministerens kontor. Han fortæller, at der i øjeblikket er en dialog i gang med Landsskatteretten, som har en sagsbehandlingstid på over et år og selv har advaret om, at den kun bliver længere efter kommunalreformen.

- Jeg vil nødig have, at det tager over et år at behandle en sag, men det er for tidligt at sætte en konkret målsætning op. Vi skal være sikre på, at det er det rigtige problem at bruge ressourcerne på. Det kunne jo være, at hvis vi fik enklere regler, så færre sager kom i Landsskatteretten, så blev problemet løst på den måde, siger Kristian Jensen.

Dialogen med Landsskatteretten handler både om ressourcer og organisering, men ministeren vil ikke love flere ressourcer til retten – og han vil heller ikke udtale sig konkret om, hvad der efter hans mening er en rimelig sagsbehandlingstid.

- Jeg tror ikke kun, at det er et ressourcespørgsmål, der kan også være andre ting omkring arbejdsgange, der kan have en virkning. Vores mål er en kortere sagsbehandlingstid, men vi skal bruge mere tid til at undersøge problemet, siger han.

Fælles værdier skal ændre ”brand”
Kristian Jensen lægger ikke skjul på, at hans mål med den igangværende kampagne omkring retssikkerhed og den kommende fusion på skatteområdet er at ændre myndighedernes ”brand”. Det skal ikke være sådan, at borgere og virksomheder tror, at det er umuligt at vinde en sag over skattemyndighederne, eller at der vanker administrative repressalier, hvis man starter en sag. Det må heller ikke være sådan, at borgerne, når de henvender sig til deres lokale myndighed bliver mødt af en fjern, distanceret og måske ligefrem arrogant holdning hos personalet. Imageprojektet har ministeren døbt ”Fra skatteministerium til serviceministerium”.

En del af processen er, at kigge på, hvordan man måler succes og effektivitet for de enkelte skatteenheder, så man i højere grad bemærker og belønner rådgivning og vejledning af borgere og virksomheder.

- Vi skal blive bedre til at måle og belønne den tid, der bliver brugt på rådgivning. Sidste år kontaktede  Told og Skat  80.000 virksomheder for at  fortælle dem om ”tast selv moms” over internettet. 35.000 virksomheder skiftede over, så de kan betjene sig selv. Det har givet virksomhederne en positiv opfattelse af os, og er utrolig vigtigt for at få en effektiv skattemyndighed. Men det talte ingen steder i kontrolmålene, fortæller Kristian Jensen.

Sideløbende med de mere ”hårde” midler som kontrolmål og lignende vil ministeren have alle enheder til at diskutere og efterleve de værdier, ministeriet har opsat for det nye serviceministerium.

- Det er en lang proces at ændre på værdier og opfattelse, men det er min fornemmelse, at der er stor vilje til det blandt personalet. Og så vil det jo være rart, hvis det resulterer i færre klager. Det vil være et symptom på, at folk er tilfredse med vores afgørelser, og at vi er blevet bedre til at begrunde, hvad vi er kommet frem til. Men vi kommer aldrig derhen, hvor der ikke er nogen, der klager, siger Kristian Jensen.

Her kommer de nye skattecentre til at ligge
Ballerup
Billund
Bornholm
Esbjerg
Fredensborg-Humlebæk
Frederikssund
Grenå
Haderslev
Herning
Holbæk
Horsens
Hjørring
Høje-Taastrup
Korsør
København
Køge
Maribo
Middelfart
Næstved
Odense
Randers
Roskilde
Skive
Struer
Svendborg
Søllerød
Thisted
Tønder
Aalborg
Århus