Advokaten 6 Ny betænkning med visioner for politiet

Print Print
14-06-2005

Den 18. maj 2005 offentliggjorde Visionsudvalget sine visioner for udviklingen i dansk politi i de kommende år. Udvalgsarbejdet vil til efteråret blive omsat i et lovforslag. Et af de spørgsmål, der har tiltrukket sig mest offentlig interesse, nemlig antallet af politikredse, er fortsat uafklaret.

Strukturreformer er oppe i tiden. Kommunalreformen er allerede lanceret, og nu er turen kommet til omfattende reformer af politiet og retsvæsenet. Det har ellers været en hård fødsel. Allerede i 2001 og 2002 blev der udarbejdet omfattende betænkninger om inddelingen af landets retskredse og politikredse. Dengang kunne der imidlertid ikke skabes politisk flertal for reformer. Nu foreligger der også en egentlig visionsrapport for politiet, som nærmere beskriver fremtidens krav og udfordringer til dansk politi, og de reformer, som visionerne kræver.

Visionsudvalget har overvejet, hvordan politiet bør ledes og indrettes for at kunne leve op til de overordnede målsætninger for fremtidens politiarbejde. Udvalgets forslag indebærer ændringer både i politiets ledelsesform, opgavesammensætning og struktur. Samtidig foreslår udvalget styrkelse af politiets it-systemer og uddannelsestiltag, der kan sikre højere specialisering. Alt sammen for at sikre, at politiet også i fremtiden kan holde trit med kriminalitetsudviklingen og sikre befolkningens tryghed.

Udvalget anbefaler, at en række opgaver, som i dag varetages af politiet, overføres til andre myndigheder, fordi opgaverne ikke har nogen direkte tilknytning til politiets kerneopgaver. Det gælder f.eks. udstedelse af pas og kørekort, opbevaring og bortauktionering af udsat bohave, overvågning af berusede personer i detentionen, godkendelse af – og tilsyn med – diverse aktiviteter mv. Udvalget påpeger, at en række af disse aktiviteter kræver kompetencer, som politiet ikke i tilstrækkelig grad er i besiddelse af, eller som mere hensigtsmæssigt kan varetages af andre myndigheder mv.

Det hidtil mest omtalte spørgsmål i forbindelse med både retskredsreform og politireform har imidlertid været antallet af rets- og politikredse, og i visse tilfælde også grænsedragningen mellem kredsene.

I 2001 foreslog Domstolenes strukturkommission, at de nuværende 82 retskredse reduceres til 25. Tilsvarende foreslog Politikommissionen i 2002, at de nuværende 54 politikredse blev reduceret til 25 kredse.

Visionsudvalget har ikke trukket nye grænser på landkortet for fremtidens politi, men udvalget har tilkendegivet, at en politikreds først kan anses for bæredygtig, når den har et befolkningsgrundlag på mindst 400.000 og et samlet personaletal på mindst 7-800 medarbejdere. For at kunne klare de fleste opgaver på egen hånd og sikre et professionelt beredskab med hurtig responstid må de nuværende 54 politikredse derfor efter udvalgets opfattelse sammenlægges til 10-12 nye ensartede politikredse.

Justitsministeren har allerede udtalt, at der kommer både en retskreds- og en politireform i løbet af efteråret, når betænkningen har været i høring. Reformernes nærmere indhold, herunder det forkætrede spørgsmål om kredsenes størrelse og placering, er imidlertid på nuværende tidspunkt uafklaret, men med Visionsudvalgets forslag er bolden givet op til de politiske drøftelser. Det er i den forbindelse værd at notere sig, at Visionsudvalgets undersøgelser af befolkningens ønsker ikke afslører det store behov for små lokale politikredse. Derimod efterspørger borgerne hurtig responstid og høj opklaringsprocent.

Visionsudvalgets betænkning og den efterfølgende debat vil være offentlig tilgængelig på en til lejligheden oprettet hjemmeside på www.fremtidenspoliti.dk.

/RMM