Advokaten 6 LG får udvidet sit dækningsområde

Print Print
14-06-2005

Af Per A. Svendsen, jurist, Lønmodtagernes Garantifond

Folketinget vedtog den 21. april 2005 en ændring af loven om Lønmodtagernes Garantifond (LG). Der er tale om implementering af et EU-direktiv, der pålægger LG at udbetale løn mv. under en anmeldt betalingsstandsning. Endvidere skal LG foretage udbetalinger til personer beskæftiget i Danmark, selv om de har været beskæftiget for en insolvent arbejdsgiver fra et andet EU-land (den transnationale situation). Lovændringen får virkning for tilfælde, hvor fristdagen indtræder den 7. oktober 2005 eller senere, og ændringen forventes at føre til en fordobling af LGs udbetalinger. I det følgende vil indholdet af de to nye ydelsesområder kort blive beskrevet. For advokater, der får behov for et nærmere kendskab til de to nye områder, vil Advokaternes Serviceselskab i samarbejde med Danske Insolvensadvokater udbyde en række korte kurser i perioden 26/9 til 6/10 2005. Kurserne vil blive annonceret på et senere tidspunkt.

Løn under anmeldt betalingsstandsning
LG får nu mulighed for at dække arbejdsgiverens nettolønudgifter under en betalingsstandsning. LG vil kunne dække op til tre måneders nettoløn, dog maksimalt 55.000 kr. pr. lønmodtager. De krav, som LG kan dække, er de samme som under en konkurs. Dog dækker LG ikke feriegodtgørelsen af de beløb, der udbetales. Persongruppen er ligeledes den samme som ved konkurs, dvs. at LG fortsat ikke kan dække lønnen til den administrerende direktør eller f.eks. ejeren. Indberetning og indbetaling af A-skat og AM-bidrag påhviler virksomheden som normalt.

LG dækker kun krav, som forfalder i betalingsstandsningsperioden. Dette betyder, at vi kan dække krav i situationer, hvor lønmodtagerne normalt kan stille krav om sikkerhed som betingelse for fortsat at arbejde, jf. konkurslovens § 16 b. Herved vil der i mange tilfælde ikke være behov for en sådan sikkerhedsstillelse.

Under det lovforberedende arbejde blev der åbnet op for, at LG også kan dække løn og erstatning for fratrådte lønmodtagere, hvis kravene vel at mærke forfalder i betalingsstandsningsperioden.

LGs udbetaling sker til arbejdsgiveren eller tilsynet, og lønmodtagerne kan således ikke selv søge LG om udbetalinger. Der er endvidere tale om et lån, som virksomheden skal tilbagebetale med renter. I den forbindelse har LG mulighed for at indgå på en afdragsordning på op til tre år fra betalingsstandsningens ophør.

Lønmodtagere med udenlandsk arbejdsgiver
Lønmodtagere, der er ansat af en udenlandsk arbejdsgiver hjemmehørende i et andet EU-land, har indtil nu været nødsaget til at rette henvendelse til garantiordningen i arbejdsgiverens hjemland, hvis den udenlandske arbejdsgiver erklæres konkurs. Med lovændringen ændres dette forhold. Lønmodtageren skal fremover have dækket sit krav i det land, hvor lønmodtageren arbejder. Det er dog en betingelse, at lønmodtageren før konkursdekretets afsigelse sædvanligvis udførte sit arbejde i Danmark. LG dækker ikke i forhold til udstationerede lønmodtagere. Disse lønmodtageres lønkrav mv. skal dækkes via garantiordningen i arbejdsgiverens hjemland. Det samme gør sig gældende, hvis lønmodtagerne opholder sig ulovligt i landet, f.eks. på grund af manglende arbejds- eller opholdstilladelse.

Der arbejdes på en bekendtgørelse, hvor ansøgningsprocedure og de nærmere regler og krav til dokumentation fastlægges. Når dette arbejde er tilendebragt, vil der komme en mere detaljeret beskrivelse i vores vejledning, som findes på LGs hjemmeside www.lg.dk. Endvidere vil LG særskilt orientere relevante grupper af samarbejdspartnere, bl.a. Danske Insolvensadvokater.