Advokaten 6 Advokaters grund- og efteruddannelse

Print Print
14-06-2005

Af Henrik Rothe, generalsekretær
På sit møde i maj vedtog Advokatrådet en række forslag om advokaters grund- og efteruddannelse. Det er forslag som, hvis de gennemføres, også vil regulere adgangen til advokatprofessionen og advokaters møderet for byret og landsret.

Betænkningen beskæftiger sig dels med den teoretiske og praktiske grunduddannelse af advokater, dels med spørgsmål om obligatorisk efteruddannelse af advokater. Endelig berører forslagene også spørgsmålet om opnåelse af møderet for landsret og spørgsmålet om retten til at etablere selvstændig advokatvirksomhed eller retten til at indtræde som medejer af et advokatselskab.

Den teoretiske grunduddannelse
For så vidt angår den teoretiske grunduddannelse foreslås det, at afkorte denne fra 36 dage til ca. 20 dages undervisning. Samtidig foreslås det at lade undervisningen koncentrere sig udelukkende om advokatretten og advokatfærdighederne, herunder især retssagsbehandling. Undervisningen vil blive gennemført med udgangspunkt i et velafgrænset lærebogsmateriale.

Kravet om afsluttende eksamen opretholdes, men det foreslås, at eksamen fremtidigt bliver en skriftlig prøve, som skal bedømmes til bestået/ikke bestået. Den skriftlige eksamensform giver mulighed for en mere ensartet bedømmelse af præstationerne og vil medføre et mindre ressourceforbrug både til afvikling af eksamen og hos dem, der skal forberede sig til den.

Med henblik på at sikre at alle, der beskikkes som advokat, er uddannede i praktisk retssagsbehandling foreslås det samtidig, at det gøres til en betingelse for at opnå advokatbeskikkelsen, at man på tilfredsstillende måde har gennemført to domsforhandlinger i civile sager ved byretten. Bestås denne prøve, opnår advokaten ved beskikkelse efter forslaget automatisk møderet for såvel byret som landsret.

Advokateksamen kommer således efter forslaget til at bestå af to led, nemlig dels en teoretisk prøve i advokatret/advokatfærdigheder dels i en praktisk prøve i retssagsbehandling.

Den praktiske grunduddannelse
Den teoretiske advokateksamen og prøve i retssagsbehandling skal som hidtil suppleres med en praktisk uddannelse af tre års varighed. Advokatrådet foreslår – i lyset af de reviderede teoretiske uddannelseskrav og kravet om en prøve i retssagsbehandling – en vis liberalisering i hvilke stillinger der kan anses for meritgivende til opnåelse af advokatbeskikkelse. Først og fremmest foreslås det, at også autoriserede fuldmægtige hos virksomheds- og organisationsansatte advokater skal kunne godskrive deres praktiske uddannelse på lige fod med advokatfuldmægtige ansat i advokatvirksomhed. Dernæst foreslås det, at også andre stillinger med et indhold af særlig relevans for virket som advokat skal kunne være meritgivende med op til tre år.

Denne mere liberale tilgang til at opnå advokatbeskikkelse må ikke resultere i, at nogen nedsætter sig som selvstændig advokat eller indtræder som medejer af et advokatselskab uden at have praktisk kendskab til virket som praktiserende advokat. Derfor foreslås det samtidig, at det skal være en betingelse for at blive medejer af en advokatvirksomhed eller nedsætte sig som selvstændig advokat, at den pågældende i mindst et år har virket som advokatfuldmægtig eller ansat advokat i en egentlig advokatvirksomhed.

Obligatorisk efteruddannelse
I langt de fleste europæiske lande er der indført regler om obligatorisk løbende efteruddannelse af advokater. Advokatrådet foreslår nu, at løbende efteruddannelse også gøres obligatorisk i Danmark med henblik på at kvalitetssikre advokatydelsen.
Advokatrådet foreslår, at enhver advokat skal efteruddanne sig i mindst 18 timer årligt, svarende til ca. tre kursusdage. Uddannelseskravet kan opfyldes gennem kursusdeltagelse, gennem undervisning og gennem forfattervirksomhed.

De allerfleste advokater efteruddanner sig formentlig allerede i mindst det omfang, som nu foreslås gjort obligatorisk, men der er desværre også kolleger, som ikke i dag lever op til de foreslåede krav.
Formålet med forslaget er derfor ikke at lægge nye byrder på den velfungerende advokat, men derimod at kvalitetssikre advokatydelsen generelt ved at kræve at alle advokater løbende efteruddanner sig.

De forslag, som her er gengivet i korte træk, kan, med udførlige begrundelser for hvert enkelt forslag, læses i betænkningen. Den hentes på www.advokatsamfundet.dk. Vælg i hovedmenuen ”om os selv” og herunder rapporter mv.