Advokaten 5 Ny bog om inkasso

Print Print
24-05-2005

Af advokat Karsten N. Müller, direktør i Forum Advokater A/S og medlem af bestyrelsen for Danske Inkassoadvokater

Bogen ”Inkasso” af Peter Arnt Nielsen og Rasmus Møller Madsen er en udbygning af ”Inkassoloven” fra 1999. Bogen giver en oversigt over og en redegørelse for inkassoloven og, som noget nyt i forhold til ”Inkassoloven”, en redegørelse for de nye regler om inkassoomkostninger og om den forenklede inkassoproces. Endelig giver bogen en omtale af EU-retten på dette område.

Lad mig straks konkludere, at der er tale om et glimrende opslagsværk, som sammenfatter gældende ret inden for inkassoområdet frem til redaktionens slutning (ultimo 2004) på en overskuelig og forståelig måde. Bogen er velstruktureret, hvilket gør indholdsfortegnelsen til en god indgangsvinkel, når praktikeren søger konkret information. Stikordsregistret er ikke særlig fyldigt, men anmelderen stødte ikke på problemer af den grund, og tilsammen gør indholdsfortegnelse og stikordsregister bogen til et effektivt opslagsværk.

Læseren finder mange fyldige referater af konkrete sager, og bogen er forsynet med en række relevante og interessante bilag, herunder Dansk Inkasso Brancheforenings Regler for god forretningsskik og Danske Inkassoadvokaters kvalitetskrav, som nok kan have interesse også i en bredere kreds.

Set fra en praktikers synspunkt er den eneste reelle svaghed ved denne bog, at den er sendt på gaden, før den forenklede inkassoproces trådte i kraft. På den anden side kan det være helt overlagt, netop fordi forfatterne kunne forudse eller i det mindste ane det videre forløb, og dermed kunne se en fordel i at lade det praktiske liv fastsætte det nærmere indhold af gældende ret, før man i bogform giver sig i kast med en fremstilling. Lad mig i det følgende kommentere udvalgte afsnit i bogen.

Bogen giver en glimrende fremstilling af spørgsmålene om kumulation eller substitution af udenretlige og indenretlige inkassoomkostninger ved advokatinkasso – et spørgsmål, som har sat mange sind i kog og affødt stor usikkerhed på baggrund af en meget uensartet landsretspraksis.

Man vil derimod lede forgæves efter forfatternes begrundede synspunkter på spørgsmålet om, hvorvidt kreditor kan opkræve 100 kr. eller kun 80 kr. i rykkergebyr/inkassogebyr, når det fremgår af renteloven, at beløbsrammen er ”inkl. moms”, og når det i anden sammenhæng er fastslået, at sådanne gebyrer ikke er momsbelagt. Det er ærgerligt, at forfatterne helt springer over denne problemstilling, som man jo nok kunne have set perspektivet i allerede i slutningen af 2004. For den uindviede kan det måske virke lidt trivielt, men behandler man årligt for eksempel 10.000 inkassosager, hvor der i hver sag er opkrævet tre rykkergebyrer og et inkassogebyr, har spørgsmålet stor interesse.

På den anden side må man håbe, at visse fogedretter med åbent sind læser for eksempel kapitel 11.4.4.5 om udformning af inkassostævninger og kapitel 12.2.9 om omkostninger, hvor man bliver mindet om, at der ikke i den forenklede inkassoproces påhviler fogedretten nogen særlig undersøgelsespligt med hensyn til, om de foretagne inkassoskridt har været relevante eller om rykkerskrivelser har opfyldt de krav, der stilles. Der påhviler heller ikke fogedretten nogen særlig undersøgelsespligt med hensyn til, om de inkassoskridt, som angives i betalingspåkravet, rent faktisk har været foretaget. Der kan peges på en del landsretsafgørelser, hvor fogedretternes store interesse for at efterprøve en kreditors sagsfremstilling gennem tiden er blevet tilsidesat, men netop visse fogedretters ganske store ambitioner om at forholde sig til oplysningerne i sagsfremstillingen giver mange inkassoadvokater anledning til at overveje, om der nu også reelt er tale om en forenklet inkassoproces. Og der er efter anmelderens opfattelse en reel risiko for, at mange kreditorer vil fravælge denne fremgangsmåde, såfremt den reelt viser sig at være mere kompliceret end den traditionelle.

Endelig skylder vi forfatterne stor tak for den detaljerede omtale på siderne 215 og 216 af den måde, hvorpå fogedretterne burde håndtere opkrævning respektive tilbagebetaling af retsafgifter i den forenklede inkassoproces. Ingen kunne have forudset, at netop det område, hvor forenklingen skulle sætte mærkbart ind, ville kunne give anledning til så megen kompleksitet i sagsgangen, og man kan kun håbe, at mange fogedretter – gerne som noget af det første – studerer netop disse sider grundigt.

Til trods for sine begrænsninger er ”Inkasso” absolut anbefalelsesværdig – både over for den erfarne og over for den mindre erfarne praktiker, som begge kan have glæde af en samlet og opsamlende fremstilling af et retsområde, der i disse år præges af stor dynamik og foranderlighed. Også den interesserede lægmand vil kunne have glæde af fremstillingen på et lidt mere overordnet niveau.

Peter Arnt Nielsen og Rasmus Møller Madsen: Inkasso. Udgivet på Forlaget Thomson i 2005.