Advokaten 5 Klientmidler ude af ”pengetankreglen”

Print Print
24-05-2005

Ligningsrådet har slået fast, at advokaters klientkontomidler ved skattemæssig succession ikke skal regnes med som likvide midler efter den såkaldte ”pengetankregel”.

Efter aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, kan aktier, under visse betingelser, overdrages skattefrit til beslægtede eller til nære medarbejdere i selskabet (skattemæssig succession). Loven indeholder en nærmere afgrænsning af, hvilke medarbejdere der er omfattet af reglerne.

En væsentlig betingelse for at kunne succedere er, at der ikke må være tale om et selskab, som i overvejende grad består i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende. Efter bestemmelsen i § 11, stk. 9, falder et selskab bl.a. ind under denne bestemmelse, hvis handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår udgør mindst 50 procent af handelsværdien af selskabets samlede aktiver. Den regel kaldes også ”pengetankreglen”.

Ligningsrådet har nu med en bindende forhåndsbesked fra den 19. april 2005 taget stilling til, at advokaters klientkontomidler ikke skal medregnes som likvide midler efter ”pengetankreglen”. Der har hidtil hersket nogen usikkerhed om dette spørgsmål.

Ligningsrådet fandt, at kun de midler der vil kunne hæves i henhold til § 5, stk. 1, litra b og c, i ”klientkontovedtægten” herunder eventuelle forudbetalinger på honorar, skal anses for likvide midler (”pengetank-aktiver”) i henhold til ABL § 11.

Afgørelsen er offentliggjort på Told- og Skattestyrelsens hjemmeside www.toldskat.dk som SKM 2005.166.LR.”

/KFP