Advokaten 5 Intet belæg for store præmiestigninger

Print Print
24-05-2005

Af advokat Kjeld Søgaard, Dahlberg Assurance Brokers
Advokater skal være opmærksomme på, at forsikringsselskaberne ikke benytter den nye forsikrings- og garantiordning, som ventes vedtaget på Advokatmødet i juni, til at sætte præmierne urimeligt op.

På Advokatmødet den 11. juni 2005 kan det forventes, at de ændringer i vedtægten, som Advokatrådet i flere år har arbejdet med, vil blive vedtaget. Ændringerne indebærer som det væsentligste, at advokatansvarsforsikringens minimum hæves fra ca. 1,6 mio. kr. til 2,5 mio. kr., at grov uagtsomhed er dækket på policen, og at der indbygges en femårig afløbsdækning. Samtidig vil Erstatningsfondens underslæbsdækning blive afløst af individuelle garantier stillet af de enkelte advokater med en garantisum på 5 mio. kr. pr. advokat.

Før disse ændringer blev vedtaget i Advokatrådet, er gået et betydeligt forarbejde. Det har bl.a. indebåret kontakt til en række af de forsikringsselskaber, der tegner advokat-ansvarsforsikringer, med henblik på at søge afklaret, hvad ændringerne kunne forventes at medføre i præmieforhøjelser.

Ikke uventet har selskaberne spredt sig over et ret vidt spektrum (mellem 5-20 procent), selv om intet selskab har kunnet påvise, at der inden for de sidste fem år har været skader, der ville have forøget skadesudbetalingen, såfremt den forhøjede forsikringssum da havde været gældende.

Det kan ikke bestrides, at en forhøjelse af summen sammen med de øvrige ændringer bør betinge en vis præmieforhøjelse. Men konkurrencen på markedet for advokat-ansvarsforsikringer er trods alt så skarp, at advokaterne bør være opmærksomme på, at der ikke bliver betinget for store forhøjelser i den anledning. En forhøjelse på 20 procent vil der i alt fald efter min vurdering i almindelighed ikke være belæg for at kræve, medmindre policens skadesfrekvens tillige giver belæg herfor.

For de mange advokatkontorer med forsikringssummer, der ligger langt over både den nye og gamle minimumsgrænse, bør i virkeligheden kun udvidelsen til nu også at dække grov uagtsomhed betinge en vis præmieforhøjelse. Det bør bemærkes, at enkelte forsikringsselskaber nu gennem flere år automatisk har givet denne dækning uden at disse selskabers præmier i øvrigt af den grund ikke har været konkurrencedygtige. Dækningen har også kunnet tilkøbes hos de øvrige udbydere mod relativt beskedne merpræmier. Da skadessager, hvor denne problemstilling kan blive relevant, heldigvis er sjældne, bør en præmieforhøjelse alene begrundet i denne dækningsudvidelse da også være meget beskeden.

For så vidt angår garantistillelsen har selskaberne  i svarene givet et mindre vidt spænd, nemlig fra præmier nogenlunde svarende til det nuværende bidrag til Erstatningsfonden, fra 1.900 kr. om året, til 2.300 kr. og 2.500 kr. pr. år. Et enkelt selskab har dog betinget sig 0,25 procent af garantisummen, men det må formodes, at markedet af sig selv vil foranledige selskabet til at revurdere dette estimat. Der er således også al mulig grund til at være opmærksom på, at der heller ikke her bliver taget for høje præmier for risikoen. Især når man tager i betragtning, at selskabernes risiko i modsætning til den Erstatningsfond, garantierne afløser, er beløbsmæssigt begrænset, og at Erstatningsfondens hidtidige forløb trods alt har været fornuftigt baseret på ovennævnte betaling.

Kjeld Søgaard har bistået Advokatrådets Forsikringsudvalg i arbejdet med den nye forsikrings- og garantiordning.     


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere artikler/2005/Advokaten 5/Intet belaeg for store praemiestigninger.aspx - d. 19-10-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.