Advokaten 5 EU-harmonisering af familieretten

Print Print
24-05-2051

Af Camilla Struckmann, sekretær for Advokatrådets internationale udvalg og information officer, CCBE

Flere forelskelser på tværs af grænser har skabt behov for harmonisering af familieretten i EU.

EU-Kommissionen har den 23. februar 2005 vedtaget en grønbog om arv og testamente med en international dimension. Det er først og fremmest den øgede mobilitet blandt mennesker inden for EU og et stigende antal ægteskaber og partnerskaber mellem borgere fra forskellige medlemsstater, der har fået Kommissionen til at trække i arbejdstøjet. Problemerne i forbindelse med en tværnational arvesag skyldes hovedsagelig forskelle i de grundlæggende bestemmelser og i retsplejereglerne og lovvalgsreglerne i medlemsstaterne.

Arvespørgsmålet er ikke omfattet af de internationale privatretlige bestemmelser, som Fællesskabet hidtil har vedtaget. Det forekommer derfor nødvendigt at vedtage harmoniserede bestemmelser på EU-plan, bemærker Kommissionen i grønbogen.

For at forenkle situationen for de personer, der er involveret i en tværnational arvesag, og for effektivt at tage fat på borgernes konkrete problemer, må et fællesskabsinstrument ifølge Kommissionen nødvendigvis omfatte anerkendelse af både retlige og udenretlige dokumenter (testamenter, notardokumenter og administrative dokumenter).

Da det ikke er muligt at foretage en fuldstændig harmonisering af medlemsstaternes materielle ret, vil Kommissionen fokusere på lovvalgsreglerne. Ellers vil det simpelthen ikke være muligt at gøre fremskridt på det arveretlige område på EU-plan, mener Kommissionen.

Grønbogen er sendt i høring i blandt andet CCBE, den europæiske sammenslutning af Advokatråd med frist til 30. september 2005. I CCBE har man besluttet at nedsætte en ekspert-arbejdsgruppe, der frem til september skal arbejde på et udkast til svar til Kommissionen. Advokatrådet vil være repræsenteret i dette arbejde.