Advokaten 4 Retningslinjer for skriftligt behandlede ankesager i Højesteret pr. januar 2005

Print Print
15-04-2005

 

Efter retsplejelovens § 387 kan retten, i Højesteret ankeudvalget, bestemme, at domsforhandlingen skal foregå skriftligt, hvis
1) parterne er enige herom,
2) genstanden for forhandlingen alene er, om anken kan fremmes, eller
3) det i øvrigt på grund af sagens særlige beskaffenhed findes hensigtsmæssigt.

Beslutning om, at sagen udgår til skriftlig behandling, træffes, når forberedelsen er afsluttet.

Spørgsmålet kan rejses enten af advokaterne eller af retten. Særlig velegnet til skriftlig behandling er sager, der drejer sig om et afgrænset juridisk problem, f.eks. om fortolkningen af en lovregel. Ankeudvalget vil lægge vægt på advokaternes bedømmelse af, om sagen er egnet til skriftlig behandling, men en beslutning om at lade sagen udgå til skriftlig behandling er ikke betinget af samtykke fra advokaterne (parterne).

Berammelsesafgift, jf. retsafgiftslovens § 2, skal betales, når der træffes beslutning om, at sagen udgår til skriftlig behandling. Berammelsesafgiften bortfalder (tilbagebetales), hvis anken hæves, eller sagen forliges, inden afgivelsen af det sidste procedureindlæg.

Nye påstande, anbringender og beviser, herunder dokumenter m.v.
Spørgsmålet om fremsættelse af nye påstande eller anbringender og om tilvejebringelse af nye beviser skal være afklaret under forberedelsen. Ligesom under en mundtlig domsforhandling kan der ikke forventes at blive givet tilladelse til at fremsætte nye påstande eller anbringender under den skriftlige domsforhandling. Det samme gælder adgangen til at fremlægge nye dokumenter m.v. efter udarbejdelsen af ekstrakt.


Parternes indlæg
Når beslutningen om skriftlig behandling meddeles, fastsættes en frist, sædvanligvis på 6 uger, for appellantens afgivelse af sit første indlæg. Efter modtagelsen af dette fastsættes en frist, ligeledes sædvanligvis på 6 uger, for indstævntes afgivelse af sit første indlæg.

I parternes første indlæg kan i det omfang, det findes hensigtsmæssigt, foretages en gennemgang af de fakta, der har betydning for sagens afgørelse, men navnlig skal indlæggene indeholde en redegørelse for partens påstand og de omstændigheder, hvorpå parten støtter denne.
Frafaldes påstande eller anbringender, der er gjort gældende i forrige instans, bør dette udtrykkelig angives. Er påstande ændret eller udvidet, eller er der tale om nye anbringender, må dette tydeligt angives med oplysning om, hvorvidt ankeudvalgets tilladelse hertil er indhentet.
Ved påberåbelse af faktiske oplysninger må med angivelse af litrering og/eller sidetal i ekstrakt (se afsnit 4) henvises til det eller de dokumenter i sagen, hvoraf oplysningerne fremgår, eller til den indankede dom med angivelse af sidetal. Er parterne enige om at lægge visse omstændigheder til grund, bør dette angives.
Advokaternes navne og eventuel beskikkelse (”e.o.”) skal fremgå af indlæggene.

Domme og litteratur, der antages at være af interesse for sagen, skal anføres i indlægget eller på et selvstændigt papir. Det vil ofte være til stor nytte for de deltagende dommere, at parterne udarbejder en materialesamling, jf. afsnit 4.
I det omfang modpartens indlæg giver anledning dertil, kan hver af parterne afgive yderligere ét indlæg. For afgivelsen af disse indlæg fastsættes normalt en frist på 4 uger. Parterne kan ikke uden Højesterets tilladelse afgive mere end to indlæg.

De fastsatte frister for afgivelsen af parternes indlæg skal overholdes. I særlige tilfælde kan en fastsat frist forlænges efter forudgående begrundet anmodning herom. Overholdes en fastsat frist ikke, finder reglerne i retsplejelovens § 386 analog anvendelse, jf. princippet i retsplejelovens § 378, stk. 2. Appellantens udeblivelse med sit første indlæg kan således bl.a. medføre afvisning af ankesagen.

Indlæggene skal indleveres til Højesteret i 8 eksemplarer. Baggrunden herfor er, at der i de fleste tilfælde voteres mundtligt på samme måde som i de sager, der domsforhandles mundtligt.
Et eksemplar af indlægget skal samtidig sendes til modparten.

Ekstrakt og materialesamling
Appellanten skal i samarbejde med indstævnte udarbejde en ekstrakt. De regler, der er fastsat for udarbejdelse af ekstrakt i mundtligt domsforhandlede sager, jf. punkt 2 i Regler og vejledning om forberedelse og domsforhandling af borgerlige ankesager ved Højesteret, gælder tilsvarende for ekstrakter i skriftligt domsforhandlede sager.

For skriftligt behandlede sager indebærer dette, at ekstrakt skal være udarbejdet og udvekslet mellem parterne senest samtidig med den fastsatte frist for appellantens afgivelse af sit første indlæg. Undladelse af rettidig udarbejdelse af behørigt udformet ekstrakt kan medføre ankens afvisning, jf. princippet i retsplejelovens § 386, stk. 1, 2. pkt.

Ekstrakt med eventuelle løse bilag indleveres til Højesteret i 1 eksemplar senest samtidig med appellantens afgivelse af sit første indlæg i sagen. Parternes indlæg indleveres inden for den af ankeudvalget fastsatte frist i kun 1 eksemplar, ligesom de sendes i genpart til sagens øvrige parter. I forbindelse med afgivelsen af det sidste indlæg i sagen, som normalt er indstævntes duplik, indsender parterne yderligere 7 eksemplarer af deres indlæg og appellanten desuden 7 yderligere eksemplarer af ekstrakten med eventuelle løse bilag samt 22 eksemplarer af dommen/dommene i foregående instanser.

På samme måde som i mundtligt domsforhandlede sager skal parterne udarbejde en oversigt over relevante lovforarbejder og relevant retspraksis og litteratur eller – hvilket er blevet mere almindeligt – en materialesamling, jf. punkt 3.2 og punkt J i Regler og vejledning om forberedelse og domsforhandling i borgerlige ankesager ved Højesteret. En materialesamling bør indleveres til Højesteret i 8 eksemplarer senest samtidig med afgivelsen af det sidste indlæg i sagen.

Optagelse til dom
Efter afgivelsen af det sidste indlæg optages sagen til dom. Appellanten afleverer samtidig sagens originale dokumenter, herunder udskrifter af retsbøger fra de foregående instanser eller fra subsidiær bevisførelse. Dokumenterne bør derfor, hvis de beror hos den foregående instans, tilvejebringes i god tid.

Omkostninger m.v.
Særlige udgifter, som ønskes taget i betragtning ved omkostningsafgørelsen, såsom honorarer til syns- og skønsmænd eller udgifter til udarbejdelse af ekstrakt eller materialesamling, bør oplyses i partens indlæg.
Er parten ikke momsregistreret, skal dette oplyses.
I sager med fri proces skal det oplyses, om der foreligger retshjælpsforsikring, og det bør, hvis dette ikke fremgår af retsbogsudskrifterne, oplyses, hvilke positive udlæg der er afholdt, og hvilke salærer der er tillagt i tidligere instanser.

Fastsat efter forhandling med Advokatrådet og Højesteretsskrankens bestyrelse.