Advokaten 4 Nye regler om digital kommunikation

Print Print
15-04-2005

Af Steffen Pihlblad, kontorchef

På Advokatmødet til juni fremlægger Advokatrådet forslag om en ny bestemmelse om digital kommunikation. Formålet er at skabe grundlag for at sende meddelelser ved brug af digital kommunikation til Advokatsamfundet.

Advokatrådet har besluttet at fremlægge forslag til ændring til Advokatsamfundets vedtægter for at opfylde regeringens målsætning om at forbedre adgangen til at benytte digital kommunikation.

Advokatsamfundets vedtægter indeholder en række formkrav, som på den ene eller den anden måde kan udgøre en hindring for anvendelse af digital kommunikation til Advokatsamfundet. Det drejer sig f.eks. om vedtægtsbestemmelser, hvorefter der foreligger et eksplicit skriftlighedskrav som f.eks. vedtægtens § 11, stk. 3, hvorefter forslag til valg af formand for Advokatrådet skal indgives skriftligt senest 14 dage før Advokatmødet, og skal være underskrevet af mindst 50 medlemmer.

Sådanne formkrav kan muligvis fortolkes således, at det ikke er til hinder for brug af digital kommunikation. En sådan fortolkning er i givet fald i overensstemmelse med, at Advokatsamfundet rent faktisk allerede i vidt omfang anerkender modtagelsen af digitale meddelelser inden for vedtægtens område. Det ændrer imidlertid ikke ved, at der kan være behov for en udtrykkelig vedtægtsbestemmelse, der skaber klarhed om adgangen til at anvende digital kommunikation.

Advokatrådet foreslår på den baggrund, at der i vedtægten indsættes en bestemmelse, hvorefter meddelelser til Advokatsamfundet uanset formkravene i vedtægten kan sendes som digital kommunikation. Det foreslås endvidere, at dette også skal gælde mellem Advokatsamfundets organer. Det foreslås endelig, at sådanne meddelelser skal være forsynet med digital signatur med henblik på at sikre en tilstrækkelig sikker identifikation af meddelelsens afsender.

En sådan bestemmelse indebærer, at formkrav hvorefter der fordres skriftlighed etc., ikke er til hinder for brug af digital kommunikation.

Forslaget vedrører alene meddelelser til Advokatsamfundet og meddelelser mellem Advokatsamfundets organer, dvs. Advokatmødet, Advokatrådet, Advokatnævnet, kredsbestyrelser og kredsmøderne.

Bestemmelsen regulerer derimod ikke brug af Advokatsamfundets meddelelser til medlemmerne af samfundet. Advokatsamfundet kan således ikke sende meddelelser i medfør af vedtægten til medlemmerne ved brug af digital kommunikation, medmindre dette kan støttes på en aftale med de enkelte medlemmer eller en fortolkning af den pågældende vedtægtsbestemmelse.

Digital kommunikation til Advokatsamfundet forudsætter, at Advokatsamfundet rent teknisk er i stand til at behandle og håndtere den digitale meddelelse, f.eks. skal meddelelsen sendes i et format, som Advokatsamfundet kan behandle. Desuden må det løbende vurderes, hvilke digitale signaturer, f.eks. pin kode, kvalificeret signatur m.fl., digitale meddelelser til Advokatsamfundet kan være forsynet med for at sikre en tilstrækkelig sikker identifikation af meddelelsens afsender. Nærmere oplysninger om sådanne forhold vil blive offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside.

Ændringen vedrører alene brug af digital kommunikation vedrørende meddelelser i medfør af Advokatsamfundets vedtægt. Klientkontovedtægten indeholder nogle formkrav om skriftlighed og underskrift, som Advokatrådet for tiden arbejder på at erstatte af en elektronisk løsning. Tidshorisonten for dette arbejde er imidlertid til hinder for, at klientkontovedtægten ændres på det kommende Advokatmøde. Det forventes, at Advokatrådet vil fremlægge et sådant forslag til  ændring af klientkontovedtægten på advokatmødet i 2007.