Advokaten 4 Ny ansvarsforsikrings- og garantiordning for advokater

Print Print
15-04-2005

På advokatmødet til juni fremlægger Advokatrådet et forslag om nye regler om ansvarsforsikring og garanti for advokater. Formålet er at erstatte de gældende regler med en mere tidssvarende ordning, som styrker klienternes retssikkerhed og dermed advokaternes renommé. Nedenfor svarer formanden for Advokatrådets Forsikrings­udvalg, Jørn Friis, på en stribe spørgsmål om den nye ordning.

Hvad er baggrunden for at forestå en ny ansvarsforsikrings- og garantiordning?
Advokatrådet har i lang tid ønsket en mere moderne ordning, som sikrer klienter bedre end den gældende ordning, som efterhånden har eksisteret i mange år. Vi har konstateret, at de gældende regler ikke helt lever op til de krav, som klienterne med rette vil kunne stille til advokater, og til de forsikringsordninger, som mange advokater allerede har tegnet. Samtidig vil vi gerne afskaffe de procedurer, som gælder for udbetaling af erstatning for underslæb, og som bl.a. indebærer, at anmodning om erstatning må indgives inden en vis frist, og at udbetaling af erstatning hviler på et skøn.

Hvad betyder det helt konkret for klienterne?
Klienterne får dækket krav, som ikke hidtil er blevet dækket. Forslaget indebærer f.eks., at også krav som følge af advokatens groft uagtsomme forhold dækkes af forsikringsselskabet. Og så dækker forsikringen som noget nyt i mindst 5 år, efter at advokaten er stoppet med at drive virksomhed. En anden fordel for klienterne er, at spørgsmålet om udbetaling af erstatning for underslæb afgøres efter nærmere forudbestemte kriterier, som kan efterprøves ved domstolene. Sådan er det ikke efter de gældende regler, hvorefter Erstatningsudvalget endelig afgør, om der skal ydes erstatning.

Hvad betyder det prismæssigt for advokaterne?
Vi har under arbejdet med forslaget bedt nogle forsikringsselskaber vurdere, hvilke konsekvenser forslaget har for beregning af præmien. Forsikringsselskaberne oplyser, at ændringerne samlet set forventes at føre til præmieforhøjelse på 5-10 % i forhold til den gældende præmie for en forsikring tegnet på minimumsvilkår. Størrelsen på den konkrete forhøjelse afhænger naturligvis af en individuel vurdering af den enkelte advokats forhold.

Om præmien for en garanti, der dækker underslæb med mindst 5 mio. kr., viser vores undersøgelser, at garantien vil kunne erhverves for ca. 2.500 kr. pr. advokat, idet det også her gælder, at fastsættelsen af den konkrete præmie beror på advokatens individuelle forhold. Størrelsen af denne præmie er vurderet ud fra, at garantien ikke tegnes sammen med ansvarsforsikringen. Ved at forhandle præmien for for­sikringen og garantien samtidig med samme forsikringsselskab er det min vurdering, at prisen for garantien muligvis kan reduceres. 

Da ansvarsforsikringen og garantien kommer til at dække de krav, som hidtil er blevet dækket af Erstatningsfonden, vurderer jeg, at der ikke foreløbig bliver behov for at opkræve bidrag til fonden, som dog opretholdes, bl.a. for at dække omkostninger til revisorundersøgelser m.v. i medfør af klientkontovedtægten.

Bliver det mere besværligt at tegne forsikring i forhold til nu?
De nye regler indebærer selvfølgelig, at mange kolleger får behov for at tage kontakt til deres forsikringsselskaber for at få policen ændret, således at den lever op til de minimumskrav, der gælder efter forslaget. Der skal også stilles en garanti mod underslæb, hvilket de fleste advokater ikke har.
Vi har forståelse for, at dette ikke kan ske fra den ene dag til den anden. Derfor forventer vi – hvis forslaget bliver vedtaget på Advokatmødet – at tage kontakt til Justitsministeriet med henblik på at drøfte et hensigtsmæssigt tidspunkt for forslagets ikrafttrædelse.

Hvordan er den nye ordning i forhold til andre branchers ordninger, f.eks. ejendomsmæglernes?
Den nye ordning indeholder en række fordele, som ikke findes i andre brancher. Ansvars­for­sik­rin­gen indeholder en højere forsikringssum end de summer, der gælder for f.eks. revisorer og ejendomsmæglere. Erstatningsfonden nedlægges som nævnt ikke som følge af de nye tiltag. Hvis advokaten ikke overholder sin forsikrings- og garantipligt sikrer Erstatnings­fon­den, at den erstatningssøgende, hvis kravet ikke kan fås dækket hos den ansvarlige advokat, med visse be­grænsninger kan få dækket sit tab.