Advokaten 4 Gyldigheden af generelle forbehold i forsikringstilbud

Print Print
15-04-2005

Af advokatfuldmægtig Ronnie Varberg, Frederikssund
Ny kendelse fra Ankenævnet for Forsikring tager stilling til gyldigheden af generelle forbehold i de tilbud, der fremsendes til kunden.


X rettede i foråret 2003 henvendelse til Topdanmark med henblik på tegning af en bygningsforsikring.
Den 27. maj 2003 fik X tilsendt et tilbud fra Topdanmark. Af tilbudet fremgik det, at Topdanmark kunne tilbyde en bygningsforsikring med fuld dækning, herunder svampeforsikring.
Det fremgik endvidere, at ”tilbudet er givet under forudsætning af, at forsikringen efterfølgende kan godkendes af Topdanmarks hovedkontor.”
X faxede den 27. maj 2003 sin accept af forsikringstilbudet til Topdanmark.

Den 2. juli 2003 konstaterede X en svampeskade på sin ejendom og anmeldte denne telefonisk til Topdanmark. Topdanmark sendte i september måned 2003 en skadekonsulent, som besigtigede ejendommen. X rykkede i slutningen af oktober måned 2003 telefonisk Topdanmark for svar på resultatet af besigtigelsen. Skadekonsulenten fra Topdanmark oplyste X, at der var tegnet forsikring, som dækker brand, el-skader og restværdi, men ikke svampeskader.

X havde på dette tidspunkt endnu ikke modtaget en police fra Topdanmark.
X rettede herefter henvendelse til Andersen & Thoregaard advokater, som skrev til Topdanmark på vegne af X vedrørende spørgsmålet om forsikringsdækning.

Topdanmark tilkendegav, at det var deres opfattelse, at der var taget et gyldigt forbehold i tilbudet på forsikringen. Dette betød, at Topdanmark først kunne tage stilling til det endelige dækningsomfang, når ejendommen havde været besigtiget. Det var efter besigtigelsen i september måned 2003 Topdanmarks opfattelse, at der ikke kunne tegnes forsikring mod svampeskader på ejendommen.

Andersen & Thoregaard advokater indbragte den 22. december 2003 sagen for Ankenævnet for Forsikring, som i kendelse 63.031 af 11. oktober 2004 traf afgørelse i sagen.

Kendelse 63.031
”Ankenævnet udtaler:
Selskabets tilbud af 27. maj 2003 indeholder tilbud om bl.a. svampeforsikring for ejendommen R…vej 19.

I tilbudet er der ikke taget forbehold om, at ejendommen først skal besigtiges, før selskabet kan vurdere, om svampedækning kan tilbydes. Derimod er anført nogle sumbegrænsninger for ældre ejendomme, hvilket må få modtageren af tilbudet til at tro, at også ældre ejendomme kan svampeforsikres. Det er herefter nævnets opfattelse, at selskabet har afgivet et ubetinget tilbud om bl.a. at svampeforsikre ejendommen. Nævnet bemærker, at bestemmelsen i tilbudet om, at det er en forudsætning, at forsikringen efterfølgende kan godkendes af Topdanmarks hovedkontor, ikke kan få virkning efter sit indhold, idet alle tilbud afgivet af personale med stillingsfuldmagt herefter ikke ville være bindende, hvis hovedkontoret – uden at der i øvrigt er angivet nærmere regler herfor – ikke vil acceptere risikoen.

Herefter bestemmes:
Selskabet, Topdanmark Forsikring A/S, skal anerkende, at der med ikrafttrædelsesdag pr. 1. juni 2003 er tegnet ejendomsforsikring som angivet i det accepterede tilbud af 27. maj 2003. J. Hermann.”

Bemærkninger til kendelsen
Kendelsen bør give forsikringsselskaberne anledning til nøje at overveje udformningen af de tilbud, der fremsendes til fremtidige kunder, herunder særligt udformningen af mere generelle forbehold i forsikringstilbudene.

I den aktuelle sag var tilbudet fremsendt af en assurandør ansat i Topdanmark. Assurandører er omfattet af aftalelovens § 10, stk. 2, da de besidder en såkaldt stillingsfuldmagt. Eftersom der ikke er lovgivet om grænserne for denne stillingsfuldmagt, fastlægges grænserne herfor på grundlag af sædvane, jf. herom Jønsson og Kjærgaard: Dansk Forsikringsret 2003 s. 59 og 90ff.

Som det fremgår af kendelsen, kan et forsikringsselskab ikke fratage denne stillingsfuldmagt dens aftaleretlige valør ved at indsætte et generelt forbehold om hovedkontorets godkendelse. Det afgørende er derfor fortsat de sædvaneretlige grænser for, i hvilket omfang assurandørens dispositioner kan forpligte forsikringsselskabet.

Topdanmark har ved brev af 26. oktober 2004 meddelt Andersen & Thoregaard advokater, at Topdanmark anerkender kendelsen. Topdanmark har dog samtidig valgt at opsige forsikringen.