Advokaten 3 Konkurrencen øges på markedet for juridisk rådgivning

Print Print
15-03-2005

Af Henrik Rothe, generalsekretær

I Danmark har det altid været lovligt for andre end advokater at tilbyde markedet juridisk rådgivning. Men den såkaldte ”vinkelskriverlov” har indtil nu forbudt andre end advokater at reklamere med det. Også andre afgrænsede persongrupper har haft lov til at reklamere med juridiske ydelser, der var en naturlig del af deres hovedydelse, f.eks. patentagenter. Men generelt har der været et forbud mod markedsføring, som har været begrundet i forbrugerbeskyttelseshensyn.

Justitsministeriet har nu fremlagt et lovforslag, som helt vil fjerne reklameringsforbudet. Der foreligger efter ministeriets opfattelse ikke længere tungtvejende hensyn, som kan begrunde et fortsat forbud mod at markedsføre en aktivitet, som er helt lovlig at udøve.

Om de forbrugerpolitiske hensyn, der lå til grund for at indføre en begrænsning af markedsføring af juridiske ydelser set i lyset af samfundsudviklingen bør vige for hensynet til fri konkurrence, er i sidste ende en politisk vurdering. At denne vurdering er faldet ud til fordel for fri konkurrence er helt i takt med den tendens, der på alle andre områder er, til at satse på, at den frie konkurrence er den mekanisme, som bedst beskytter forbrugernes interesser.

Advokatrådet har i sit høringssvar (som kan læses i dets helhed på vores hjemmeside) som sit hovedsynspunkt anført, at ophævelsen af det eksisterende markedsføringsforbud ikke i sig selv kan begrunde, at der introduceres et helt nyt regelsæt, som fremover skal regulere den juridiske rådgivning fra ikke-advokater. En sådan generel regulering findes ikke på andre rådgivningsområder f.eks. økonomisk rådgivning. De eksisterende regler i markedsføringsloven om adfærd, tilsyn og kontrol kombineret med en klageadgang til Forbrugerklagenævnet kan efter Advokatrådets opfattelse fuldt ud varetage de hensyn, som forfølges med forslaget til lov om juridisk rådgivning. Hvis regeringen ønsker at opnå større konkurrence på markedet for juridisk rådgivning, forekommer det helt ulogisk samtidig at etablere en ny barriere ved at regulere ydelser, som hidtil lovligt har kunnet udføres helt uden regulering.

Herudover har Advokatrådet en række bemærkninger af mere juridisk teknisk karakter, som er optaget i et notat, der ledsager høringssvaret.

Der er næppe nogen tvivl om, at markedet for juridisk rådgivning vil blive åbnet – med eller uden lov om juridisk rådgivning. Dette bliver selvsagt en udfordring for hele advokatbranchen. Nye aktører vil melde sig, muligvis også nogle som vil være i stand til at kaste meget betydelige midler i udviklingen af produkter og markedsføring.

Advokatrådets kerneværdiprojekt vil medvirke til at synliggøre de særlige værdier, som knytter sit til advokatydelsen. Det vil forhåbentlig også medvirke til at nedbryde de barrierer, der stadig eksisterer mellem advokaten og markedet – men det kan ikke stå alene. Initiativet må følges op i den enkelte advokatvirksomhed med produktudvikling, markedsføring og kundepleje. Kun derved kan advokatbranchen i et liberaliseret marked ikke alene fastholde sin nuværende markedsandel men også udbygge den i fremtiden.