Advokaten 2 Udveksling med Told- og Skattestyrelsen

Print Print
14-02-2005

af juridisk konsulent Kaare Friis Petersen
De advokatfirmaer, som beskæftiger sig med skat – eller har et ønske om at gøre det i højere grad – får nu en ekstra mulighed for at skærpe medarbejdernes viden og kompetence på området.

Advokatsamfundet har underskrevet en aftale om udveksling af medarbejdere med Told- og Skattestyrelsen, som giver mulighed for at medarbejdere fra advokatbranchen kan komme på et udvekslingsophold i Told- og Skattestyrelsen eller i et af de lokale toldskat-områder for en kortere eller længere periode.

Aftalen giver mulighed for, at medarbejdere fra henholdsvis ToldSkat og advokatbranchen kan få en større indsigt i de arbejdsopgaver, arbejdsvilkår og sagsgange, som gør sig gældende på begge sider af bordet, ligesom et udvekslingsophold også vil kunne være med til at øge den faglige kompetence.

Den aftale, der er indgået, er forsøgt udformet så fleksibel, at den giver parterne mest mulig frihed til at indrette sig individuelt. Derfor kan de som udgangspunkt selv vælge udvekslingsopholdets længde og udvekslingssted.

Derudover indebærer ordningen også, at den ansatte ikke skifter arbejdsgiver under udvekslingsopholdet, men forbliver i sit ansættelsesforhold hos henholdsvis ToldSkat og det enkelte advokatfirma og bevarer løn og øvrige rettigheder m.v. under udvekslingsopholdet. Det er ikke en forudsætning, at der sker en samtidig gensidig udveksling af medarbejdere. Dvs., at det er muligt at få en medarbejder på et udvekslingsophold i ToldSkat, uden at der samtidig modtages en medarbejder fra ToldSkat – eller omvendt.

Advokatsamfundet opfordrer til at tage positivt imod initiativet. Viser der sig på sigt at være behov for justeringer i aftalen, vil dette naturligvis ske.
Der er knyttet et udvekslingsudvalg til ordningen, som dels koordinerer de forskellige henvendelser om udveksling, dels drøfter det løbende samarbejde. Aftalen ligger tilgængelig på Advokatnet under Skatteudvalget.

Turnusaftale med Landsskatteretten
Udover denne nye aftale med ToldSkat har Advokatsamfundet i en årrække haft en velfungerende turnusaftale med Landsskatteretten. Denne aftale er udformet på baggrund af den dagældende Djøf-overenskomst, efter hvilken jurister ansat i det offentlige havde en egentlig turnusforpligtelse. Det betyder, at aftalen er af mere formel og bindende karakter, og at opholdet hos et advokatfirma for en jurist fra Landsskatteretten forudsættes at vare minimum to år, mens opholdet i Landsskatteretten for en advokat eller en advokatfuldmægtig forudsættes at udgøre minimum et år.

Efter denne aftale indgås der en tidsbegrænset ansættelsesaftale mellem den pågældende medarbejder og henholdsvis Landsskatteretten/advokatfirmaet. Aftalen kan ses på Advokatnet under Skatteudvalget.

Nærmere oplysninger om disse aftaler eller ønsker om udveksling og turnus kan rettes til sekretariatet for Advokatrådets Skatteudvalg.