Advokaten 2 Nævnspraksis i sager med retshjælpsforsikring

Print Print
14-02-2005

Af højesteretsdommer Asbjørn Jensen, formand for Advokatnævnet

I en artikel i Advokaten fra 15. januar 2005 side 35 ff. anfører Advokatrådets sekretariat med henvisning til en konkret afgørelse, at Advokatnævnet radikalt har ændret praksis med hensyn til salærfastsættelse i forsikringsrethjælpssager.

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at nævnet ikke har ændret praksis, og at disse salærer – således som det fremgår af kendelsen – fortsat beregnes efter de retningslinier, der gælder for sagsomkostninger i borgerlige sager. Salæret beregnes med udgangspunkt i de vejledende salærtakster fra landsretterne, og således at der tages hensyn til sagens omfang, beskaffenhed og kompleksitet.

Såvel advokaten som forsikringsselskabet kan som bekendt få afprøvet rigtigheden af Advokatnævnets salærberegning ved domstolene, der jo også har en del erfaring med fastsættelse af salærer og fortolkning af forsikringsvilkår.