Advokaten 2 Deltag i kollegialt arbejde!

Print Print
14-02-2005

Leder
Af formand for Advokatrådet, Sys Rovsing Koch

I januar måned 2005 udsendte jeg på Advokatrådets vegne en indbydelse til alle medlemmer til at deltage i Advokatmødet, som holdes i Kolding 10. og 11. juni 2005.
Mødet er kulminationen på Advokatrådets arbejde i de to år, som er forløbet siden sidste møde i 2003, og det er samtidig afsæt for rådets arbejde de næste to år. Som det fremgår af programmet er der tænkt både fordybelse, faglighed, forretningsdrift og festligt fællesskab. Årsmødet er en inspiration til medlemmerne og en inspiration til organisationens fortsatte arbejde.

Vekselvirkningen mellem fordybelse, inspiration, faglighed, retspolitik og kollegialt samvær præger også i det daglige det kollegiale arbejde i Advokatrådet i de udvalg, der er nedsat til at bistå Advokatrådet på enkelte områder, i Advokatnævnet og i kredsbestyrelserne.

I de sidste to år har et par hundrede kolleger været involveret i det kollegiale arbejde. Da vi ved sammensætningen af vores udvalg tilstræber, at medlemskab af udvalgene fordeles på så mange advokatvirksomheder som muligt, er en meget stor del af advokatstanden aktivt involveret og engageret i kollegialt arbejde. Bredden i sammensætningen af råd, nævn, kredsbestyrelser og udvalg giver tyngde i sagsbehandlingen og legitimitet bag de afgørelser, udtalelser og aktiviteter, der udspringer af det kollegiale arbejde.

Advokatsamfundets formål er at varetage standens interesser, at føre tilsyn med advokaterne og at arbejde til gavn for det danske retssamfund.
Det kollegiale arbejde afspejler selvfølgelig disse tre hensyn.

I relation til at varetage standens interesser er det væsentligste i øjeblikket arbejdet i Advokatudvalget om rammevilkårene for at drive advokatvirksomhed. For rådets aktive indspil til Advokatudvalgets arbejde er det væsentligt, at flest mulige aspekter af advokatvirksomhederne er repræsenteret i rådet. Så kan vi møde frem med stærke og for standen samlende holdninger til f.eks. ejerskab af advokatvirksomheder, lovpligtigt medlemskab, mødemonopol for advokater, obligatorisk efteruddannelse, klagesagsbehandling m.v.

I forbindelse med Advokatmødet i juni skal der sammensættes nyt advokatråd. Valgene til Advokatrådet, Advokatnævnet og kredsbestyrelserne finder sted på de årlige kredsmøder, og i år er der – navnlig i provinsen – tale om en del nyvalg. Valgene er (heldigvis) ikke listevalg men personlige valg. Dette har den store fordel, at den person, en kreds sender som sin repræsentant til råd og nævn, først og fremmest vælges på grund af sine personlige egenskaber og den tillid, den pågældende nyder blandt kollegerne. Hver kreds – uden for København – kan kun vælge én repræsentant – og nogle må endda deles om kandidaten. I København vælges seks rådsmedlemmer. I denne kreds er der imidlertid en fast tradition for, at samme kontor ikke stiller med flere kandidater. Samlet har disse valgregler og traditioner hidtil sikret diversitet, og at ingen enkelt advokatvirksomhed – uanset størrelse – får dominerende indflydelse.

I forbindelse med, at det nye råd starter sit arbejde, vil de stående udvalg blive gennemgået og arbejdsopgaverne tilrettet, så de passer til de spørgsmål, Advokatrådet primært skal arbejde med i den kommende periode. Udover fortsat at arbejde med de problemstillinger, der rejser sig af Advokatudvalgets arbejde, bliver en af de vigtige opgaver at kigge på advokatuddannelsen og spørgsmålet om obligatorisk efteruddannelse. Der kunne være god fornuft i, at undervisning i selve advokatgerningen skal vægtes højere på advokatuddannelsen samtidig med, at en del af uddannelsen i specialer eller i særlige discipliner overføres til kurser, som kan indgå i en obligatorisk efteruddannelse. Hvordan efteruddannelsen skal organiseres, og hvori det obligatoriske element består er noget af det, det nye advokatråd skal drøfte.

De enkelte udvalg under Advokatrådet arbejder i tiltagende grad internationalt, specielt via CCBE. Mange ting kommer til os via EU-samarbejdet. Nedsættelsen af Advokatudvalget er en direkte udløber af initiativer udgået fra EUs afgåede konkurrencekommissær Monti. Den nye etiske regel om prisoplysninger er en direkte udløber af de krav, vi ved vil komme fra EU. Advokaters inddragelse under hvidvaskreguleringen er en følge af et EU-direktiv. Sådan kunne jeg blive ved. Disse eksempler nævnes for at understrege, at vi er nødt til at arbejde meget aktivt med initiativer fra EU både gennem en national lobbyindsats og via CCBE, hvis vi kvalificeret skal varetage advokaternes interesser. Udviklingen vil utvivlsomt medføre, at et stigende antal af de kolleger, som deltager i det kollegiale arbejde, også vil blive involveret i de internationale aspekter. Disse kolleger vil opdage, at det er meget inspirerende at arbejde internationalt inden for de specialer eller særlige advokatpolitiske fora, man er interesseret i.

Ved sammensætning af udvalg har vi bestræbt os på at inddrage så mange som muligt, der har lyst til at bidrage. Vi forsøger at sikre, at både gamle og unge, selvstændige og ansatte og advokater med forskelligt geografisk udgangspunkt er med til at fastlægge politikken.

Jeg vil gerne opfordre alle, som har overskud til at deltage i kollegialt arbejde på alle niveauer til at gøre det. Faktisk gælder anbefalingen også de kolleger, som ikke mener, de har overskud til at deltage. Måske kunne inspiration og overskud til den daglige sagsbehandling netop komme fra mødet med kollegerne.

Arbejdet i Advokatrådet, Advokatnævnet, kredsbestyrelserne og vore mange udvalg skulle gerne være en god trampolin for branchens videreudvikling og danne et godt samtaleforum for at fastholde og videreudvikle branchens værdigrundlag. Også når dispositioner er mindre heldige, er det vigtigt at få dem belyst og behandlet. Vi må lære af de fejl, vi begår, egne som andres og blive – endnu – bedre sammen.

Har du lyst til at stille op til valg til råd, nævn eller kredsbestyrelse, skal du stilles op til valg på et kredsmøde. Hvordan det foregår er beskrevet i vedtægten. Har du lyst til at deltage i vores udvalgsarbejde kan du sende en mail til kontorchef Steffen Pihlblad, spi@advocom.dk  med et kort C.V. og en angivelse af, hvad der specielt har din interesse.