Advokaten 2 DANSK RETSPOLITIK - Valgstatus for Folketinget

Print Print
11-01-2005

Af Lars Lindencrone Petersen, landsdommer
Folketingsvalget har betydet, at en lang række lovforslag er bortfaldet. I denne artikel gøres status over Folketingets arbejde frem til den dag, valget blev udskrevet.

Tirsdag den 18. januar kl. 13.00 meddelte statsminister Anders Fogh Rasmussen, at han ville indstille til dronningen, at der blev udskrevet valg til Folketinget. Dronningen efterkom samme dag indstillingen, jf. grundlovens § 32, stk. 2. Dette havde – blandt mange andre – den virkning, at fremsatte lovforslag, som ikke var endeligt vedtaget, bortfaldt, jf. Grundlovens § 41, stk. 4, der fastsætter det såkaldte diskontinuitetsprincip.

Der kan derfor være anledning til at kaste et blik på de lovgivningsmæssige resultater af denne korte folketingssamling.

Der blev inden den 18. januar 2005 fremsat i alt 163 lovforslag (heraf 149 regeringsforslag), hvoraf 80 blev vedtaget (alle regeringsforslag). Således bortfaldt i alt 83 lovforslag, herunder samtlige 14 stillet af partigrupperne (oppositionen). Der blev fremsat 127 forslag til folketingsbeslutning (heraf tre stillet af medlemmer af regeringspartierne), hvoraf fem blev vedtaget (de tre stillet af medlemmer af regeringspartierne samt et forslag stillet af Udvalget for Forretningsordenen (ændringer i Folketingets forretningsorden) og et forslag stillet af Retsudvalget (forslag om godkendelse af Folketingets Ombudsmands beretning for 2003). De resterende 122 (alle stillet af medlemmer uden for regeringspartierne) bortfaldt således.

Der blev stillet 2001 spørgsmål til skriftlig eller mundtlig besvarelse i henhold til Folketingets Forretningsordens § 20 (”Ønsker et medlem at indhente oplysninger om et offentligt anliggende …”).

Gennemførte lovforslag
Blandt de 11 lovforslag, som blev gennemført på Beskæftigelsesministeriets område, kan nævnes L 92 om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af alder og handicap. Ved denne lov, der gennemfører den resterende del af Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, indføjes alder (både lav og høj) og handicap som diskriminationskriterier, ligesom der indføres en selvstændig forpligtelse for arbejdsgiveren til i rimeligt omfang at foretage tilpasninger, som er hensigtsmæssige i forhold til den handicappede persons konkrete behov.

Justitsministeren fik bl.a. vedtaget L 110 om lempelse af retsafgifterne. Kulturministeren fik gennemført L 71 om fremme af dopingfri idræt. Loven muliggør, at afgrænsningen af, hvad der skal betragtes som doping, tilpasses udviklingen i det internationale samarbejde om dopingbekæmpelse. Ved loven gøres Anti Doping Danmark – som hidtil har været drevet på forsøgsbasis i et samarbejde mellem regeringen og idrættens organisationer – endvidere til en permanent offentlig selvejende institution med ansvar for bl.a. kontrol, oplysning, forskning, internationalt samarbejde og rådgivning omkring doping, ligesom idrætsorganisationer og -foreninger forpligtes til at indføre og håndhæve bestemmelser om dopingkontrol og -sanktioner som vilkår for at kunne modtage lovbestemte tilskud.

Videnskabsministeren fik gennemført L 2 om etablering af Højteknologifonden. Fonden, der ledes af en selvstændig bestyrelse på ni medlemmer, har til formål at støtte strategiske og højteknologiske satsninger i forskning og innovation, f.eks. inden for områder som informations- og kommunikationsteknologi, bioteknologi og nanoteknologi. Støtten ydes i form af udlodning af dels afkast fra fondens grundkapital, som tilstræbes at udgøre mindst 16 mia. kr. i 2012, dels midler fra grundkapitalen.

Som et af i alt 12 gennemførte lovforslag fik skatteministeren vedtaget L 31 om bl.a. afskaffelse af bøder for ikke rettidig afregning af indeholdt kildeskat (”kildeskattebøder”). Hermed er strafansvar for pengemangel henvist til retshistorien.

Bortfaldne lovforslag
På Beskæftigelsesministeriets område nåede bl.a. L 89 om bl.a. bekæmpelse af misbrug af sociale ydelser m.v., udvidelse af kontrolbeføjelser og indførelse af sanktioner, L 90 om information og høring af lønmodtagere og L 137, der udvider Lønmodtagernes Garantifonds dækningsområde til også at omfatte anmeldt betalingsstandsning, ikke at blive færdigbehandlet.

På Forsvarsministeriets område nåede pakken til modernisering af den militære straffe-, retspleje- og disciplinarlovgivning, L 68-70, ikke at blive færdigbehandlet. På Justitsministeriets område bortfaldt bl.a. L 128, der er en revision af reglerne om gældssanering, og L 148 om skærpelse af sanktionerne i sager om spritkørsel. Det samme gælder de tre private lovforslag L 133 om mulighed for folkekirken og andre trossamfund for at medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab samt L 156 og L 157. De to sidste handler begge om ophævelse af straffelovens blasfemibestemmelse og er begge foranlediget af debatten i kølvandet på drabet på den hollandske filminstruktør Theo van Gogh i anledning af hans film ”Submission”.

Kulturministeren nåede ikke at få gennemført L 72 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv.

På Miljøministeriets område bortfaldt bl.a. L 59 og L 60 (gennemførelse af direktiv om Århus-konventionen). Lovforslagene sigtede mod at ændre miljøbeskyttelsesloven således, at der kan skabes hjemmel til at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35 af 26. maj 2003 om offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse.

Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender nåede ikke at få bl.a. den nye navnelov (L 152) gennemført.

På Skatteministeriets område nåede forslaget til en ny skatteforvaltningslov (L 130), der skal afløse skattestyrelsesloven, ikke at blive færdigbehandlet. Det samme gælder L 153 om nedsættelse af selskabsskatten og globalpulje-princip i sambeskatningen, og som i sit korte liv nåede at blive genstand for en intens interesse, herunder ganske voldsom kritik på det tekniske plan.

Socialministeren måtte se L 134 bortfalde. Dette forslag tilsigtede at tilvejebringe hjemmel til at indstille udbetaling af social pension mv. til personer, der unddrager sig varetægtsfængsling eller straffuldbyrdelse, så længe unddragelsen står på.

Statsministeren nåede ikke at få vedtaget L 158 om et nyt dagbladsnævn. Forslaget, som byggede på anbefalinger i betænkning 1445 om Dagspressens Finansieringsinstitut, tilsigtede en reorganisering af støtten til dagblade mv. i kølvandet på dagbladet Dagens konkurs. Det kan herudover nævnes, at de tre private lovforslag på Statsministeriets område – L 47 (forslag til Danmarks Riges Grundlov), L 104 (indførelse af oplysningspligt om ministres økonomiske interesser) og L 142 (ophævelse af immuniteten for medlemmer af kongehuset) – bortfaldt ved udskrivelsen af folketingsvalget.

Indlægget er skrevet, før redaktionen kendte udfaldet af Folketingsvalget.