Advokaten 2 Arbejdsgruppe om aktieoptioner m.v.

Print Print
11-01-2005

af juridisk konsulent Malene Stampe

Efter et vellykket arrangement i Arbejdsretten med drøftelse af advokaternes rolle i forbindelse med aktieoptionsordninger m.v., har Advokatrådet nu taget initiativ til yderligere tiltag på dette om­råde.

Med henblik på at synliggøre advokaternes rådgivningsydelser og kompetencer over for borgerne og erhvervslivet, har Advokatrådet valgt at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en publika­tion om aktieoptioner m.v. Publikationen er tænkt som en opsummering af de problemstillinger og overvejelser, man kan og bør gøre sig ved indførelsen af sådanne ordninger, ligesom vejledningen skal opridse de pro­blemstillinger, som den seneste højesteretspraksis og den indførte lov om aktieoptioner m.v. i an­sættelsesforhold giver anledning til. Ud over at fungere som inspiration for advokater der beskæftiger sig med dette emne, kan publikationen give klienterne en fornemmelse af, hvilke over­vejelser man bør gøre sig i forhold til eksisterende ordninger samt ved indførelse af nye ordninger.

Arbejdsgruppen består af advokat Pernille Backhausen som formand, advokat Jørgen Boe, advokat Mads Krarup, advokat Birgitte Frølund, advokat Nina Wedsted og advokat Carsten Led-Jensen.

Det forventes, at publikationen udkommer i april måned 2005. Som noget nyt er det besluttet at lade publikationen udkomme elektronisk, hvorefter den kan downloades fra Advokatsamfundets hjemmeside uden udgift for brugerne. Advokatrådet forventer ved yderligere tiltag i forbindelse med publikationens udgivelse at sætte fokus på rådgivningen på området, ligesom publikationen natur­ligvis vil blive omtalt i Advokaten.