Advokaten 2 Advokatrådet blev hørt 22 gange

Print Print
14-02-2005

Af advokat Romana Gromnitza, Sekretariatet
2800 sider lovtekst fordelt på 48 lovforslag. Så stor er den lovpakke, der skal gøre kommunalreformen til virkelighed. De mange lovforslag har givet arbejde til en række af Advokatrådets udvalg.

Strukturreformen tegner en ny offentlig sektor, hvor kommuner, regioner og stat har hver sin opgavemæssige profil. Staten fastlægger de overordnede rammer. Kommunerne varetager de direkte borgerrelaterede opgaver og bliver dermed for borgere og virksomheder hovedindgangen til den offentlige sektor. Fem nye regioner får ansvaret for sundhedsvæsenet samt regionale udviklingsopgaver og får ansvaret for at løse visse driftsopgaver for kommunerne.

Reformen indebærer, at amtskommunerne, HS og Hovedstadens Udviklingsråd nedlægges, og at der sker en ny fordeling af de opgaver, der løses i den offentlige sektor, mellem kommuner, regioner og statslige myndigheder, og at antallet af skatteudskrivende niveauer reduceres fra tre til to.
Af de i alt 48 lovforslag, der skal til for at gennemføre kommunalreformen, har Advokatrådet fået 22 i høring.

Separation og skilsmisse
På det familieretlige område ændres reglerne, så alle ansøgninger om separation og skilsmisse og om afgørelser om forældremyndighed skal indgives til statsforvaltningerne. Der kan ikke længere anlægges sag direkte ved domstolene om disse spørgsmål. Der skal endvidere i statsforvaltningerne søges opnået forligsmæssige løsninger mellem forældrene og ægtefællerne.

Advokatrådet har navnlig påpeget det uforenelige i, at statsforvaltningerne gives mulighed for at træffe midlertidige afgørelser om f.eks. forældremyndighed samtidig med, at de skal optræde som neutrale formidlere af forligsmæssige løsninger parterne imellem. Rådet finder det også retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at der på tidspunktet for en midlertidig afgørelse om forældremyndighed ikke er mulighed for beskikkelse af advokat for forældrene.

Høringssvaret fremhæver også det uhensigtsmæssige i, at det er statsforvaltningerne, der – i modsætning til i dag, hvor der skal udarbejdes en stævning – skal indbringe sager om separation og skilsmisse og forældremyndighed for retten, hvis det ikke lykkes ægtefællerne eller forældrene at blive enige i statsforvaltningerne. Og endelig påpeges, at bodelingerne ikke bør gøres til et element af den mægling, som statsforvaltningerne tilbyder borgerne i sager om separation og skilsmisse. Hvis statsforvaltningerne bevæger sig ind på dette område, vil der være en betydelig risiko for, at dette fører til forligsmæssige løsninger, som direkte påfører borgerne tab, med erstatningsansvar for staten til følge.

Advokatrådet konkluderer om de nye tiltag, at den ”svage” og økonomisk belastede part vil få det sværere i det nye system.

Skat og afgifter
På skatte- og afgiftsområdet er der fire lovforslag. Ét lovforslag om en ny skatteforvaltningslov, der skal afløse den eksisterende skattestyrelseslov. Med denne lov samles den skattemæssige ligning i statsligt regi. Sammen med dette forslag er der fremsat et lovforslag alene med konsekvensændringer som følge af den foreslåede skatteforvaltningslov. Herudover er der fremsat et lovforslag, der samler al restanceinddrivelse i ét system i statsligt regi. Også til dette lovforslag er der knyttet et lovforslag med konsekvensændringer.

Den foreslåede skatteforvaltningslov vil efter Advokatrådets opfattelse ikke medføre en større ensartethed og styrke retssikkerheden, sådan som det var hensigten. F.eks. vil  afskaffelsen af ordningen med bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet betyde en forringelse af retssikkerheden.

Om den foreslåede inddrivelseslov mener Advokatrådet, at det er positivt, at restanceinddrivelsen samles i én myndighed. Dog finder Advokatrådet bl.a., at det bør præciseres i lovteksten, at lovforslaget åbner mulighed for, at restancemyndigheden fremover løbende kan indhente aktuelle oplysninger om en debitor fra dennes pengeinstitut.

Andre områder
I et lovforslag om erhvervsfremme foreslås, at myndighederne kan få adgang til virksomheders lokaler og transportmidler uden retskendelse, når der foretages kontrol på stedet af udbetalt erhvervsstøtte. Myndighederne får også lov til at tage kopi af dokumenter. Advokatrådet har i sit høringssvar på det bestemteste taget afstand fra den hjemmel i lovforslaget. Det fremgår af høringssvaret, at bestemmelsen er er udtryk for en tilsidesættelse af de retssikkerhedsprincipper, som normalt håndhæves og værdsættes i dansk lovgivning, og det er i lovudkastet ikke godtgjort, at en sådan kontrol uden retskendelse er nødvendig.

Som noget nyt er der fremsat et lovforslag, som skal skabe incitament til, at kommunerne opretter servicecentre, som kan varetage borgerbetjeningsopgaver på tværs af stat, regioner og kommuner. Målsætningen om at skabe en offentlig sektor med én indgang er forståelig. Lovforslaget indeholder imidlertid en modifikation til de generelle regler i forvaltningsloven om udveksling af oplysninger mellem myndigheder og forskellige enheder inden for samme myndighed. Advokatrådet anfører derfor i høringssvaret, at man inden lovforslaget træder i kraft nærmere bør undersøge, i hvilket omfang hensynet til effektivitet og brugervenlighed kan imødekommes under samtidig hensyntagen til beskyttelse af borgernes rent private forhold.

Også inden for miljøområdet og en række andre retsområder er Advokatrådet fremkommet med bemærkninger til lovforslagene. De foreslåede ændringer er mange, komplekse og for en stor dels vedkommende betydningsfulde.

Alle høringssvarene kan ses på Advokatnet under ”Nyheder”.