Advokaten 12 Realkreditmedarbejdere som syns- og skønsmænd

Print Print
14-12-2005

 

Realkreditrådet bliver jævnligt kontaktet af advokater, som beder om forslag til en syns- og skønsmand til brug for en retssag, hvor der er behov for værdiansættelse af en fast ejendom.
Dette hjælper Realkreditrådet gerne med ved at tage kontakt til et realkreditinstitut og bede om forslag til en konkret person. 

Typisk er der i sådanne sager behov for en uafhængig ansættelse af en fast ejendoms værdi. Som eksempel kan nævnes vurderingen af en ejendoms værdi før henholdsvis efter etablering af en nærliggende motorvej til brug for afklaring af, om en ekspropriationserstatning står i et rimeligt forhold til værditabet.

Realkreditrådet kan kun behandle en henvendelse fra en advokat, hvis følgende oplysninger indgår:

  • Oplysninger om sagens genstand og sagens parter.
  • Oplysninger, som gør det muligt at identificere og kategorisere ejendommen.
  • Syns- og skønstema, hvoraf de spørgsmål, som skønsmanden skal besvare, fremgår.
  • Oplysninger om, hvilke realkreditinstitutter, der har ydet lån i og dermed foretaget en værdiansættelse af den pågældende ejendom inden for den seneste årrække.

De sidstnævnte oplysninger er nødvendige i forbindelse med udvælgelse af det realkreditinstitut – og dermed den person – som skal stilles i forslag. Det har således betydning for hvilke realkreditinstitutter, der som udgangspunkt ikke skal foreslå en syns- og skønsmand, idet instituttet kan anses for inhabilt, hvis det inden for den seneste årrække har foretaget en værdiansættelse af ejendommen til brug for realkreditbelåning.

Så vidt muligt vil Realkreditrådet derfor foreslå en person, som har et generelt kendskab til værdiansættelse af ejendomme af denne type i det pågældende geografiske område, samtidig med, at vedkommende eller det realkreditinstitut, som vedkommende er ansat i, ikke inden for den seneste årrække har foretaget en værdiansættelse af ejendommen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Realkreditrådet, juridisk konsulent Mette Haarbo Ørsted, tlf. 33 12 48 11


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere artikler/2005/Advokaten 12/Realkreditmedarbejdere som syns og skoensmaend.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.