Advokaten 12 Nye vejledende takster

Print Print
19-12-2005

Af advokat Jakob Lund Poulsen, medlem af Advokatrådet og formand for Advokatrådets Retsudvalg.
Den 1. november 2005 trådte de nye vejledende takster for straffe-, ægteskabs- og børnefjernelsessager i kraft. De nye vejledende takster blev vedtaget af domstolene, efter at Advokatrådet i sommeren 2004 tog initiativ til en revision.

Med de nye takster er grundtimesatsen for forsvarere forhøjet til 1.350 kr. fra de 1.200 kr., der har været gældende siden den 1. juli 2003. Denne forhøjelse imødekommer ikke fuldt ud Advokatrådets ønske om at indhente efterslæbet i taksterne. Men det er efter omstændighederne et acceptabelt resultat af forhandlingerne.

Forhøjelserne af de øvrige takster for straffesager svarer forholdsmæssigt nogenlunde til forhøjelsen af grundtimesatsen. Inden for ægteskabs- og børnefjernelsessager er der i runde tal sket en tilsvarende forhøjelse, der dog ikke er slået helt igennem inden for sager om forældremyndighed.
Udover forhøjelserne er der nogle generelle ændringer, som er værd at lægge mærke til. Således er taksterne for byretter og landsretter nu skrevet sammen. Så fremover skal man kun bruge ét takstblad. Det er også en nyskabelse, at der er medtaget vejledende takster for bistandsadvokater.

Vedrørende særlig økonomisk kriminalitet er det på Advokatrådets anmodning præciseret, at den honorering af forberedelse, som er indeholdt i salæret for en domsforhandlingsdag, alene omfatter forberedelse til domsforhandlingen. Dermed undgår man den misforståelse, at dette salær også dækker arbejde udført, før der rejses tiltale.

Advokatrådet havde fremlagt en model for mere nuancerede takster for familieretssager, som kunne afspejle tidsforbruget i de forskellige typer af sager. Domstolene valgte imidlertid ikke at ændre på systemet for familieretssager. Men domstolene stillede sig umiddelbart positive over for at deltage i en arbejdsgruppe, som skal forberede nye takster for familieretssagerne, som er tilpasset den nye behandling af disse sager efter kommunalreformen den 1. januar 2007.

Endelig skal det nævnes, at bemærkningen fra de tidligere takstblade om, at der ikke ydes salær for rådighedstjeneste, er udgået. Dette betyder imidlertid ikke, at der nu ydes salær til forsvarere, som f.eks. står til rådighed i en weekend, hvor der ikke afholdes grundlovsforhør. Advokatrådet har under forhandlingerne arbejdet for, at der som i alle andre brancher skulle ydes salær for rådighedstjeneste. Men domstolene mente ikke, at de havde bevillingsmæssig hjemmel til at yde et sådant vederlag. Da domstolene ikke mente sig bemyndiget til at yde vederlag for rådighedstjeneste, blev man enige om, at vederlaget ikke bør omtales i takstbladet. Derved undgår man den misforståelse, at det er domstolene, der har bestemt, at der ikke ydes vederlag for rådighedstjeneste.

Forhandlingerne har været ret langvarige. Advokatrådet har derfor lagt vægt på, at man fremover sikrer en mere regelmæssig regulering af taksterne. Domstolene har tilsluttet sig dette synspunkt og har tilkendegivet, at initiativet til forhandlinger fremover vil udgå fra dem, og at det vil ske i så god tid, at der kan sikres en regulering hvert andet år. Hermed skulle muligheden for over en kortere årrække at dække efterslæbet ind være etableret.

De nye vejledende takster for straffe- og ægteskabssager kan læses på www.advokatnet.dk