Advokaten 12 Innovation – er det noget for advokater?

Print Print
19-12-2005

Af Claus Kaare Pedersen, Philip & Partnere, medlem af Advokatrådet og formand for Innovationsudvalget, og Henrik Rothe, generalsekretær og medlem af Innovationsudvalget.
Advokatrådet deltager aktivt i Innovationsrådets arbejde og vil også skabe branchens eget innovationsforum.

Da Advokatrådets formand Sys Rovsing Koch på advokatmødet i Kolding talte om sine visioner for de to næste års arbejde i Advokatrådet, tilkendegav hun, at vi i rådet af hensyn til branchens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne blandt andet må beskæftige os med innovation.
Rådet har derfor nedsat et Innovationsudvalg, hvis opgave det er at skabe grobund for innovation i advokatbranchen med hensyn til de ydelser, vi leverer til vores kunder, den måde vi markedsfører ydelserne på og endelig den måde, vi driver vore virksomheder på.

Nogle medlemmer, som arbejder i veldrevne, effektive og succesfulde advokatvirksomheder, vil måske spørge sig selv om arbejdet i Advokatrådets Innovationsudvalg ikke blot er udtryk for, at rådet er sprunget med på en bølge – et modefænomen? Svaret er nej.

Ganske som det øvrige erhvervsliv i de kommende år, som følge af globalisering, står over for store udfordringer med at udvikle de milliardindustrier, vi i Danmark skal leve af i fremtiden, så står vi som et af de centrale rådgivningserhverv over for tilsvarende udfordringer. I hvert fald hvis vi skal være i stand til ikke blot at fastholde men også at udvide markedet for rådgivningsydelser, leveret af danske advokater til både det nationale og det globale marked.
Forfatterne af denne artikel deltager på vegne af Advokatrådet i Innovationsrådets arbejde.

Innovationsrådet er ikke en organisation i traditionel forstand men et stærkt netværk af indflydelsesrige ledere fra det private erhvervsliv, den offentlige sektor og forskningsverdenen, som har en fælles dagsorden, nemlig at det private netværk skal medvirke til at styrke den danske innovationskraft og dermed vores muligheder for at være blandt de nationer, som drager den største fordel af globaliseringen.

Det er vigtigt, at Advokatsamfundet deltager i dette arbejde. Advokatprofessionen kan bruge arbejdet i Innovationsrådet som inspirationskilde og lyttepost, og vi kan som et vigtigt videnserviceerhverv utvivlsomt også bidrage til processen i Innovationsrådet.

Udover det centrale Innovationsråd er der også etableret regionale Innovationsråd, og her kan den enkelte advokatvirksomhed melde sig ind og deltage i arbejdet. Det giver mulighed for lokal netværksdannelse og kan tilføre den enkelte advokatvirksomhed vigtig inspiration. Vi kan kun opfordre læserne til at opsøge Innovationsrådets hjemmeside www.innovationsraadet.dk og læse mere om Innovationsrådets arbejde herunder også arbejdet i de regionale Innovationsråd. Vi skal især opfordre til at læse Innovationsrådets nyudviklede innovationscharter og den seneste årsrapport ”Innovative Danmark”.

Advokatrådets Innovationsudvalg har nu holdt sine første møder og en strategi for, hvorledes vores eget branchespecifikke innovationsforum kan skabes, er ved at tegne sig. Innovationsudvalget forestiller sig at danne Advokaternes Innovationsforum, som skal beskæftige sig med alle områder af innovation af betydning for branchen men navnlig HR-dimensionen, it-dimensionen, markedsføring og sidst men ikke mindst produktudvikling af advokatydelsen. Det er ambitionen, at Advokaternes Innovationsforum bliver et dynamisk redskab til at udvikle branchen og samtidig bliver et mødested for de advokater, som ønsker at være med til at bringe udviklingen af både deres egen virksomhed og hele advokatbranchen fremad.

Foreløbig er det tanken, at Advokaternes Innovationsforum skal være et landsdækkende forum, der fire gange årligt afholder møder, der afvikles simultant i f.eks. Odense, Esbjerg, Århus og København med hjælp af moderne videoteknologi. Vi forestiller os, at de fire årlige møder skal være fora for brainstorming, der kan tjene som inspiration, ikke blot for Advokatrådets Innovationsudvalg men for alt det kollegiale arbejde i Advokatsamfundet og så sandelig også for arbejdet i den enkelte advokatvirksomhed. Vi vil på møderne lade os inspirere af oplægsholdere fra helt andre verdener og herunder også forsøge at få fat i nogle af de personer, som i høj grad har været med til at præge den hidtidige debat om innovationens betydning for det danske samfund.

Innovationsudvalget vil i den nærmeste fremtid udsende et oplæg til alle medlemmerne, hvor der redegøres nærmere for arbejdet og de økonomiske rammer herfor.