Advokaten 12 Aktuel information

Print Print
19-12-2005

 

Hvidvasklov begrænser tavshedspligt
I et brev til Folketingets Erhvervsudvalg tager Advokatrådet skarp afstand fra en ændring i det forslag til ny hvidvasklov, der blev fremsat den 9. november. Lovforslaget lægger op til, at advokater, også når de bistår deres klienter med "anden forretningsmæssig rådgivning", er underlagt lovens regler om kontrol og indberetning til myndighederne. I det lovudkast, som Advokatrådet og andre fik i høring, var dette rådgivningsområde undtaget for advokaters vedkommende. Men bemærkninger fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet og Politiets Efterretningstjeneste har fået erhvervsministeren til at ændre lovforslaget. Det danske lovforslag går dermed videre end både det EU-direktiv, som det skal implementere, og anbefalingerne fra Financial Action Task Force on Money Laundering. Advokatrådet skriver i sit brev, at Danmark ikke bør begrænse advokaternes tavshedspligt mere, end man er forpligtet til. Det går ud over borgernes og virksomhedernes adgang til at kunne betro sig til en advokat i tillid til, at oplysningerne ikke videregives til andre. Anerkendte principper har slået fast, at tavshedspligten kun bør begrænses, hvis væsentlige hensyn tilsiger det, skriver rådet i sit brev til Erhvervsudvalget. Hele brevet kan læses på www.advokatsamfundet.dk.

Lovtidende på internettet
Fremover skal borgerne kunne læse nyt om landets love, bekendtgørelser og traktater på internettet. Det bliver resultatet, hvis politikerne følger anbefalingerne fra Udvalget om Elektronisk Lovtidende. I en betænkning foreslår udvalget, at Lovtidende etableres i elektronisk form og fremover bliver den autoritative kundgørelsesordning for love, bekendtgørelser og traktater, der skal offentliggøres i Lovtidende. Lovtidende vil så ikke længere udkomme på papir. Justitsminister Lene Espersen siger i en pressemeddelelse, at regeringen er positiv over for udvalgets anbefalinger.

Betænkning om ægtefællepension
Ægtefællers pensionsordninger skal ikke inddrages i et skifte ved skilsmisse eller dødsfald, hvis pensionerne er rimelige eller hvis der er tale om et kortere ægteskab. Ægtefæller skal dele pensionsordninger, som ikke betragtes som rimelige. Og en ægtefælle, der slet ikke eller kun i beskedent omfang har opsparet pension, kan få kompensation fra den anden ægtefælle for ikke at blive stillet urimeligt. Det er nogle af forslagene i en ny betænkning om ægtefællepension, som netop er afleveret til familie- og forbrugerminister Lars Barfoed. Betænkningen vil blive sendt i høring og ministeren forventer at fremsætte et lovforslag i januar.

Præregistrering af EU-domæner
Virksomheder, der ønsker at komme i betragtning til de nye EU-domænenavne, bør allerede nu foretage en præregistrering af firma- og produktnavne. Man kan lægge sit domæne i kø via en registrator, som så sikrer, at ansøgningen frigives i det øjeblik, ansøgningsperioden træder i kraft. Præregistreringen er inddelt i følgende perioder:

”Sunrise 1” – start 7. december 2005: Der kan ansøges om EU og nationale varemærker, samt offentligt ejede navne. Der skal ansøges i denne periode, hvis man vil sikre sig retten til sit domæne. Man skal dog være opmærksom på, at andre ansøgere med samme varemærke i et andet EU-land har samme ret til navnet.

 ”Sunrise 2” – start 7. februar 2006: Denne periode dækker andre specielle rettigheder. Det drejer sig om uregistrerede varemærker, firma- og familienavne. Men også andre navne, der er beskyttet i de enkelte medlemslande er inkluderet i denne ansøgningsperiode.

”Landrush” – start 7. april 2006: Dagen, hvor EU-domænerne bliver frigivet og man vil kunne benytte dem. Herefter kan alle bestille efter ”først til mølle” princippet.

Advokaternes Serviceselskab kan hjælpe med rådgivning og præregistrering for både advokatvirksomheder og advokaternes klienter (tlf. 33 96 97 98 eller e-mail it@advocom.dk). Man kan læse mere om reglerne for EU-domæner hos EURid http://www.eurid.eu/en/euDomainNames.

Kendelser fra Advokatnævnet
De kendelser fra Advokatnævnet fra september og oktober 2005, som er gengivet på Advokatnævnets hjemmeside www.advokatnævnet.dk, vedrører bl.a. følgende emner: omfanget af berigtigende advokats rådgivningspligt vedrørende tegning af ejerskifteforsikring, retshjælpsdækning, oplysning om RKI-autorisation, udlevering af sagsakter, hæftelse for omkostninger i voldgiftssag trods udtræden, indgivelse af klage over kollega og direkte henvendelse til kollegas klient. Kendelserne kan læses under afsnittene ”Sidste nyt!” eller ”Konkrete afgørelser.

Danske Inkassoadvokater får ny hjemmeside
Foreningen Danske Inkassoadvokater lancerede i november en ny hjemmeside, som henvender sig til alle med interesse for inkasso, herunder kreditorer og debitorer, journalister og meningsdannere. Hjemmesiden vil informere bredt om inkasso og kreditstyring, og vil også give mulighed for at foretage forskellige beregninger, få svar på spørgsmål om inkasso, og for – efter aftale med et medlem af Danske Inkassoadvokater – at sende en sag til inkasso via internettet. Se mere på www. advokatinkasso.dk

Udvidelse af tjenesteydelses- og etableringsdirektivet
Tjenesteydelsesdirektivet og etableringsdirektivet er udvidet til at omfatte de nye EU-lande, EØS-landene og Schweiz. Det betyder, at danske advokater nu kan udføre tjenesteydelser eller etablere sig i disse lande under den danske advokattitel. Tilsvarende kan advokater fra de nævnte lande nu udføre tjenesteydelser eller etablere sig i Danmark under deres hjemlands advokattitel på lige fod med andre EU-advokater. Ændringerne er gennemført i Danmark ved bekendtgørelse nr. 1018 og 1019 af 26. oktober 2005. De nærmere betingelser for disse grænseoverskridende aktiviteter kan fortsat læses i bekendtgørelse nr. 231 af 24. april 2002 (tjenesteydelser) og bekendtgørelse nr. 276 af 14. april 2000 (etablering), som har de oprindelige direktiver optrykt som bilag.

Annoncepris til Advodan
Advodan har fået dagbladet Børsens annoncepris Bull's Eye. Advodan fik prisen for den annoncekampagne, som kæden kørte i avisen i efteråret. Juryen fremhævede i sin motivation, at annoncer for advokater sjældent er bemærkelsesværdige, men at Advodan-annoncerne skiller sig ud, fordi de inddrager læseren på det emotionelle plan på en effektiv måde og fortæller, at konflikter kan forebygges. ”Annonceserien varsler nye tider for en branche, der hidtil har været tilbageholdende med klar kommerciel kommunikation,” lød det også fra juryen. Det er kommunikationsfirmaet Publicis, der har udviklet kampagnen.

Landsdækkende mødenetværk i inkassosager
Danske Inkassoadvokater har etableret et mødenetværk, hvor medlemmer af foreningen kan sende fogedsager til medlemmer af netværket med sikkerhed for en høj kvalitet i sagsbehandlingen til en fastsat maksimumpris. Mødenetværket omfatter pt. 60 retskredse og bitingsteder, og foreningen arbejder på at få alle retskredse dækket. Fordelen for Danske Inkassoadvokater og deres kunder er, at maksimumprisen for mødet i fogedretten er kendt på forhånd, uanset hvor i landet debitorerne bor. Interesserede advokater er velkomne til at rette henvendelse til foreningen.

Seminar – generering af salg ved brug af it
Den 24. – 25. januar 2006 på Kongebro Gaarden i Middelfart gentager Udvalget for drift af advokatvirksomhed og Advokaternes Serviceselskab succesen med et fælles it-erfa-arrangement. Sidder du med ansvaret eller lysten til at optimere virksomhedens forretningsudvikling med it som styringsværktøj, så sæt kryds i kalenderen. Følg med på Advokatnet, hvor programmet løbende ajourføres, og hvor du kan tilmelde dig online. Læs mere på http://www.advokatnet.dk/it-erfa. It-erfa-arrangementer henvender sig til både administrative medarbejdere, sekretærer og advokater. Der forudsættes ikke et teknisk kendskab, men en lyst og interesse for brug af it. Har du spørgsmål, så kontakt os på tlf. 33 96 97 98 eller e-mail it@advocom.dk.

Ny formand for udlændingeadvokater
Advokat Anders Chr. Jensen fra Roskilde er blevet ny formand for Foreningen af Udlændingeretsadvokater, der samler advokater, som særlig beskæftiger sig med udlændinges retsforhold. Gennem gensidige bidrag fra foreningens medlemmer har foreningen oparbejdet en erfarings- og vidensbase, og foreningen tilskynder medlemmerne til stadig dygtiggørelse, herunder gennem to årlige møder med faglige foredrag. Foreningen peger på, at det er særlig påkrævet på dette retsområde, der er præget af administrativ praksis, som ikke er umiddelbart tilgængelig. Indmelding i foreningen sker ved henvendelse til foreningens kasserer, advokat Lars Peter Dam, Odense. Læs mere på hjemmesiden www.fauadv.dk.

Hotline mod annoncehajer
Håndværksrådet har i kampen for at komme annoncehajer til livs oprettet en hotline, hvor virksomheder kan henvende sig og få rådgivning i sager mod annoncehajer. Herudover har hotlinien som formål at viderebringe oplysninger samt koordinere et samarbejde mellem advokater i forbindelse med sager mod annoncehajer, idet dette ofte er den eneste måde at vinde sagerne på. Set enkeltvis ser sagerne måske håbløse ud for klienten, men sættes sagen ind i en større sammenhæng, kan man påvise den systematiske vildledning, som annoncehajerne anvender i deres markedsføring. Dette har i flere sager givet et positivt resultat. Håndværksrådets hotline kan kontaktes på telefon 70 25 37 00, man.-tors. 13.00 – 16.00 og fre. 13.00 – 15.00, eller på mail: hajnettet@hvr.dk. Læs mere på www.hajnettet.dk.

Statstidende bliver elektronisk
I oktober udkom Statstidende for sidste gang på papir. Både Statstidende og Tingbladet vil fremover udkomme elektronisk. På www.statstidende.dk vil brugerne have bedre mulighed for at søge i oplysningerne, f.eks. om tinglysninger og tvangsauktioner i bestemte områder. Statstidende har eksisteret siden 1903 og overgangen til en elektronisk udgave blev besluttet med den politiske it-handlingsplan i 1995.

Festskrift for varemærkeloven
Patent- og Varemærkestyrelsen har udgivet et festskrift for varemærkeloven, der den 15. november 2005 fyldte 125 år. Bogen består af en række selvstændige artikler, som beskriver varemærkeloven fra forskellige synsvinkler: jura, økonomi, kommunikation og filosofi. Bogen handler ikke kun om loven og varemærket, den forsøger at forklare varemærkets rolle og funktion i nutidens samfund. Bl.a. skriver filosoffen Ole Fogh Kirkeby om brandingens filosofi – filosofiens branding. Bogen er smukt illustreret med en række af de mest kendte varemærker, og man kan med stor fornøjelse springe rundt mellem artiklerne og læse det, der interesserer en.