Advokaten 11 Lovprogram og fremsatte lovforslag

Print Print
14-11-2005

Af Lars Lindencrone, landsdommer
Regeringen har fremsat sit lovprogram. Blandt de forslag, der allerede er fremsat, er en ny markedsføringslov og ændringer af retsplejeloven, der skal gøre, at større straffesager om økonomisk kriminalitet behandles hurtigere og mere effektivt.

Tirsdag den 4. oktober 2005 trådte Folketinget sammen for første gang efter sommerperioden, og tro mod traditionen – og grundlovens § 38, stk. 1 – afgav statsministeren en ”redegørelse for rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger,” som blandt andet omfatter fremlæggelse af regeringens lovprogram.

Som sædvanlig indeholder lovprogrammet oplysning om en lang række lovforslag, som regeringen påtænker at fremsætte i løbet af folketingssamlingen. Her skal blot nævnes nogle enkelte.

Justitsministeren vil fremsætte forslag om ændring af reglerne om behandling af klager over dommere. Ændringerne indebærer navnlig, at klagesager vil blive behandlet af den samlede Klageret i stedet for – som nu – kun Klagerettens dommermedlemmer.

Justitsministeren vil endvidere fremsætte forslag til en lov om juridisk rådgivning. Forslaget indebærer navnlig, at forbuddet mod markedsføring af juridisk rådgivning i lov om ydelse af juridisk bistand samt om detektivvirksomhed (vinkelskriverloven) ophæves. Der fastsættes nærmere regler om god skik for juridisk rådgivning, og Forbrugerombudsmanden skal føre tilsyn med overholdelsen af disse regler. Der vil endvidere blive fremsat forslag om ændring af retsplejelovens regler om udøvelse af advokatvirksomhed. Lovforslaget vil formentlig bygge på en betænkning fra det Advokatudvalg, der i øjeblikket kigger på de regler, der regulerer ad
okatbranchen.

Justitsministeren vil herudover fremsætte forlag til en samlet reform af politiet og domstolene, til en ny samlet lov om forældelse af fordringer, til regler om elektronisk tinglysning af rettigheder over fast ejendom og forslag, der skal gøre det muligt for Danmark at indgå parallelaftaler med Det Europæiske Fællesskab om Bruxelles I-forordningen (om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område) og om forkyndelsesforordningen.

Skatteministeren vil fremsætte forslag til forenkling af reglerne om eftergivelse af studiegæld og om nye regler om eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper, der har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse uafbrudt i fire år eller mere, med henblik på at sikre yderligere økonomiske incitamenter til, at disse personer opnår beskæftigelse. Der vil endvidere blive fremsat forslag til harmonisering og forenkling af reglerne om inddrivelse af offentlige fordringer.

Indenrigs- og sundhedsministeren vil på grundlag af lovens revisionsklausul fremsætte forslag om ændring af psykiatriloven.

Det er kun enkelte af de bebudede lovforslag, der er fremsat i skrivende stund, og af disse er et par udvalgt til nærmere præsentation.

Økonomiske straffesager
Justitsministeren har fremsat forslag L 26 til ændring af retsplejeloven. Hovedformålet med forslaget er – under iagttagelse af sædvanlige retssikkerhedskrav – at muliggøre en hurtigere og mere effektiv behandling af større straffesager om økonomisk kriminalitet. Lovforslaget bygger på betænkning nr. 1454/2004 om behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet mv., der er afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet mv.

Et yderligere formål med lovforslaget er at gennemføre en ændring af reglerne om indgreb i meddelelseshemmeligheden, som er nødvendig for, at Rådets og Europa-Parlamentets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) kan gennemføres i dansk ret. Denne del af lovforslaget bygger på en rapport afgivet af en underarbejdsgruppe under udvalget.

Hovedpunkterne i forslaget er:

 • En part i en straffesag kan anmode om, at sagen berammes straks, når et anklageskrift er indleveret til retten. Bestemmelsen kommer til at finde anvendelse i alle typer af straffesager, både byrets- og landsretssager. Det foreslås endvidere præciseret, at rettens beslutning vedrørende sagens berammelse kan kæres til højere ret. Formålet hermed er at nedbringe den samlede tid, der går med behandlingen af store økonomiske straffesager.
 • Flere dommere kan medvirke ved behandlingen af sagen i 1. instans, således at retten sammensættes af to dommere og tre domsmænd. Sagen skal kunne gennemføres, selv om en dommer og/eller en domsmand får forfald eller af andre grunde må fratræde, efter at domsforhandlingen er påbegyndt. Formålet hermed er at sikre en bedre ressourceanvendelse og at styrke sagsbehandlingen.
 • Oplæsning i retten af omfattende sagkyndige erklæringer eller andre dokumenter i sagen kan undlades eller erstattes af en mundtlig sammenfatning i retten i domsmandssager. Retsformanden skal i sådanne tilfælde sikre, at rettens medlemmer gennemlæser dokumenterne.
 • Et vidnes forklaring til politirapport kan benyttes som bevismiddel, når forsvareren og anklagemyndigheden er enige om det, og retten bestemmer det. Adgangen hertil tænkes benyttet, f.eks. hvor flere vidner har afgivet samstemmende forklaringer om et forhold.
 • Reglerne om indgreb i meddelelseshemmeligheden ændres, således at det vil være muligt at indhente teleoplysning ved mistanke om overtrædelse af forbuddene i lov om værdipapirhandel mv., om insiderhandel, videregivelse af intern viden og kursmanipulation. De øvrige sædvanlige betingelser for indgreb i meddelelseshemmeligheden vil fortsat skulle være opfyldt.

Ny markedsføringslov
Familie- og forbrugerministeren har fremsat L 13 – markedføringslov. Der er tale om en helt ny lov om markedsføring, som med virkning fra 1. juli 2006 skal afløse den gældende lov. Forslaget er baseret på Markedsføringsudvalgets betænkning 1457/2005 ”Markedsføring og prisoplysning”. Det erklærede mål med den nye lov er at ”gennemføre en gennemgribende revision af reglerne for markedsføring og prisoplysning med henblik på at skabe velfungerende markeder med klare rettigheder, effektiv information, sikring af forbrugernes frie valg og effektiv konkurrence.”

Lovforslaget viderefører de grundlæggende bestemmelser om god skik og vildledning fra den nuværende markedsføringslov og reglerne om prismærkning og annoncering, som fremgår af den eksisterende prismærkningslov. Reglerne om beskyttelse af erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger opretholdes, men flyttes fra § 10 til § 17. Forslaget indeholder herudover en række ændringer, herunder:

 • En formålsbestemmelse i § 1, som angiver, at loven skal varetage hensyn til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.
 • En ny, strafbelagt bestemmelse i § 4 om, at reklamer klart skal kunne identificeres.
 • Nye specifikke regler i § 8 om markedsføring rettet mod børn og unge. Sådan markedsføring skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed, manglende erfaring og kritisk sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge.
 • Der indføres i § 11, stk. 4, en generel regel om, at en erhvervsdrivende på anmodning fra en forbruger skal sende en faktura for tjenesteydelser, der er udført efter regning, således at forbrugeren har mulighed for at kontrollere, hvilke priser der er beregnet for de varer og tjenesteydelser, der er leveret.
 • Nye regler i § 13 om varsling og ændring af gebyrer. Betingelserne for ændring af aftalte gebyrer skal være klart fremhævet i kontrakten, ændringer kan kun iværksættes med rimeligt varsel, og er der tale om en væsentlig ændring eller indførelse af et nyt gebyr, skal dette varsles individuelt over for den enkelte forbruger.
 • Specialforbuddene mod særlige markedsføringsmetoder i den gældende lov ( §§ 6 og 7-9 om tilgift, mængdebegrænsninger, rabatmærker, lodtrækning og præmiekonkurrencer) foreslås ophævet og erstattet med en generel bestemmelse om anvendelse af salgsfremmende foranstaltninger. Bestemmelsen fastsætter oplysningskrav, som skal sætte forbrugerne i stand til selv at vurdere indholdet af et tilbud, hvori salgsfremmende foranstaltninger som f.eks. tilgift eller rabatter, indgår.

Der foreslås ikke ændringer i reglerne om Forbrugerombudsmandens tilsyn.