Advokaten 11 Aktuel information

Print Print
14-11-2005

Nye vejledende takster for straffesager og ægteskabssager mv.
Efter forhandling med Advokatrådet har landsretspræsidenterne udmeldt nye vejledende takster i straffesager samt ægteskabs- og børnefjernelsessager pr. 1. november 2005. Som noget nyt er anført vejledende takster for salærer til bistandsadvokater. Endvidere er taksterne suppleret med forskellige takster, som hidtil alene har været optaget i de vejledende takster for byretterne. Det forventes, at byretterne herefter vil anvende det samme takstblad. Taksterne kan ses på www.advokatnet.dk.

Afstemning om servicedirektiv udskudt
Den planlagte afstemning om servicedirektivet den 4. oktober i EU's Komite for det Interne Marked blev udsat. Der er fortsat meget delte meninger om lovforslaget, hvilket de over 2.000 fremsatte ændringsforslag bevidner. Et af de mange stridspunkter er et forslag om helt at undtage juridiske services fra direktivet. Forslaget møder delvis støtte hos sammenslutningen af advokatråd i Europa, CCBE, som i juni i år vedtog, at advokater og advokatydelsen ikke skal være omfattet af direktivet. CCBE vil frem til den nye afstemningsdato d. 20. – 21. november 2005 fortsætte sit arbejde for at gøre det klart for parlamentsmedlemmerne, hvorfor advokater og advokatydelsen skal være undtaget, mens juridiske services ydet af alle andre end advokater skal være omfattet. Den endelige afstemning i parlamentets Plenare Forsamling forventes i januar 2006.

LG om placering af ferie
Lønmodtagernes Garantifond (LG) vil fremover placere al lønmodtagerens ferie i opsigelsesperioden, hvis der er plads til antallet af tilgodehavende feriedage. LG vil dog ikke opdele de tre ugers hovedferie. Men hvis lønmodtageren f.eks. har krav på fem ugers opsigelsesvarsel efter fritstilling fra arbejdsgiveren, vil al tilgodehavende ferie, dvs. op til fem uger, kunne placeres i opsigelsesperioden. LG ændrer praksis på baggrund af en udtalelse fra Arbejdsdirektoratet, Feriekontoret. Den nye praksis træder i kraft for nye arbejdsgivere med en fristdag den 1. oktober 2005 eller senere, dvs. efter udløbet af perioden for hovedferien. Dermed vil ændringen normalt ikke berøre hovedferien i år.

Opgørelse af løntab
Lønmodtagernes Garantifond (LG) dækker lønmodtagerens løntab i en opsigelsesperiode. Hidtil har LG ved opgørelsen af tabet fratrukket evt. indtægt ved nyt arbejde, men ikke den merindtægt, som lønmodtageren kan få ved at gå op i tid eller få nye løntillæg. En afgørelse fra Østre Landsret har imidlertid fastslået at al indtægt kan trækkes fra ved opgørelsen, og derfor ændres praksis på dette område, oplyser LG. Ændringen træder i kraft med virkning for arbejdsgivere med en fristdag den 1. oktober 2005 eller senere.

Inddrivelse af gæld til det offentlige
Kompliceret og nøjeregnende. Sådan karakteriserer Advokatrådet i et høringssvar en bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. Rådet opfordrer til, at man forsøger at opstille et enklere regelsæt og peger på, at retssikkerhed ikke bare er, at der er regler for enhver tænkelig situation. Retssikkerhed er også, at reglerne er let tilgængelige, hvilket betyder, at der i nogle situationer må overlades et rimeligt skøn til forvaltningen. Hele høringssvaret kan læses på www.advokatsamfundet.dk eller www.advokatnet.dk.

8. Selskabsretsdirektiv vedtaget
Alt tyder på at det 8. selskabsretsdirektiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber er i hus. D. 28. september 2005 vedtog EU-Parlamentet allerede i første behandling direktivet, som også indebærer ændringer i Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF. Formålet med det 8. selskabsretsdirektiv er dels at genskabe tilliden til den finansielle afrapportering, dels at medvirke til at forhindre kendte erhvervsskandaler, som f.eks. Parmalat og Ahold. Direktivet forventes endeligt tiltrådt på mødet i Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) i november.

Flere kvindelige ledere
Andelen af kvindelige ledere stiger kraftigt på det private arbejdsmarked. Det viser statistik fra Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev Arbejdsmarkedspolitisk Agenda, der har undersøgt antallet af kvindelige ledere på LO-DA området. 16,6 procent af lederne med et overordnet ansvar – som administrerende direktør – er kvinder, imod kun 11,2 procent i 1995. I øvrig ledelse er 23,2 procent kvinder, imod 14,2 procent for ti år siden. Sammenlagt er hver femte ansat leder en kvinde på LO-DA området. I servicesektoren er 27 procent af alle ledere kvinder, mens det i fremstillingssektoren er 14,7 procent og i bygge- og anlægsvirksomhederne 7,2 procent.

Læsværdig bog om innovation
”Innovation er kreativitet, der lykkes.” Det er en af pointerne i bogen ”Innovation for ildsjæle og vandbærere”, der er udkommet på Børsens Forlag. Bogen er en velskrevet, underholdende og praktisk orienteret guide til, hvordan man gør en organisation, virksomhed eller sig selv mere innovativ. Bogen byder på eksempler, redskaber, metoder og spørgsmål til refleksion, når forfatterne deler ud af deres egne erfaringer med innovation. Forfatterne er Jørgen Thorball, Vice President i Novozymes, hvor han arbejder med forretningsudvikling gennem bl.a. innovation, og Finn Kollerup, der er civilingeniør, ph.d., MBA og indehaver af firmaet Alt4Kreativ.

Bog for nye ledere
Bogen ”Fra medarbejder til leder” henvender sig til nye ledere, erfarne ledere, der aldrig har fået en introduktion til ledelse, og til medarbejdere, der tænker på at søge en lederstilling. Det er en praktisk håndbog om ledelse og den nye rolle, man som leder skal finde sig til rette i. Den omhandler emner som: lederen som person, lederen og medarbejderne og kommunikation. Bogen kan læses ud i et eller bruges som opslagsbog. Den er skrevet af Kim Judson, cand. polit., indehaver af virksomheden Liv og Ledelse, der løser opgaver inden for ledelses- og organisationsudvikling. Den er udgivet på Børsens Forlag.