Advokaten 10 Tinglysning i fremtiden

Print Print
17-10-2005

Af Lars Lindengrone Petersen, landsdommer
Tinglysningsudvalget er kommet med en delbetænkning, der ventes at resultere i et lovforslag i den kommende folketingssamling.

TINGLYSNINGSUDVALGETS delbetænkning om varetagelse af tinglysningsopgaven beskriver de strukturelle rammer for fremtidens tinglysningssystem. Som grundlag for sine overvejelser herom opstiller udvalget fem målsætninger:

Systemet skal understøtte tingbogens troværdighed til gavn for sikkerheden i omsætning og belåning af fast ejendom.

  • Enhver skal også under en dematerialiseret tinglysningsstruktur kunne foretage anmeldelse af rettigheder til tinglysning.
  • Det skal sikres, at der er en enkel og integreret adgang til tingbogens oplysninger via én samlet elektronisk indgang til ajourførte offentlige ejendomsdata.
  • Brugeromkostninger, som ikke har fiskal karakter, skal minimeres.
  • Manuelle sagsgange skal omlægges til automatiserede it-løsninger i det omfang, det er teknisk muligt og i øvrigt forsvarligt.

I betænkningen har udvalget taget udgangspunkt i, at indførelse af papirløs tinglysning, som står næst på udvalgets arbejdsplan, ifølge en gennemført ekstern konsulentundersøgelse skønnes at medføre en besparelse på omkring 245 af de i alt ca. 357 årsværk, som i dag anvendes på tinglysning vedrørende fast ejendom. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at bevare den eksisterende decentrale struktur. Udvalget har overvejet en fuldstændig privatisering ved enten salg, udlicitering eller autorisation, men kan ikke anbefale en sådan løsning. Udvalget anbefaler i stedet en ”offentlig-privat samarbejdsmodel” som den bedst egnede til at kombinere den bestående ekspertise hos det nuværende (offentlige) personale med private aktørers kompetencer med udvikling, drift og vedligehold af it-løsninger for automatisering af manuelle processer.

Udvalget foreslår oprettelse af en central tinglysningsmyndighed for hele landet i domstolsregi med kæreadgang til vedkommende landsret. Hovedparten af de anmeldte dokumenter forventes kun undergivet automatiseret prøvelse, således at tinglysning kan ske i realtid, dvs. uden forsinkelse. Tinglysningsakten vil i fremtiden blive elektronisk, og der vil blive gennemført et offentligt udbud af opgaven vedrørende håndtering af den eksisterende papirakt (som er på ca. 80 mio. A4-sider), eventuelt suppleret af et offentlig-privat partnerskab til sikring af dynamikken omkring fortsat udvikling og fornyelse af it-løsningen i perioden efter udbuddet.

Tinglysningsudvalgets delbetænkning har nr. 1461 og er tilgængelig via Justitsministeriets hjemmeside, www.jm.dk