Advokaten 10 Domstolene vil måle kvaliteten

Print Print
17-10-2005

Af Pia Møller, pressechef

Fremover skal domstolene lave systematiske målinger af kvaliteten. Det anbefaler en arbejdsgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen. Formålet er at gøre både dommene og borgernes oplevelse af mødet med domstolene bedre.

I de seneste to år har en gruppe dommere ved Københavns Byret gennemgået en lang række af byrettens domme i civile sager og straffesager og givet dem kvalitetspoint efter et bestemt system.  Samtidig har dommerne overværet hinandens retsmøder og efterfølgende evalueret forløbet. Pilotprojektet fra Københavns Byret har været et vigtigt input til den arbejdsgruppe under Domstolsstyrelsen, der nu anbefaler, at der ved alle embeder iværksættes kvalitetsmåling og procedurer for videndeling.

- Vi har fået et større internt fokus på kvalitet. Og så har vi fået udbygget et godt fagligt og tillidsfuld miljø blandt dommerne. Når folk, som er – og skal være – uafhængige, skal være med i sådan noget, så må de have tillid til hinanden, siger præsident i Københavns Byret, Søren Axelsen.

Jørgen Lougart er en af de dommere, der har deltaget i projektet og bl.a. har skullet læse en række af sine kollegers domme igennem og give dem karakter. Efter en periode, hvor fire dommere i en lille gruppe prøvede af, om det var muligt at give domme point efter et bestemt system, blev det udbredt til alle byrettens otte afdelinger.

- Vi fastlagde nogle kriterier for, hvornår en dom er god. Det handler ikke om, hvorvidt afgørelsen er rigtig eller forkert. Det går ud på at sætte sig i borgerens sted og kigge på, om begrundelsen er til at forstå – både for de professionelle brugere som f.eks. advokaterne og for den almindelige borger.

Pilotprojektet i København indebar også, at udvalgte dommere skulle overvære hinandens retsmøder og efterfølgende to og to evaluere, hvordan mødet forløb. Og det har ifølge Jørgen Lougart været meget givende på den måde at kunne lære af hinanden.

- Ofte er det i virkeligheden den, der lytter på, der får mest ud af det. Som dommer kan man sagtens køre fast i nogle rutiner, og så er det sundt at se, hvordan kollegerne gør. Og da jeg selv blev evalueret, fik jeg nogle ting at vide, hvor jeg tænkte, at sådan kan man jo også gøre det.

- Nu er vi jo en stor byret med mange dommere, så her er rig mulighed for at lytte på hinanden, når tiden tillader det. Men bare man er nogle stykker, så kan man få noget ud af det, siger Jørgen Lougart og tilføjer, at den kommende retskredsreforms nye større byretter vil give bedre muligheder for at arbejde med kvaliteten på denne måde.

Selv om pilotprojektet er slut, fortsætter Københavns Byret med at have fokus på at måle og udvikle kvaliteten i både dommene og retsledelsen. Og hvis det går som en arbejdsgruppe under Domstolsstyrelsen anbefaler, så skal alle retterne på et tidspunkt arbejde på denne måde.

- Jeg håber, at det i længden giver kunderne et bedre produkt. De får nogle bedre afgørelser. Ikke  juridisk set, hvor jeg tror kvaliteten allerede er høj, men i forhold til at forstå afgørelserne. Samtidig får de måske en bedre oplevelse af retssagen. Selv om de ikke vinder sagen, føler de, at de er blevet lyttet til, siger Jørgen Lougart.

I Københavns Byret fremhæver både Søren Axelsen og Jørgen Lougart, at kvalitetsmålingerne er et godt supplement til de produktivitetsmålinger, der er blevet lavet af domstolene de seneste år.

- Vi er jo blevet målt og vejet på kvantitet og produktivitet. Nu får vi nogle redskaber, som vi kan bruge til at forklare de bevilgende myndigheder, at kvaliteten også er et vigtigt parameter i vores retssystem, siger Søren Axelsen.

Rapporten fra arbejdsgruppen under Domstolsstyrelsen kan læses på www.domstol.dk under publikationer. En rapport om pilotprojektet i Københavns Byret indgår som bilag i arbejdsgruppens rapport.

I anbefalingerne fra arbejdsgruppen om kvalitetssikring lægges i forhold til etssagsarbejdet vægt på fem hovedområder:

  • Afgørelser af høj kvalitet
  • Respektfuld behandling
  • Upartiske dommere og dommerintegritet
  • Hurtig og effektiv sagsbehandling
  • Mundtlig og skriftlig fremstilling