Advokaten 10 Aktuel information

Print Print
17-10-2005

EU: En tredjeplads er ikke nok
EU Kommissionen har d. 5. september 2005 offentliggjort rapporten: Liberale erhverv mulighed for reformer. Rapporten er en opfølgning på den såkaldte Monti-rapport, hvor blandt andet advokatbranchen kom i krydsilden. Rapporten konkluderer overordnet, at Danmark kommer ind på en klar tredjeplads over mest deregulerede og reformivrige lande. I det arbejdsdokument, som følger med rapporten langer Kommissionen imidlertid fortsat ud efter blandt andet advokaterne. Advokatrådet vil, gennem sit aktive arbejde i den Europæiske sammenslutning af Advokatråd (CCBE), drøfte rapporten med Kommissionen. Rapporten kan findes på EU-Kommissionens hjemmeside: http://www.europa.eu.int/comm/competition/index_da.html

De nyeste kendelser på nævnets hjemmeside
På Advokatnævnets hjemmeside www.advokatnævnet.dk kan man nu under afsnittet Advokatnævnets afgørelser både finde afgørelser under afsnittet konkrete afgørelser , hvor kendelserne er lagt ind efter emne, og som noget nyt under afsnittet Sidste nyt læse de sidste tre måneders kendelser og dermed følge med i de afgørelser, som nævnet vælger at bringe på hjemmesiden. Kendelserne fra juli og august vedrører følgende emner: orienteringspligt for advokat ved afslag på retshjælpsdækning til ankesag, tildeling af tvangsbøder ved manglende indlevering af klientkontoerklæring, fremlæggelse af modpartens forligsforslag og uberettiget tilbageholdelse af sagsakter i forbindelse med advokatskifte.

Nye regler og vejledning fra Højesteret
Højesteret har udsendt reviderede regler og vejledning om forberedelse og doms forhandling af borgerlige ankesager ved Højesteret. Reglerne trådte i kraft den 1. oktober 2005 og kan findes på www.hoejesteret.dk og www.advokatnet.dk


Advokaten kan indberette på virk.dk
De knap 10.000 virksomheder, der bruger erhvervsportalen Virk.dk, kan nu også indberette deres oplysninger via en advokat eller en revisor. Virksomheder med en digital signatur kan tilknytte en betroet registreret bruger, som herefter kan indberette på virksomhedens vegne. Advokaten eller revisoren skal have en formel godkendelse af Virk.dk, før indberetningerne kan begynde. Virk.dk drives i et samarbejde mellem Krak og staten.

Domme i andre lande skal tillægges værdi
EU-Kommissionen har fremsat et forslag til rammeafgørelse, der lægger op til, at domme afsagt i et andet medlemsland ved en retssag skal tillægges samme værdi og have samme virkninger som tidligere afsagte domme. Det gælder også, når de udenlandske domme er afsagt under forhold, der ikke er strafbare i Danmark. Advokatrådet skriver i sit høringssvar til forslaget, at rækkevidden af rammeafgørelsen på en række punter er uklar og kan forringe borgernes retsstilling. Hele høringssvaret kan læses på www.advokatsamfundet.dk eller www.advokatnet.dk.

Voldgiftsdommeruddannelse
Advokaternes Serviceselskab har i samarbejde med højesteretsdommer Jon Stokholm og  advokat Jeppe Skadhauge, Advokatfirmaet Jonas Bruun, udviklet en egentlig voldgiftsdommeruddannelse, som starter i januar 2006. Førende professorer, dommere og advokater fra Danmark, Norge, England og Frankrig vil undervise på uddannelsen, der forløber over i alt syv undervisningsdage  fordelt på tre moduler. De to første moduler gennemføres i København og det sidste modul hos ICC i Paris. Første hold er allerede fuldtegnet, så derfor udbydes et nyt hold med start i august 2006. Du kan få yderlige information om uddannelsen hos direktør Helle Pallesen eller på www.advokatnet.dk

Hjemmeside for legater
LegatNet.dk er et mødested for administratorer af fonde og legater og ansøgere. Det er Danmarks officielle legatsøgningssystem, hvor studerende let, hurtigt og gratis får overblik over de legater, det er muligt at søge, og hvor de via internettet har mulighed for at afgive ansøgning direkte til administratorerne. LegatNet.dk er baseret på, at den enkelte administrator selv vedligeholder oplysninger om sine egne legater. LegatNet blev lanceret i 2003. Bag oprettelsen står en gruppe sammensat af repræsentanter for Civiløkonomerne, Finansrådet, FUHU, HTS og Forbundet Kommunikation og Sprog. I bestyrelsen for foreningen sidder en repræsentant udpeget af Advokatrådet.

Advokatvirksomhed i Norden
Nordic Lawyers Academy genudbyder workshopkurset om drift af advokatvirksomhed i dagene 23. til 27. august 2006. Kurset afholdes i Tórshavn på Færøerne. Målgruppen er managing partnere, advokater eller direktører med ledende funktioner i advokatvirksomheder. Temaerne er bl.a. strategivalg og succesfaktorer – nøgletalsanvendelse, pressen, offentligheden, globalisering, udvikling af faglige og personlige kompetencer samt håndtering af konflikter internt i advokatvirksomheden. Der er plads til 45 deltagere i alt, men pladserne vil blive fordelt, så der er en nogenlunde ligelig fordeling mellem advokatvirksomheder fra de nordiske lande. Kontakt direktør i Advokaternes Serviceselskab Helle Pallesen for yderligere information og anmodning om deltagelse. Se også www.nordiclawyersacademy.com

Antologi om overvågning
Videoovervågning i det offentlige rum, overvågning på arbejdspladsen, DNA-registrereing, data-logning hos teleselskaberne. Det er nogle af emnerne for den række debatindlæg, der tilsammen udgør bogen ”Overvågning eller omsorg”. Indlæggene er skrevet af en række fremtrædende eksperter på de forskellige områder, og den er redigeret af Birgitte Kofod Olsen og Rikke Frank Jørgensen, begge fra Institut for Menneskerettigheder. Bogen har forord af Justitsminister Lene Espersen.

Salg og etablering i Tyskland
generalkonsulatet i Hamborg har udgivet en rapport om de juridiske og skattemæssige forhold i Tyskland. Rapporten kan været et praktisk redskab for danske virksomheder, der ønsker at sælge produkter eller etablere sig på det tyske marked. Rapporten er lavet i tæt samarbejde mellem Det Danske generalkonsulat i Hamborg, det dansk-tyske advokatfirma Bang & Regnarsen og revisionsfirmaet Ernst & Young. Den kan bestilles på Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk under publikationer.

Biografi om Frederik Vinding Kruse
I årene 1914-1950 var Frederik Vinding Kruse professor i formueret ved Københavns Universitet og i en lang årrække et kendt juridisk navn i og udenfor Norden. Hans omdømme fik alvorlige skrammer under 2. Verdenskrig, hvor han fremsatte nogle synspunkter på linie med de ideer, der var på den politiske højrefløj i Danmark og resten af Europa. Efter krigen blev han beskyldt for at være nazist og den betegnelse klæbede til ham - også for eftertiden. Men var han nazist og hvad foretog han sig egentlig under 2. Verdenskrig? Disse spørgsmål forsøger Jens Evald, dr. jur. og professor ved Aarhus Universitet, at svare på i en ny biografi, der er udgivet på DJØF's forlag. Bogen fokuserer på Frederik Vinding Kruse som retsvidenskabsmand, (rets)politiker og samfundsdebattør.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere artikler/2005/Advokaten 10/Aktuel information.aspx - d. 24-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.