Advokaten 10 Advokatvagt for kommunerne på vej

Print Print
17-10-2005

Gromnitza, advokat og juridisk konsulent, sekretariatet
I forbindelse med kommunalreformen får landets kommuner brug for advokatbistand til gennemgang af en række kontakter. Derfor etablerer KL (Kommunernes Landsforening) og Advokatrådet nu en midlertidig advokatvagt for kommunerne.

Kommunalreformen indebærer, at antallet af landets kommuner med virkning fra den 1. januar 2007 reduceres fra 271 til 98. Alle landets kommuner er derfor godt i gang med at gennemgå samtlige vedvarende kontrakter for de kommunale institutioner for at vurdere, om de skal fortsætte eller ophæves.

Der er tale om en omfattende opgave, og behovet for advokatbistand forventes at være betydeligt især frem til udgangen af 2006, hvor mange kontrakter formentlig skal opsiges. Kommunerne er imidlertid ofte usikre på prisen og kvaliteten af advokatydelsen og undlader derfor ofte helt at kontakte en advokat.

For at afhjælpe kommunernes behov og udbygge samarbejdsrelationerne mellem advokater og kommuner har KL (Kommunernes Landsforening) og Advokatrådet taget initiativ til etablering af en advokatvagtordning for kommunale institutioner. Med ordningen ydes en vis sikkerhed for ydelse og pris, så de kommunalt ansatte trygt kan anvende de i advokatordningen deltagende advokater ved gennemgangen af mindre kontrakter. Ordningen er det seneste af en lang række fælles initiativer, som KL og Advokatrådet har taget for at afdække de områder, hvor kommuner og advokater med fordel kan indgå samarbejder.

De advokater, der tilslutter sig den kommunale advokatvagt, skal:

·        Modtage forespørgsler på telefon og e-mail om kontraktsforhold fra kommunalt ansatte som led i strukturreformen.

·        Besvare disse forespørgsler ved samme kommunikationsmiddel senest 48 timer efter modtagelsen.

·        Advokaten skal ved tilmelding til ordningen oplyse sin normalpris plus moms for besvarelse af enhver henvendelse fra kommunalt ansatte. Prisen kan alene fraviges, hvis advokaten umiddelbart efter modtagelse af forespørgslen meddeler, at tidsforbruget ved bistanden vil fravige normalprisen. I så fald skal advokaten give et overslag over den forventede pris for bistanden.

  • Advokaten skal tilbyde ugentlige møder af op til fire timers varighed med de kommunale medarbejdere for gennemgang af opståede kontraktuelle tvivlsspørgsmål ved strukturreformens gennemførelse. Ved tilmelding til ordningen oplyses advokatens pris plus moms pr. time.
  • Listen over advokater omfattet af vagtordningen vil blive lagt på KL's hjemmeside, og advokaten er indforstået med, at oplysning om ovennævnte normalpris/timepris fremgår af listen.
  • Det forudsættes, at advokaten har gennemgået KL's temaguides om kontrakter og fælleskommunale selskaber (findes på KL´s hjemmeside).
  • Det forudsættes, at advokaten har erfaring med kontraktsforhandling,  kommunalret og almindelig forvaltningsret, og at advokaten ved tilmelding nærmere oplyser om eventuelle juridiske ekspertområder (f.eks. it-kontrakter) samt på forlangende kan oplyse referencer. 
  • Advokatvagtordningen er en midlertidig særordning for at lette strukturreformen og udløber med udgangen af 2006, men kan efter aftale med KL forlænges til udgangen af 2008.
  • Enhver advokat kan framelde sig ordningen med en måneds skriftligt varsel til KL til udgangen af en måned.

Oplysningerne om normalpris/timepris svarer i det væsentlige til den nye regel om oplysning om ydelse og vederlag.

Henvendelser om deltagelse bedes senest den 15. november 2005 ske skriftligt eller pr. e-mail til Vibeke Vinten, KL, Weidekampsgade 10, Postboks 3370, 2300 København S., e-mail: vvi@kl.dk.

Ordningen drives af KL alene, og det er derfor KL, der foretager den konkrete udvælgelse af de advokater, der findes kvalificerede, og som vil blive optaget på listen. Såfremt KL måtte finde anledning hertil, vil KL diskretionært kunne fjerne den pågældende advokat fra listen.