Advokaten 1 Visioner for familien og forbrugerne

Print Print
11-01-2005

Af pressechef Pia Møller, sekretariatet
Ansvaret tilbage til familien og forbrugerne. Sådan lød en af visionerne fra det nye Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender på den Danske Boligadvokaters stiftende generalforsamling

Ministeren kunne ikke komme. Hun var kaldt i samråd om hobbyhøns. Det viser en del om den bredde, som det nye familie- og forbrugerministerium skal favne. I stedet for ministeren var det departementschef Claes Nilas, der fortalte de fremmødte advokater om ministerens visioner for familie- og forbrugerpolitikken.

Han startede med at sige, at han ser stiftelsen af Danske Familieadvokater som en del af samme trend, som har ført til det nye ministerium.
– Det ligger i tiden, at der er fokus på familien som enhed og familiernes vilkår. Det nye ministerium står for en respekt for og en anerkendelse af familiebegrebet i bred forstand, sagde han og fortalte, at der er en række initiativer på vej, der lægger ansvaret for familiens forhold tilbage til familien selv.
– Et vellykket familieliv kræver ikke en professionel indsats. De, der har brug for det, skal selvfølgelig have hjælp, men som udgangspunkt er ansvaret
amiliens eget.

Det samme gælder forbrugerne. Moderne forbrugere kan ifølge Claes Nilas selv. Ministeriets indsats går først og fremmest i retning af mere vejledning og yderligere information på nogle områder. Men det bliver måske nogle andre områder, end vi har været vant til.
– Tidligere har vi informeret meget om traditionelle produkter, som f.eks. vaskemaskiner, der er blevet testet osv. Men fremover er det måske snarere på tjenesteydelsesområdet, der er brug for større gennemsigtighed, f.eks. når du skal bestille en rejse, sagde han.

Et andet fokusområde for ministeriet er forskellige branchers såkaldt brodne kar. Nogle brancher leverer uforholdsmæssig mange sager til Forbrugerklagenævnet. Endvidere er ministeriet klar over, at muligheden for at håndhæve afgørelser fra de forskellige klagenævn er særdeles vanskelig, og ifølge Claes Nilas er man klar til at se på, om det kan forbedres.

Blandt ministeriets konkrete initiativer i den kommende tid er der flere, som må interessere de fremmødte advokater. Fra januar 2007, når kommunalreformen er en realitet, bliver der kun én indgang til det offentlige system for sager om separation, skilsmisse og forældremyndighed. Alle sager om disse spørgsmål skal behandles i de fem nye statsforvaltninger, som afløser statsamterne. Kun hvis forældrene efter hjælp og mægling fra myndigheden ikke selv kan løse konflikten, går den videre til domstolene.

– Det vil betyde, at sagsgangen bliver anderledes, at der kommer færre sager for domstolene, og at domstolene også kommer til at træffe afgørelser om samværsret, sagde departementschefen. Han kunne tilføje, at det er lykkedes at skaffe midler til at fortsætte forsøget med konfliktmægling i statsamterne frem til ændringen af den kommunale struktur.

I forhold til høring af børn i samværssager, er ministeriet også i gang med at kigge på reglerne, særligt på, om 12-årsgrænsen skal flyttes.
– Og der kunne også være andre steder i vores sagsbehandling, hvor børneperspektivet skal mere i fokus. F.eks. har man i de øvrige nordiske lande reflekteret FNs børnekonvention i de nationale regler, sagde Claes Nilas.

Han tilføjede, at han glæder sig til samarbejdet med Advokatrådet på familieområdet og inviterede til samarbejde og dialog.
– Vi går ind for gennemsigtighed i processen. Vi skal kunne tåle, at vores interessenter, altså f.eks. interesseorganisationer, er med på banen tidligt i beslutningsprocesserne.