Advokaten 1 Oplysning om ydelse og pris

Print Print
11-01-2005

Af advokat Anne Birgitte Gammeljord, medlem af Advokatrådet og Regel- og Tilsynsudvalget, og advokat Henning Zacho Larsen, medlem af Advokatrådet og formand for Regel- og Tilsynsudvalget.
Ny etisk regel om oplysning om ydelse og pris imødekommer både kommende lovgivning og ønsker fra klienterne.

Advokatrådet vedtog på mødet den 10. december 2004 samtidig med de nye regler om interessekonflikter en ny regel om oplysning om de vigtigste elementer i bistanden og vederlaget.

Med den nye regel mener Advokatrådet at have imødekommet de ændringer, som må forventes i de kommende år som følge af vedtagelsen af en ny markedsføringslov og et nyt EU-direktiv om tjenesteydelser i det indre marked. Dertil kommer, at undersøgelser af privates og virksomheders brug af advokat viser, at klienterne ønsker større gennemsigtighed omkring ydelse og pris.

Reglen om prisoplysning indsættes som et nyt pkt. 3.4.2 i de etiske regler og træder i kraft den 1. maj 2005. Forinden vil Advokaternes Serviceselskab udbyde en række ”gå hjem kurser” om både den nye prisregel og reglerne om interessekonflikter.

I oplægget til drøftelse på Midtvejsmøderne i efteråret, havde Advokatrådet stillet en række konkrete spørgsmål til forslaget om prisoplysning, som man gerne ville have medlemmernes bemærkninger til. På baggrund af medlemmernes bemærkninger er forslaget blevet revideret og stykkerne 2-4 indsat.

Rådet har endvidere på baggrund af de fremkomne bemærkninger besluttet, at reglen ikke skal indeholde en bestemmelse om konsekvenserne af manglende overholdelse, og at der heller ikke bør indføres en pligt for advokaten til at give klagevejledning.

Efter reglen skal følgende oplysninger gives til klienten efter anmodning senest i forbindelse med at aftale om bistand indgås:
a) de vigtigste elementer i bistanden, og
b) vederlagets størrelse.

De vigtigste elementer i bistanden
Rådet forestiller sig ikke, at der skal gives en udførlig beskrivelse af det arbejde, som må forventes udført. Der skal ske en identifikation af opgaven, som f.eks. kan være bistand ved køb af en navngiven virksomhed eller førelse af en retssag og i den forbindelse en kort angivelse af bistandens forventede elementer. Det kunne f.eks. være gennemførelse af en due diligence og bistand i forbindelse med kontraktforhandlingerne og kontraktudarbejdelsen. Ved en retssag kunne det bl.a. omfatte udarbejdelse af de nødvendige processkrifter, gennemførelse af syn og skøn samt domsforhandling i første instans.

Vederlagets størrelse
Der vil formentlig være en række situationer, hvor der ikke er tale om en meget standardiseret ydelse, og hvor det derfor ikke er muligt for advokaten at oplyse en fast pris. Her skal advokaten enten angive den måde, hvorpå vederlaget vil blive beregnet eller give et begrundet overslag.

Vælger advokaten at angive den måde, hvorpå vederlaget vil blive beregnet, kan det f.eks. ske ved oplysning om en timepris, herunder eventuelle intervaller for timeprisen, der tillige kan være afhængig af erfaring, sagens udfald, tidspunktet, hvor rådgivningen ydes, og det med rådgivningen forbundne ansvar. Det vil også være muligt for advokaten at give et overslag på de timer, som i givet fald forventes anvendt, men reglen indeholder ikke noget krav herom.

Hvis advokaten vælger at give et begrundet overslag, skal klienten orienteres så tidligt som muligt, hvis vederlaget ventes at overstige beløbet i overslaget.

Selv om de etiske regler fra 1. maj 2005 indeholder den nye regel om oplysning om vederlagets størrelse, finder bestemmelsen i retsplejelovens § 126, stk. 2 fortsat anvendelse, uanset hvad advokaten og klienten måtte aftale. Advokatrådet så dog gerne, at reglen i retsplejelovens § 126, stk. 2, i lyset af den nye regel ændredes til kun at omfatte forbrugerforhold.

Hvem er omfattet?
I forbrugerforhold skal advokaten af egen drift give klienten oplysning om de vigtigste elementer i bistanden og størrelsen af vederlaget skriftligt. I erhvervsforhold skal oplysningerne alene gives efter anmodning, og der er i erhvervsforhold ikke nogen forpligtelse til skriftlighed.

Reglen indeholder endvidere i stk. 4, en forpligtelse til i sager, hvor vederlaget til advokaten afholdes foreløbigt eller endeligt af det offentlige f.eks. i straffesager, at orientere klienten om principperne for fastsættelsen af salæret og om de mulige konsekvenser for klienten. En mulig konsekvens kan være, at klienten, hvis sagen tabes, hæfter for salæret, uanset om det afholdes forlods af det offentlige. Er klienten forbruger – hvilket i disse situationer oftest vil være tilfældet – skal oplysningerne gives skriftligt senest på det tidspunkt, hvor advokaten påtager sig opgaven.

Er der tale om en stramning?
De nu vedtagne regler vil nok af nogle advokater blive opfattet som en stramning og måske endda som en yderligere administrativ byrde. De undersøgelser, som rådet har foretaget, tyder dog på, at mange advokater allerede i dag giver de pågældende oplysninger, også i erhvervsforhold. Rådet tror ikke, at oplysningerne vil få en negativ indflydelse på prisen for advokatydelser eller kompromittere kvaliteten af advokatydelsen. Tværtimod er det opfattelsen, at en større åbenhed omkring ydelsens kompleksitet og vederlaget i en periode, hvor det må forventes, at der vil ske en yderligere liberalisering af rådgivningsområdet, vil være til gavn ikke kun for klienten, men også for advokaten.

Ny regel om oplysning om ydelse og vederlag
Som ny 3.4.2. indsættes:
”Advokaten skal i forbindelse med at aftalen om ydelse af bistand indgås efter anmodning give klienten oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand og om størrelsen af det vederlag, advokaten agter at beregne sig. Hvor det ikke er muligt at oplyse et fast vederlag, skal advokaten enten angive den måde, hvorpå vederlaget vil blive beregnet eller give et begrundet overslag. Advokaten skal endvidere oplyse om de forventede udlæg, herunder afgifter til det offentlige.

Stk. 2. Har advokaten afgivet et overslag, skal klienten så tidligt som muligt orienteres, hvis det samlede vederlag forventes at overstige det beløb, der er angivet i overslaget. Stk. 3. Indgås der aftale om yderligere bistand i sagen, finder stk. 1 og stk. 2 tilsvarende anvendelse på sådan aftale.

Stk. 4. Skal advokatens vederlag udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, skal advokaten, når han påtager sig opgaven, orientere sin klient om principperne for fastsættelse af vederlaget og om de mulige konsekvenser for klienten.

Stk. 5. Er klienten forbruger skal advokaten af egen drift give klienten de i stk. 1-4 angivne oplysninger skriftligt.”

”3.4.2, 3.4.3 og 3.4.4” bliver herefter til ”3.4.3, 3.4.4 og 3.4.5.”

Ændringerne træder i kraft den 1. maj 2005.