Advokaten 1 Offentliggørelse af Advokatnævnets kendelser

Print Print
11-01-2005


Advokatnævnet kan efter retsplejelovens § 147c, stk. 5, 2. pkt., offentliggøre sine afgørelser i disciplinærsager.

Nævnet offentliggør sine kendelser med nævnelse af advokatens navn i sager, hvor nævnet mener, at der er tale om grov tilsidesættelse af god advokatskik, og sager mod advokater, der gentagne gange har handlet i strid med god advokatskik, og hvor kendskab til afgørelsen kan have betydning for valg af advokat. Nævnet offentliggør alene afgørelser, hvor advokatens adfærd skønnes at have været til skade eller gene for klienter.

Nævnet har hidtil offentliggjort kendelser med nævnelse af den indklagede advokats navn i landsdækkende og lokale aviser samt i Advokaten. Nævnet har nu fået tilladelse fra Datatilsynet til at offentliggøre en kort omtale af kendelsen med nævnelse af advokatens navn på Advokatnævnets hjemmeside.

Nævnet vil herefter i fremtiden offentliggøre afgørelserne på Advokatnævnets hjemmeside. Der vil ikke ske offentliggørelse i aviser. Nævnet vil i løbet af det kommende år vurdere virkningen af at offentliggøre på denne måde. Kriterierne for offentliggørelse er ikke ændret.

Det vil af hjemmesiden fremgå, at advokaten har mulighed for at indbringe afgørelsen for landsretten i medfør af retsplejelovens § 147 d, og – såfremt afgørelsen indbringes – vil dette blive tilført meddelelsen. Offentliggørelsen bliver stående på hjemmesiden i 12 måneder.

Nævnets hjemmeside findes på www.advokatnævnet.dk.