Advokaten 1 Nytårskur

Print Print
11-01-2005

Leder
Af formand for Advokatrådet Sys Rovsing Koch

Nytårskuren markerer afslutningen på det gamle år og begyndelsen af det nye. Med nytårskur forbinder vi fest og farver, men ordet henleder også tankerne på faste, renselse og fitness.

Advokatpolitisk har 2004 været et bevæget år med konkurrencemyndighedernes fokusering på advokater og med nedsættelse af et advokatudvalg, som skal undersøge rammevilkårene for advokatvirksomhed. Advokatrådet har på mødet i december vedtaget en ændring i de etiske regler med en ny regulering af interessekonflikter og en ny regel om oplysning om ydelse og pris. Blandt medlemmerne og i pressen har især håndtering af interessekonflikter været debatteret meget.

Etiske regler diskuteres ikke blot nationalt, men også internationalt.

Man kan spørge sig selv, hvorfor regulering af etikken lige nu er sådan i fokus. Er det, fordi det står skidt til med etikken? Og hvad er lige baggrunden for, at der skal sættes spørgsmålstegn ved lovgrundlaget om advokater? Har der været store moralske brist, markante enkeltsager, som viser mangler i de eksisterende regler? Vel egentlig ikke.

Ifølge retsplejeloven er advokatvirksomhed defineret som juridisk rådgivning og arbejde, der naturligt knytter sig hertil. Kerneområdet er jura. Det er det, som er vores produkt. Ønskes dette produkt fastholdt – altså ønsker vi ikke andre varer i butikken – så er der ikke brug for ændrede regler, som åbner for, at andre end advokater skal kunne eje en advokatvirksomhed. Dette er et af spørgsmålene, som er til drøftelse i Advokatudvalget.

Men ønsker vi at fastholde et produkt, hvis samfundsmæssige værdi er understreget af og understøttet af regler fra både Europarådet og FN, må vi selv hele tiden arbejde for at holde konturerne skarpe. Det er det, de etiske regler er med til at gøre.

Advokatens integritet, uafhængighed og rådgivning udelukkende i klientens interesse er gamle værdier. Det er værdier, vi er fælles om, men de skal udfoldes i en ændret verden. Rådgivning og repræsentation af klienter kræver i stigende grad, at advokaterne mentalt involverer sig i klienternes måde at drive virksomhed på. Der opstår nye måder at behandle sager på, eksempelvis således at klientens sag på kontoret er elektronisk tilgængelig for klienten, at man med dette fælles arbejdsredskab laver et næsten fælles produkt. For at følge med tiden, må de etiske regler ændre sig, så de passer til tiden. Ikke således at de grundlæggende værdier ændrer sig, men den måde de udfolder sig på og skal stå sin prøve på i virkeligheden, er anderledes end tidligere.

Når der i den grad stilles etiske spørgsmål eller spørgsmål om etikken, ikke bare fra advokater men fra andre brancher – fra hele samfundet som sådant, eksempelvis via Etisk Råd – er det vel i bund og grund, fordi man i en verden i hastig forandring har brug for værdier, som giver retning og fundament. Hvad er det gode menneske? Hvad er den rigtige måde at agere på? Hvad er den gode advokat? Det er det, etiske regler hjælper med at give svar på. Når man ønsker at fremme en bestemt handlemåde, kan dette ske ved almindelig opdragelse – Emma Gad-regler – det kan ske ved, at man på de enkelte virksomheder formulerer og efterlever bestemte værdier og normer, og det kan ske ved, at man branchemæssigt fastlægger en etisk handlemåde. Advokatrådet er opmærksom på, at når en handlemåde reguleres i etiske regler, har det konsekvenser. Hvis man ikke lever op til den beskrevne handlemåde, risikerer man at ifalde erstatningsansvar, og i yderste konsekvens mister man retten til at drive advokatvirksomhed. Det er derfor afgørende, at de advokatetiske regler formuleres af advokaterne i fællesskab, og at de accepteres bredt. Der har i Advokatrådet været enighed om formuleringen af de nye etiske regler. De har været drøftet ved Midtvejsmøder, og alle medlemmer har haft mulighed for at komme til orde.

Samtalen om, hvilke krav man kan stille til den gode advokat, ophører aldrig. Men reglerne, som de nu er fastsat vedrørende interessekonflikter, er det bedste, vi kunne nå i enighed på nuværende tidspunkt. En væsentlig nyskabelse er, at samtlige advokatvirksomheder skal kunne forklare, hvilke bestræbelser de gør sig for at konstatere og afværge interessekonflikter. Dermed er hver enkelt advokatvirksomhed konkret forpligtet til, hver gang der oprettes en ny sag at tage stilling til, om der foreligger interessekonflikt. Jeg tror, at det forhold, at spørgsmålet hele tiden stilles, vil medføre, at der gives rigtig mange rigtige svar.

Det nye år er advokatmæssigt både til fest og farver og faste og fitness. Jeg ønsker os alle i 2005 en passende blanding af alle dele.