Advokaten 1 Corporate governance konference i København

Print Print
11-01-2005

Af advokat Christian Lundgren, Kromann Reumert
Den 12. og 13. november 2004 var Advokatsamfundet/ Advokaternes Serviceselskab vært for en konference om corporate governance i København. Konferencen var den første aktivitet i regi af Nordic Lawyers Academy, der er et samarbejde mellem advokatsammenslutningerne i Finland, Island, Sverige, Norge og Danmark.

Formålet med Nordic Lawyers Academy er at tilbyde advokater efteruddannelse på et højt fagligt niveau. Denne grundlæggende intention med seminaret blev til fulde bekræftet; det var lykkedes at tiltrække internationale kapaciteter inden for corporate governance, og der var tilmeldt i alt 65 advokater med deltagere fra alle fem nordiske lande.1)

Advokatsamfundet havde anmodet professor, dr. jur. Jan Schans Christensen, Københavns Universitet om at stå for programmet. Emnet corporate governance var valgt på grund af den nuværende fokus på området fra lovgivere o.a. i bl.a. EU og USA.2)

Ronald J. Gilson, der er professor ved Stanford og Columbia Law Schools, holdt et indlæg om de årsager, som ligger bag erhvervsskandalerne i USA og dermed førte til Sarbanes Oxley Act. Efter Ronald Gilsons opfattelse er der flere årsager til erhvervsskandalerne i USA. Meget betydelige incitamentsprogrammer til ledelserne (i 1998 op imod en median af 60 procent af den samlede løn for adm. direktører i virksomheder optaget i S&P 500) gav et stærkt incitament til enten at gøre det godt, og hvis dette ikke var muligt, til at snyde med rapporteringen! Dette paradoks kombineret med svage kontrolmekanismer hos bestyrelser, revisorer, finansanalytikere og advokater gav grobund for moralsk anfægtelige dispositioner. Reaktionen på erhvervsskandalerne blev i USA Sarbanes Oxley Act, et regelsæt, som fastlægger specifikke og lovfæstede krav til selskabers rapportering, etablering af ”audit committees” m.v.

EU har valgt en anden vej end USA. Jaap Winter, der er professor ved universitetet i Rotterdam, partner i De Brauw Blackstone Westbroek samt formand for EU High Level Group of Company Law Experts (HLG), holdt et foredrag om HLG arbejde samt nye initiativer på corporate governance området inden for EU.

Det er HLGs opfattelse, at den nationale lovgivning for selskaber i EU er forskellig i en sådan grad, at det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at fastsætte præceptive regler om corporate governance fra EUs side. Desuden er flere europæiske selskaber end amerikanske domineret af en enkelt aktionær eller gruppe af aktionærer. Disse forhold indebærer, at fokus for corporate governance i Europa er delvis anderledes end i USA. EUs regulering af corporate governance skal baseres på ikke-bindende anbefalinger fra Kommissionen og et forum for corporate governance, hvor erfaringer kan udveksles. Kommissionen har f.eks. den 6. oktober 2004 offentliggjort ”Recommendation on the role of non-executive or supervisory directors and on the committees of the (supervisory) board”. Anbefalingen indeholder bl.a. en opfordring til medlemsstaterne om at indføre regler eller retningslinier, der sikrer uafhængige bestyrelsesmedlemmer.

Deltagerne fik også lejlighed til at høre indlæg fra den ikke-akademiske verden. Mads Øvlisen, tidligere adm. dir. og nu bl.a. bestyrelsesformand i Novo Nordisk A/S holdt således et indlæg om erfaringer med corporate governance fra virksomhedens synsvinkel, og lørdag morgen forklarede Dorrit Vanglo, vicedirektør i LD om de institutionelle investorers anvendelse af corporate governance principper i forbindelse med fastlæggelse af deres investeringspolitik og udøvelse af deres aktionærrettigheder. LD er således en mangeårig modstander af opdelingen af selskabers kapital i A- og B-aktier, da dette skaber disharmoni mellem kapitalrisikoen og ejerindflydelsen.

Et til corporate governance tilstødende, eller måske rettere sagt overlappende, emne er corporate social responsibility, d.v.s. principper for virksomhedens placering i samfundet. Juha Kurkinen, bestyrelsesformand i Oy Rastor AB, holdt et indlæg hvor der blev argumenteret for, at det er for snævert at fokusere på begreber som ”shareholder value” og forholdet mellem de forskellige selskabsorganer. I stedet bør der fokuseres på corporate governance som et styrende princip for, hvor og hvordan virksomheden skal placeres i forskellige ”value networks”, det vil sige et ”stakeholder value” synspunkt.

Jon Iversen¸ Bech-Bruun Dragsted holdt et indlæg om legal risk management, herunder advokaters muligheder for at tilbyde klienter sådanne ydelser. Jan Schans Christensen fulgte dette op med et indlæg om corporate governance ud fra et rådgivningsperspektiv. Det blev bl.a. fremhævet, at corporate governance i dag er en vigtig del af virksomhedernes hverdag, og såfremt advokaterne ikke er i stand til at yde rådgivning på dette ”soft law” område vil andre grupper tage dette marked.

Seminaret blev afsluttet med en paneldiskussion, hvor en stor del af foredragsholderne var til stede.
Udover det faglige program fik deltagerne mulighed for at ”netværke” – et formål som Henrik Rothe, Advokatsamfundet betonede var helt legitimt. For undertegnede var det dog glædeligt, at netværksformålet ikke tog overhånd; det vil uvægerligt gå ud over atmosfæren på et fagligt møde, såfremt det alt overskyggende formål for deltagerne er at få uddelt visitkort. Vi håber derfor, at man også fremover vil lægge hovedvægten på det faglige indhold.

Alt i alt kan vi kun sige tak for et godt initiativ fra advokatsamfundene i de fem nordiske lande og særligt til de kursus- og konferenceansvarlige for nytænkning, og ønske at Nordic Lawyers Academy er kommet for at blive.

Noter:
1) Læs mere om Nordic Lawyers Academy på http://www.nordiclawyersacademy.com/.
2) Find dette samt yderligere materiale om corporate governance initiativer på EU niveau på http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/company/.