Advokaten 9 Danske FAMILIEadvokater – et tilbud til privatadvokater

Print Print
14-09-2004

Af advokat Jan Schøtt-Petersen, formand for Privatretsudvalget

Privatklientundersøgelse fra Ziirsen-Research efterlader ingen tvivl om, at danske familier har behov for juridisk rådgivning i langt større omfang end hidtil antaget. Nye familiemønstre, internationalisering og stigende kom­pleksitet i den retlige regulering gør behovet for rådgivning mere påtrængende end tidligere. Visse problemstillinger er velkendte, medens andre problemstillinger og behov for hjælp til rådgivning herom først bliver synlig, når advokaten kommer tættere på den pågældende og dennes fa­milie. Det kan imidlertid være af afgørende menneskelig og økonomisk betydning, at disse pro­blem­stillinger og behovet for rådgivning herom afdækkes.

Advokatrådet har rettet fokus på advokatens rolle i relation til den almindelige borger, og Advokat­rådets privatretsudvalg har blandt sine kommissorier for indeværende rådsperiode haft til opgave at frem­komme med forslag til, hvorledes advokaten kan styrke og udvikle rådgivningen på privat­området.

Privatretsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der gennem de sidste 8 måneder har arbejdet med op­gaven. Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i Ziirsen-rapporternes konklusion og anbefalinger. Der­udover har arbejdsgruppen set nærmere på konkurrencesituationen og fundet, at rådgivermarkedet er i færd med at ruste sig til konkurrencen om privatkunderne. De første tegn har vi allerede set, f.eks. gennem EDC-Mæglernes testamentskoncept og bankernes intensiverede markedsføring af produkter rettet mod privatsegmentet. Dertil kommer, at en for­ven­tet ophævelse af vinkelskriverloven og en mulig liberaliseret adgang til at give møde for domstolene giver muligheder for, at en række rådgivergrupper på privatområdet kommer i mere direkte kon­kurrence med advokaterne.

Arbejdsgruppen og privatretsudvalget har på denne baggrund indtaget den holdning, at Advokat­samfundet bør stille et forum til rådighed, hvor advokaterne kan etablere en markedsføringsplatform i forhold til privatmarkedet. Nærmere beskrevet vil der blive tale om en pendant til Danske BOLIGadvokater med de konceptmæssige tilpasninger, som forholdets natur tilsiger. Navnet bliver Danske FAMILIEadvokater.

Helt centralt står, at et medlem af Danske FAMILIEadvokater skal kunne give familien tryghed ved at skaffe klarhed over den juridiske og økonomiske situation for familien og de enkelte medlemmer. Klienten skal opnå kendskab til konsekvenserne af egne dispositioner og udefra kommende hændelser. Familieadvokaten skal være den rådgiver, som kan foretage et allround tjek – en juridisk ”helbredsundersøgelse” – af de økonomiske og juridiske behov, som en familie har. Advokaten viser sin styrke ved under dette helbredstjek at identificere problemstillinger, som familien måske slet ikke var klar over, at de behov for at få vurderet og juridisk reguleret.

Det er vigtigt, at familieadvokaten møder familien i øjenhøjde og evner at kommunikere mundtlig og skriftlig i et forståeligt sprog. Derfor er information og formidling grundelementer for familie­advokater.

Udover at etablere et fundament for faglighed og kommunikation er formålet med oprettelsen af en forening som Danske FAMILIEadvokater at etablere en fælles målrettet markedsføring af advokater, der kan og vil yde rådgivning til private på en sådan måde, at familien opnår en egen forståelse for problemstillingerne. Familien skulle gerne kunne forstå budskabet fra advokaten, opnå forståelse for sagsprocessen, den tid det tager, og den pris der må betales for juridisk regulering, der nu og her eller i hvert fald på sigt er værdiskabende.

Under arbejdet har arbejdsgruppen haft bistand med strategisk rådgivning og markedsførings­mæs­sig rådgivning. Vi har derigennem modtaget optimal bistand med henblik på at fastlægge værdi­grundlag, kommunikationsstrategier og sågar en egentlig markedsføringskampagne for foreningens første leveår.

Advokatrådet har på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger sat gang i etableringen og har i denne forbindelse også vurderet snitfladerne til øvrige advokataktører.

Specielt om foreningen FAF – Foreningen af Familieretsadvokater – bemærkes, at denne forening har til formål at styrke medlemmernes faglige kompetencer og etablere fagligt og kollegialt netværk. Det er rådets opfattelse, at foreningen fortsat kan forfølge dette formål. Hvis foreningen ønsker det, kan den med tiden også blive et fagligt og uddannelsesmæssigt forum for medlemmerne af Danske FAMILIEadvokater og andre inden for branchen, f.eks. også for domstols- og universitetsjurister. På samme måde kan FEF – Faggruppen for Erstatnings- og Forsikringsret – på tilsvarende vis ved­blive at være det faglige forum for advokater, herunder familieadvokater, der vil dygtiggøre sig på det erstatningsretlige område. Endelig er Advokatrådet meget opmærksom på, at Danske BOLIG­advo­ka­ter fremover fortsat vil være foreningen for profilering og udvikling inden for boligrådgivnings­om­rådet.

Der vil i den kommende tid blive givet yderligere information om etableringen af Danske FAMILIEadvokater, som alle ad­vo­ka­ter med interesse for rådgivning til privatområdet, bør overveje at melde sig ind i.

Lanceringen af foreningen over for potentielle medlemmer vil blive gennemført med fire arran­ge­men­ter, der afholdes i henholdsvis Viborg, Fredericia, Næstved og København. Den stiftende generalforsamling afholdes på Odense Kongrescenter den 24. no­vember 2004.

Det er mit håb, at kollegaerne i den kommende tid vil overveje og debattere de muligheder, som skabelsen af Danske FAMILIEadvokater vil give en lang række advokater.

Mødesteder og dage
Torsdag den 21. oktober 2004, kl. 14.00 - 16.00. Golf Hotel Viborg.
Fredag den 22. oktober 2004, kl. 9.00 - 11.00. Trinity Hotel & Konferencecenter, Fredericia.
Onsdag den 27. oktober 2004, kl. 15.00 - 17.00. Menstrup Kro, Næstved.
Torsdag den 28. oktober 2004, kl. 15.00 - 17.00. Radisson SAS Royal Hotel, København.
Generalforsamling på Odense Kongrescenter den 24. november 2004.