Advokaten 7/8 www.startguiden.dk

Print Print
25-08-2004

Af advokat Oluf Hjortlund, næstformand i Advokatrådet og advokat Malene Stampe, sekretær for Advokatrådets Erhvervsudvalg
Advokater opfordres til at tilmelde sig en ny database på www.startguiden.dk.

Advokatsamfundet har sammen med Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR), Foreningen af Registrerede Revisorer (FRR) og Dansk Management Råd (DMR) indgået et samarbejde med Erhvervs- og Boligstyrelsen om oprettelse af en database for private rådgivere.

Samarbejdet er udsprunget af regeringens målsætning for fremtidens erhvervsservice, der bl.a. har udmøntet sig i publikationen ”Handlingsplan for iværksættere” fra januar 2003. Målet er herefter at skabe et tilbud om erhvervsservice til henholdsvis iværksættere og små og mellemstore virksomheder. Det er forudsat, at der sondres mellem offentlige og private opgaver, således at det offentlige tager sig af den indledende vejledning, mens den specifikke rådgivning varetages af private rådgivere med praktisk erfaring i de forskellige målgruppers ønsker og behov.

Regeringen ønsker derfor at fremme den gratis rådgivning til iværksættere og små og mellemstore virksomheder via et landsdækkende netværk af private rådgivere.

På baggrund af en række dialogmøder med Erhvervs- og Boligstyrelsen og repræsentanter fra forskellige interesserede brancheorganisationer om et sådant initiativ udarbejdede Advokatsamfundet i samarbejde med FSR, FRR og DMR et oplæg til, hvorledes en model for et privat rådgivernetværk kunne fungere.

Oplægget tog udgangspunkt i de allerede eksisterende netværk og organisationer samt det allerede bestående initiativ på www.startguiden.dk. Det var vigtigt for os at understrege, at grundideen med vores deltagelse var at skabe større bevidsthed blandt iværksættere og mindre virksomheder om det forretningsmæssige potentiale i at bruge private rådgivere, ligesom vi ønskede at være med til at fjerne barrierer for at søge ekstern privat rådgivning. Vi påpegede, at dette efter vores opfattelse blev sikret bedst muligt ved, at det er professionelle rådgivere, som arbejder under etablerede normer, og som er underlagt en brancheorganisations disciplinære systemer, der tilbyder den pågældende rådgivning. Endelig stod vi fast på, at det er op til den enkelte rådgiver efter en konkret vurdering at vurdere omfanget af den gratis rådgivning, som tilbydes.

Efter en politisk behandling af de fire organisationers fælles forslag blev det tiltrådt og igangsat på hjemmesiden www.startguiden.dk. De tilmeldte rådgivere opdeles her efter deres organisatoriske tilhørsforhold, deres oplyste rådgiverkategorier samt deres geografiske placering i landet. De generelle betingelser for at deltage er blot, at rådgiveren har tegnet en rådgiveransvarsforsikring, hvilket for advokaters vedkommende er opfyldt allerede ved tegning af den pligtmæssige advokatansvarsforsikring, samt at rådgiveren tydeligt tilkendegiver over for iværksætteren m.v., hvornår den gratis rådgivning ophører.

Vi opfordrer frivillige advokater fra alle dele af landet til at tilmelde sig som privat rådgiver på www.startguiden.dk.
Vi vil gerne opfordre alle interesserede til at være med, idet vi tror, at projektet på sigt giver mulighed for at etablere en række nye og spændende klientforhold med både iværksættere og små og mellemstore virksomheder, som på denne måde får et godt og professionelt råd med på vejen.

Erhvervs- og Boligstyrelsen vil allerede fra efteråret 2004 og videre ind i 2005 iværksætte en landsdækkende markedsføringskampagne om databasen og dens rådgivere. Informationskampagnen skal skabe opmærksomhed om værdien af at modtage ekstern rådgivning i forbindelse med virksomhedsetablering samt om startguiden.dk som det sted, hvor den gratis rådgivning formidles.

For at blive tilmeldt databasen klikkes ind på www.startguiden.dk. Her vælges menupunktet ”Rådgivning” og ”Privat rådgivning” samt underpunktet ”Tilmeld dig som rådgiver”, hvor alle detaljer og betingelser for tilmeldingen fremgår. Man angiver selv den profil, hvormed man ønsker at markedsføre sit firma og sine kompetencer over for brugerne af databasen. Der er ingen frist for at tilmelde sig som rådgiver, men fra september 2004 forventes det, at der er tilmeldt tilstrækkelige rådgivere fra hele landet til, at databasen kan tages i brug.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fuldmægtig Camila Kejser i Erhvervs- og Boligstyrelsen samt til advokat Malene Stampe i Advokatsamfundet.