Advokaten 7/8 Fremtidens advokater

Print Print
25-08-2004

Leder
Af formand for Advokatrådet Sys Rovsing Koch

”Advokater er væsentlige aktører i vores retssystem, og navnlig på denne baggrund er det efter min mening vigtigt, at vi sikrer et tidssvarende retsgrundlag for advokatsektoren.”

Sådan indleder justitsminister Lene Espersen den pressemeddelelse, som ledsagede offentliggørelsen af kommissoriet for ”Udvalget vedrørende advokater” – et kommissorium, jeg håber, hvert eneste medlem af Advokatsamfundet har givet sig tid til at læse og reflektere over.

De regler, som gennem de sidste godt 20 år har reguleret både den enkelte advokats virke og Advokatsamfundets virksomhed, er som forbundne kar. Man kan ikke ændre på indholdet i et, uden at det påvirker også alle de øvrige.

Vi får nu et advokatudvalg, hvis kommissorium er formuleret så bredt, at det giver mulighed for en samlet – og sammenhængende – modernisering af advokatsektorens regelgrundlag. Det må vi hilse velkommen, for det er vigtigt at undgå hovsa-løsninger eller isolerede småreformer baseret på den politiske trend, der lige netop nu er moderne og salonfæhig. Dertil er advokatens og Advokatsamfundets rolle i en moderne retsstat for vigtig.

Nogle kolleger vil måske hæfte sig ved, at en meget stor del af kommissoriet beskæftiger sig med spørgsmålet om advokaters procesmonopol. Nogle, for hvem retssagsarbejdet er en vigtig indtægtskilde eller en vigtig fødekanal til andet arbejde, vil måske mene, at dette sidste tilbageværende advokatmonopol må forsvares for enhver pris.

Men advokatens eneret til at optræde som rettergangsfuldmægtig er ikke skabt af hensyn til advokaterne. I det omfang eneretten ikke kan begrundes i hensyn til de borgere og virksomheder, vi betjener, og i hensynet til et velfungerende retsvæsen, må vi indstille os på fri konkurrence. Og det skal vi ikke frygte.

Da det såkaldte skødemonopol blev ophævet, frygtede mange advokater, at vi ville miste dette vigtige arbejdsområde til andre rådgivere. Sådan gik det ikke. Advokaterne mødte udfordringen med produktudvikling og synliggørelse af advokatens særlige kompetence. Dette bør også være reaktionen på en hel eller delvis ophævelse af mødemonopolet. I denne sammenhæng kan vi glæde os over, at vi på det helt rigtige tidspunkt fik søsat Danske Inkassoadvokater, som på netop det mest konkurrenceudsatte område inden for retsarbejdet – inkasso- og fogedsagerne – har som ambition at tilbyde markedet det bedste inkassoprodukt til den rigtige pris.

Vi kan også være tilfredse med, at vi netop nu fik iværksat ”Kerneværdiprojektet”, hvis mål det netop er at afdække og synliggøre de kerneværdier, vi selv og markedet forbinder med advokattitlen. Disse værdier vil samtidig blive helt afgørende for de standpunkter, Advokatrådets næstformand og jeg selv som advokaternes repræsentanter i udvalget vil indtage.

Det væsentligste for Advokatrådet er at:

  • De værdier, der knytter sig til advokattitlen, ikke må devalueres.
  • Både den enkelte advokat og advokatens organisation, Advokatsamfundet, skal være uafhængig.
  • Advokatsamfundet skal omfatte alle advokater i Danmark.

Dette indebærer, at Advokatrådet vil stå fast på, at advokatvirksomheder kun må ejes og drives af advokater. Vi ser meget gerne en modernisering af de selskabsformer, advokaterne kan benytte sig af, men vi vil ikke have ejerskabsregler, som kan undergrave de interessekonfliktregler, som er helt afgørende for, at den, der søger advokat, kan være sikker på, at advokaten kun har klientens interesser for øje.

Den uafhængige advokat er, ganske som uafhængige dommere, en vigtig del af fundamentet for en moderne retsstat. Her adskiller advokaterne sig fra alle andre liberale erhverv. De regler, som – af hensyn til det enkelte individs retssikkerhed – værner om advokatens uafhængighed, har vi gennem mange år vænnet os til at anse for selvfølgelige. Men hvidvasklovgivningen og den blotte tanke om, at det firma, der reviderer og kontrollerer en klient, også skulle kunne yde advokatbistand til selv samme klient, viser, at der er et behov for igen og igen at forklare og forsvare de helt fundamentale retsprincipper, advokatvirket bygger på. Det vil vi gøre i Advokatudvalget.

Skal vi ikke bare forklare, men også bevare de regler, som er nødvendige for at holde fast i advokatvirkets kerneværdier, må vi holde orden i egne rækker gennem et effektivt tilsyn med advokatvirksomhederne. Vi må have et effektivt og gennemsigtigt system til at behandle disciplinærsager og salærklager, og vi må blive bedre til at informere navnlig den almindelige forbruger om indholdet af vores ydelser – og de priser, vi tager for dem.

Disse hensyn varetages bedst gennem et af staten uafhængigt advokatsamfund, som repræsenterer alle advokater.

Advokatrådet går ikke i skyttegravene for at bekæmpe enhver forandring. Tværtimod vil vi gå til arbejdet i Advokatudvalget ud fra den overbevisning, at vi som advokater har en fælles interesse med det omgivne samfund i, at resultatet af udvalgsarbejdet bliver reformforslag, som sikrer eksistensen af en moderne konkurrencedygtig advokatsektor med kerneværdierne i behold.