Advokaten 6 Offentlig-Private Partnerskaber og advokater

Print Print
16-06-2004

Af advokat Romana Gromnitza, sekretær for Udvalget for offentlig ret

Det offentlige løser i dag en lang række opgaver, som i mange tilfælde vil kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev udført i et samarbejde med private virksomheder.

På det juridiske område mangler f.eks. mindre kommuner ofte den fornødne ekspertise til løsning af sager, der alene opstår med lange mellemrum. Projektet Juridisk Multipartnering, der er et partnerskab mellem nogle kommuner og advokatkontorer om løsning af driftsopgaver viser, at et samarbejde mellem kommuner og advokatkontorer kan være givtigt for begge parter.

I Advokatrådets Udvalg for offentlig ret har vi fokus på de områder, hvor samarbejdet mellem advokater og den offentlige forvaltning kan etableres og udbygges. Vi arbejder med forskellige initiativer og er i den forbindelse særlig opmærksom på regeringens handlingsplan for Offentlig-Private Partnerskaber fra januar 2004.

Et Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) er et nyt instrument til at løse en offentlig opgave i et samarbejde mellem det offentlige og private aktører. Det offentlige er forpligtet til at anvende OPP hver gang denne samarbejdsform vurderes mest hensigtsmæssig. OPP er især relevant ved større og længerevarende anlægsopgaver, hvor også driftsopgaver indgår, og kan f.eks. anvendes når infrastrukturen skal udbygges ved anlæg af veje, broer, tunneler og jernbaner, ved opførelse af bygninger såsom kontorbyggerier, skoler og hospitaler og ved byomdannelses- og byfornyelsesprojekter.

For at gøre det lettere for private tilbudsgivere og offentlige udbydere at anvende OPP er der udarbejdet standardkontrakter inden for de relevante ressortministerier.

Den nye samarbejdsform er en oplagt mulighed for advokater til at deltage i udformningen af udbudsmaterialet, når et projekt af det offentlige er fundet egnet som OPP-projekt. Advokatbistand vil som oftest også være nødvendig ved tilpasning af standardkontrakten på det enkelte OPP-projekt, og være oplagt til sikring af den efterfølgende opfølgning på kontrakten samt ved fortolkning af kontrakten og partsrepræsentation i tilfælde af tvister. Herudover vil der være mange advokatopgaver forbundet med den efterfølgende drift f.eks. i form af kontrakskoncipering ved bl.a. ansættelsesretlige og køberetlige forhold.

OPP-modellen er et instrument, der endnu ikke har vundet indpas i Danmark, og endnu er ingen egentlige OPP-projekter i reel drift.

Erfaringer fra andre lande viser, at den første og største forudsætning for, at OPP kan anvendes hensigtsmæssigt, er at opbygge de rette kompetencer til f.eks. at vurdere, planlægge og gennemføre et OPP-projekt. Det gælder såvel i den offentlige som den private sektor. Opstartsomkostningerne i forbindelse med at planlægge, udbyde og gennemføre de første OPP-projekter kan være så høje, at de udgør barrierer for at markedet for OPP udvikles.

For at sætte skub i OPP og få erfaring omfatter regeringens handlingsplan bl.a. en pulje på 6 mio. kr., som over 3 år skal understøtte kommuner og amter, der ønsker at iværksætte et OPP-pilotprojekt på bygge og boligområdet. Kommuner og amter kan opnå medfinansieringen til f.eks. køb af konsulentbistand, herunder advokatbistand, i forbindelse med forundersøgelser af, om en større bygge- eller renoveringsopgave vil kunne gennemføres som et OPP-projekt, eller udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbud af et OPP-projekt på baggrund af en sådan forundersøgelse.

Det er imidlertid normalt en betingelse for medfinansieringen, at rådgivningsydelserne indkøbes blandt de virksomheder, som er omfattet af den rammeaftale, som Finansministeriet agter at indgå med en række kvalificerede rådgivnings- og konsulentvirksomheder på OPP-området. Aftalen har til hensigt at øge kommunernes og amternes mulighed for at købe professionel rådgivning til en fordelagtig pris.

Rammeaftalen skulle have været udarbejdet her i foråret 2004, men er dog fortsat under udarbejdelse i Finansministeriet og forventes færdig inden sommerferien 2004. Finansministeriet har oplyst, at det til grund for rammeaftalen liggende udbudsmateriale formentlig vil blive lagt på www.udbudsportalen.dk, hvor det enkelte advokatfirma vil have mulighed for at byde ind.

Inden for trafikområdet er der afsat en pulje på 25 mio. kr. over de næste 2 år med henblik på at fremme iværksættelsen af regionale pilotprojekter på trafikområdet. De 25 mio. kr. skal bidrage til undersøgelser af, om regionale og lokale trafikforhold kan realiseres som OPP. Amter og kommuner kan således søge om tilskud til dækning af visse opstartomkostninger i forbindelse med at teste og igangsætte OPP-pilotprojekter på trafikområdet.

Trafikministeriet har oplyst, at ministeriet endnu ikke har modtaget konkrete ansøgninger, men at der i de kommuner og amter, der er projektejer for et pilotprojekt, i øjeblikket arbejdes på sagen.

Kommunalreformen ligner herudover en oplagt mulighed for at sætte skub i OPP-samarbejdet hos kommunerne, f.eks. i forbindelse med sammenlægning af flere kommuners tekniske afdelinger.

Vi skal opfordre alle interesserede til at byde ind på udbudsmaterialet, der skal danne grundlag for rammeaftalen. Materialet vil blive offentliggjort på AdvokatNet, så snart det foreligger. Yderligere oplysninger vil kunne fås på følgende hjemmesider www.oem.dk, www.ebst.dk, www.finansministeriet.dk, www.trafikministeriet.dk.