Advokaten 4 Den kommunale udfordring

Print Print
13-04-2004

Af udviklingschef Inger Høedt-Rasmussen, sekretariatet

Advokatsamfundet og konsulentvirksomheden Team 2 startede sidste år sammen med fire små kommuner udviklingsprojektet ”Juridisk Multipartnering”.

Erfaringer fra dette projekt viser, at advokater har en vigtig rolle at spille i den kommunale verden, og at denne kan blive meget større i forbindelse med forslagene til ny kommunal struktur.

Advokater har måske ikke gjort sig helt klart, at de ofte sidder med nogle spidskompetencer, som kommunerne har hårdt brug for.

Ved en gennemlæsning af Strukturkommissionens betænkning (nr. 1434/jan. 2004) er der især to områder, der kommer i fokus:

1.        Faglig bæredygtighed i den kommunale forandringsproces.

2.        Nye samarbejdsrelationer mellem den offentlige og private sektor.

 

Faglig bæredygtighed
Sammenlægning af kommuner er en stor faglig udfordring ikke kun i hele det kommunale system, men også i forhold til samarbejdspartnere herunder advokater. Det er dog ikke første gang, man skal i gang med sammenlægninger. Ved kommunalreformen i 1970 blev antallet af kommuner reduceret fra 1386 til 275, mens antallet af amter faldt fra 25 til 14.

Kravet om og behovet for håndtering af stadig mere komplekse opgaver betyder, at specialisering i opgaveløsningen og i fagligheden bliver afgørende, samtidig med at den offentlige administration skal møde de mange forskellige brugere og øvrige samarbejdsparter med ekspertise og professionalitet.

Det er en udfordring for alle offentlige administrationer, men det er klart, at en større organisation i højere grad er vant til og er i besiddelse af de nødvendige ressourcer til at håndtere forskelligartede og komplekse opgaver. Små og mellemstore kommuner har ressourcemæssigt sværere ved at besidde tilstrækkelig viden til at kunne håndtere de meget specialiserede opgaver inden for egen medarbejderstab. Når kommuner lægges sammen betyder det ikke, at man automatisk får en faglig bæredygtighed, men ved at blive større har man potentialet til at blive dygtigere på et bredere fagligt felt. Her er flere oplagte opgaver for advokater, dels at være eksperten, der hvor man ikke selv har ekspertise, dels at understøtte udviklingen af nye eksperter.

Ser man på de erfaringer, der er kommet fra Juridisk Multipartnering kan aftaler om en juridisk hotline i en omstillingstid være en mulighed, ligesom udredning af løbende kontraktsforhold og deres evt. videreførelse i en ny kommunal enhed kræver stor juridisk ekspertise. Her vil være et område for en ny gruppe advokater at gå ind i. Der findes allerede i dag advokatvirksomheder, som har løbende samarbejder og mere uformel rådgivning af kommuner.

Nye samarbejdsrelationer mellem den offentlige og private sektor
De ovennævnte erfaringer med samarbejde mellem kommuner og advokatvirksomheder er kun sporadiske men kan udbygges, så de både tilfører de kommunale opdragsgivere værdi og kan skabe et forretningsgrundlag for advokater.

Det, der ønskes udviklet, er at viden, erfaring og kompetence forankret i private advokatvirksomheder matches med det stigende behov for juridisk kompetence i den offentlige forvaltning. Dette er sket i projektet Juridisk Multipartnering, der har ført til opgaver både inden for projektets rammer men som også i nye samarbejdsrelationer, hvor projektet har været benyttet som springbræt.

Det juridiske område udgør en væsentlig del af den offentlige administration, og kommunerne beskæftiger sig med mange forskellige specialiserede juridiske delområder; det gælder i sociallovgivning, skattelovgivning, miljølovgivning, administration af byggelovgivning osv. Samtidig er lovgivning et område, som er i stadig ændring, både i form og indhold, og det er nødvendigt løbende at holde sig opdateret. Alene dette synes at være ressourcekrævende i forhold til den mængde opgaver, der er inden for området. Dertil kommer, at det ofte vil være nødvendigt at have et internationalt perspektiv på opgaveløsningen, som ikke altid lader sig forene med daglig drift i lokalsamfundet.

Kommunens fordele ved at lade eksterne samarbejdspartnere håndtere nogle af disse juridiske specialopgaver er forskelligartede. En advokatvirksomhed evt. i et kædesamarbejde med ekspertise inden for det offentlige område vil kunne håndtere sagerne effektivt, idet der kan opnås stordriftsfordele. Derved bliver der mulighed for en økonomisk besparelse for den enkelte kommune. Samtidig understøttes de fremtidige kommunale kompetencebehov, og de forventede ændringer i de kommunale opgaver. Dette har Kommunernes Landsforening allerede peget på i 2001 i publikationen: ”KL tager pulsen på opgaveforandring og kompetencebehov i den kommunale forvaltning”.

Tættere samarbejdsrelationer vil kunne medføre et dobbeltsidet kompetenceløft. Udover at få løst konkrete sager vil advokaterne kunne udnytte og udvikle juridisk ekspertise. Herudover vil de kommunale medarbejdere kunne tilføre advokatvirksomhederne en indsigt der – såfremt den udnyttes – i sig selv vil højne niveauet i ydelsen.

De kommunale medarbejdere vil kunne anvende advokatarbejdet både som aflastning og som et kompetenceløft, hvis man undervejs i samarbejdsprocessen får integreret ny viden i kommunen, og dette kan være et nyt perspektiv i forhold til ny struktur i kommunerne.

Kulturkløft
Erfaringer fra det eksisterende projekt viser, at forståelsen og kulturen mellem advokater og kommuner har skullet udvikle sig, og koordineringsopgaven har været ganske betydelig. Dette gælder både i relation til at finde en måde, hvorpå advokaterne forelægges konkrete problemstillinger og i relation til at sikre tillid og tryghed i samarbejdet.

Med de eksisterende erfaringer synes der ikke at være tvivl om, at den faglige bæredygtighed øges betragteligt, men at forudsætningen er, at parterne mødes fysisk, sådan at forskelle der bunder i kultur og traditioner forstås, og nye relationer kan etableres.

Hvor kan der umiddelbart sættes ind?
Erfaringerne fra Juridisk Multipartnering viser at samspillet mellem advokater og kommuner yderligere kan udvikles, især inden for følgende områder:

  • Juridiske aspekter af at oprette nye forvaltningenheder.
  • Personalejuridiske aspekter ved kommunesammenlægninger.
  • Kontraktsforhold/indgåede kontrakter og kommunale fællesskaber.
  • Udbudsretlige problemstillinger.
  • Elektronisk håndtering af udbudsforretninger.
  • Sagsrutiner og forvaltningslovens samt persondatalovens krav.
  • Mediation i forvaltningsretligt perspektiv.

Det er et ønske fra både advokatside og fra de involverede kommuner at fortsætte projektet, da der nu er etableret et udviklingsorienteret forum. Samtidig er der stærke ønsker om at få både flere advokater og flere kommuner sat i gang med tilsvarende projekter, ligesom man i Advokatrådets udvalg for offentlig ret drøfter mulighederne for at samarbejde med Kommunernes Landsforening og at tage kontakt med Indenrigsministeriet for at udbrede kendskabet til det banebrydende arbejde, som er i gang.