Advokaten 3 Ny vejledning om forebyggelse af hvidvaskning af penge

Print Print
08-03-2004


Advokat Jørgen Holst, Advokatrådets Regel- og tilsynsudvalget, har i samarbejde med Sekretariatet udarbejdet en 2. udgave af Vejledning for advokater og advokatfirmaer om forebyggende foranstaltninger mod hvid­vaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Vejledningen, som er blevet væsentligt udbygget i forhold til den 1. udgave fra januar 2003, inde­hol­der en nærmere beskrivelse af lovens anvendelsesområde og af de pligter, der gælder for advokater i medfør af hvidvaskningsloven, som for advokaters vedkommende trådte i kraft den 1. august 2002.

Kort fortalt har en advokat inden for lovens anvendelsesområde navnlig pligt til 1) at udarbejde skriftlige interne reg­ler om betryggende kontrol- og kommunikationsprocedurer samt uddannelses- og instruktions­pro­gram­mer for sine ansatte, 2) at indhente identitetsoplysninger på sine klienter og 3) at afgive underretning til Advokatsamfundet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, så­fremt advokaten får mistanke om, at en transaktion, som han bistår en klient med, har tilknytning til hvid­vaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

De mange spørgsmål, som sekretariatet har modtaget fra Advokatsamfundets medlemmer, har dokumenteret, at fortolkning og anvendelse af loven i praksis volder betydelige vanske­lig­heder.
Med henblik på at få afklaret så mange af lovens tvivlsspørgsmål som muligt har sekretariatet ved udarbejdelsen af vejledningen været i tæt dialog med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet og Finanstilsynet, som administrerer hvidvaskningsloven.

Som anført modtager sekretariatet ofte henvendelser fra medlemmerne vedrørende loven om hvid­vaskningsloven. Det kan oplyses, at sekretariatet i en række tilfælde efter en konkret vurdering har videregivet underretninger fra advokater til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet med henblik på efterforskning af advokatens mistanke.

Den ny vejledning findes på www.advokatnet.dk. Spørgsmål vedrørende vejledningen kan rettes til Se­kre­­tariatet v/ Lars Økjær Jørgensen eller Steffen Pihlblad.