Advokaten 2 Rehab a/s

Print Print
16-02-2004

Af adm. direktør i Forsikringsselskabet Thisted Amt a/s, advokat Niels Vase og forsikringsdirektør i Sygeforsikringen ”danmark”, advokat Jørgen Gawinetski
Et nyt forsikringsinitiativ om rehabilitering

Rehab er et nyt aktieselskab med 22 forsikringsselskaber og Falck A/S som aktionærer. Forsikringsselskaberne er hovedsagelig mindre og mellemstore gensidige selskaber, men også nogle aktieselskaber med lokalt tilsnit eller som har et samarbejde i øvrigt med de andre aktionærer.
Formålet er at formidle serviceydelser i form af rehabilitering til rådighed for de personer, der som følge af en alvorlig personskade kommer i berøring med et (eller flere) af aktionærselskaberne enten som forsikringstager (eksempelvis en ulykkesforsikring eller arbejdsskadeforsikring), eller som tilskadekommen i øvrigt (eksempelvis en autoansvarsforsikring).

Hvad gør Rehab?
Når et tilsluttet selskab får en anmeldelse om personskade, vurderer selskabet om skadelidte kan få brug for Rehab. Hvis dette er tilfældet, kontakter selskabet den tilskadekomne eller dennes pårørende med tilbud om hjælp via Rehab.
Det er naturligvis helt op til den tilskadekomne selv, om han vil tage imod tilbuddet, men hvis han siger ja, bliver han straks kontaktet af Rehabs socialrådgiver med forslag om et møde hjemme hos den tilskadekomne, hvor man sammen kan tage stilling til, hvilken lægelig eller social indsats, der er nødvendig.

Sammen med den tilskadekomne tilrettelægges så et behandlingsforløb, herunder at få de nødvendige aftaler i stand med læger, hospitaler og offentlige, ofte sociale myndigheder. Ting som for den tilskadekomne og de pårørende kan forekomme ganske uoverskuelige i den konkrete situation, bliver således hurtigt afklaret og fulgt op.
Målet er at sikre den tilskadekomne den bedst mulige behandling både fysisk, psykisk og socialt. Herved opnås, at den tilskadekomne hurtigst muligt kan vende tilbage til en så normal tilværelse som muligt, hvilket er det ønske, alle tilskadekomne har.

Rehabs medarbejderstab bestående af en speciallæge, socialrådgivere og en sygeplejerske formidler og koordinerer bistand til behandling, jobfastholdelse og andre nødvendige initiativer. Dette kendes fra udlandet, men er nyt her i Danmark.
For de udenlandske tilsvarende foretagender er det en meget væsentlig opgave at være ”stifinder” for de tilskadekomne igennem, hvad der for udenforstående kan opfattes som en jungle af offentlige myndigheder, behandlingssituationer og forsikringsselskaber.

Hvad gør Rehab ikke?
Det er væsentligt at understrege, at Rehab ikke behandler forsikringsopgørelsen eller vurderer økonomiske spørgsmål i relation til forsikringssagen overhovedet! Rehabs eneste opgave er at hjælpe den tilskadekomne med at komme i gang igen og lette tiden, fra skaden skete, frem til dette bliver muligt.

Rehab og advokaterne
Rehab startede i foråret 2003 og blev vel modtaget landet over både hos behandlere og hos advokater. Enkelte kritiske røster lød fra et par Århus-advokater, som mente, at selskabet ikke var ”uvildigt”, da det ejes af forsikringsselskaber.
Kritikken forekommer uforståelig, når man tager i betragtning, at formålet med Rehabs aktiviteter er at få den tilskadekomne (klienten) på ret køl igen så hurtigt som muligt.

Før i tiden har det været praksis, at forsikringsselskaberne ved modtagelsen af skadeanmeldelse lagde denne hen, indtil der kom et krav fra enten skadelidte eller dennes advokat.
Nu tager selskaberne så et initiativ for at få skadelidte behandlet på den rigtige måde og stiller den fornødne ekspertise til rådighed i et selskab med uafhængige medarbejdere adskilt fra de enkelte selskabers skadeafdelinger. Og alene med den ovenfor beskrevne opgave.

Vi vil derfor opfordre advokaterne til at samarbejde med Rehab til gavn for vores fælles ”kunder”, skadelidte/klienten.
Rehab har adresse Palægade 5, 1261 København K og e-mail rehab@rehab-as.dk