Advokaten 2 Nævnssager om inkasso

Print Print
16-02-2004

Af Pia Birkegård, Advokatnævnets sekretariat

Som omtalt i bl.a. Fagligt Nyt i Advokaten nr. 12 2003 har Højesteret den 15/10 2003 afsagt en dom om inkasso af bestridte fordringer. Ved dommen ophævede retten Advokatnævnets kendelse, hvori advokaten var pålagt en sanktion for at have taget en bestridt fordring til inkasso.

Nævnet vil i lyset af dommen i den kommende tid behandle klager over inkasso af bestridte fordringer i plenum med henblik på fastlæggelse af nævnets fremtidige praksis. Herudover vil nævnet ex officio genoptage de afgjorte sager, hvori advokater har fået sanktioner for inkasso af bestridte fordringer. Sagerne vil herefter blive undergivet fornyet behandling til vurdering af, om sanktionen bør frafaldes/ændres.

Nævnet vil – når der har været behandlet et passende antal sager – her i Advokaten orientere om nævnets fremtidige praksis.