Advokaten 11 Lovforslag åbner for nyt område for advokater

Print Print
09-11-2004

Af advokat Malene Stampe, sekretær for Advokatrådets Erhvervsudvalg

Advokater bør interessere sig for et nyt forretningsområde, der er opstået som en konse­kvens af ny lovgivning, som vedrører fødevare- og restaurations­branchen, og som  træder i kraft 1. juli 2005.

Den ny lovgivning
Lov nr. 486 af 9. juni 2004 om lov om næringsbreve og lov nr. 487 af 9. juni 2004 om lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. indeholder regler, der har til formål at dæmme op for den ulige konkurrence, som er en konsekvens af, at der i fødevare- og restaurationsbranchen angiveligt sker overtrædelse af de mange særlove – typisk inden for det regnskabsmæssige-, det skatte- og afgiftsmæssige- samt det hygiejnemæssige område.

Der indføres et obligatorisk krav om næringsbrev til etablering og drift af fødevareforretning og restaurationsvirksomhed. Næringsbrevet er ikke et traditionelt papirbaseret næringsbrev, men alene en optagelse i et offentligt register, der føres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Næringsbrevet opnås ved en prøve, som skal sikre tilstrækkeligt kendskab til lovgivningen vedrørende skat og afgifter, fødevarer, arbejdsmarkeds- og arbejdsmiljøforhold samt brandsikkerhed, eller ved at man på tidspunktet for lovens ikrafttrædelse enten driver en af loven omfattet fødevarebutik eller har gennemført visse nærmere beskrevne erhvervsuddannelser.

”Synderegistret”
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal føre et ikke offentligt tilgængeligt register over de væsentlige overtrædelser, som indehavere af næringsbrev straffes for inden for nogle i loven angivne områder. Der åbnes dog samtidig op for, at de, som kan dokumentere, at de gør en indsats for at overholde de gældende regler, kan undtages for kravet om indberetning til dette ”synderegister”. Dokumentationen herfor skal ledsages af en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor eller fra en advokat.

Advokaterklæringer
Kravene til den erklæring, som kan bevirke fritagelse for optagelse i styrelsens register, findes i bestemmelserne i § 8 i lov nr. 486 om næringsbrev til fødevarebutikker og § 6 d i lov om ændring af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

Disse bestemmelser går i hovedtræk ud på, at det skal dokumenteres, 1) at virksomheden inden for det seneste år har aflagt årsrapport i henhold til lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), som skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor, 2) virksomheden må ikke inden for det seneste år i forbindelse med driften af restaurationen være straffet for væsentlig overtrædelse af skatte- eller afgiftslovgivningen, og 3) virksomheden må ikke inden for det seneste år i forbindelse med driften af restaurationen være straffet for mere end én væsentlig overtrædelse af fødevarelovgivningen.

For så vidt angår den del af erklæringen, som relaterer sig til straf for overtrædelse af fødevare­lov­giv­ningen, må erklæringen kunne afgives på baggrund af en undersøgelse af http://smiley.fdir.dk/Smiley.aspx?view=Simpel, som linker til Fødevarestyrelsens kontrolrapporter vedrørende den såkaldte smiley-ordning, og eventuelt en erklæring fra virksomhedens registrerede ledelse.

Erklæringerne, som skal afgives årligt, skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som i lovene har bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om erklæringens indhold og form, herunder om eventuelle frister for indsendelse af erklæringen samt om, at erklæringen skal indsendes elektronisk ved benyttelse af en digital eller en tilsvarende elektronisk signatur. Sådanne regler er endnu ikke fastsat.

Elektronisk signatur
Det forventes, at erklæringsafgivelsen skal ske elektronisk ved at benytte en digital eller en tilsva­rende elektronisk signatur.

Systemet skal svare til den ordning, som anvendes ved administrationen af lov om butikstid, hvor de butikker, der har en omsætning på maksimalt mellem p.t. 10,5 og 24,1 million kr. om året, kan holde søndagsåbent, hvis der afgives en revisorerklæring herom til styrelsen. Disse erklæringer kan kun indberettes ved brug af elektronisk signatur.

Advokatrådet har i øvrigt aftalt med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at der skal arbejdes for at åbne op for, at advokaten også på dette område skal have adgang til at udføre den notarlignende funktion, der ligger i at afgive den relevante erklæring – en opgave der ellers hidtil har været forbeholdt revi­so­rerne.

Advokatrådet arbejder p.t. sammen med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at finde en teknisk løs­ning, som på en let administrerbar måde kan give styrelsen den fornødne sikkerhed for, at den ind­sendte advokaterklæring faktisk er afgivet af en bestallingshavende advokat.

Dette samarbejde forventes tillige at munde ud i, at advokaterne gives adgang til yderligere facili­teter i web-reg systemet, som anvendes i forbindelse med selskabsregistreringer. Når arbejdet med at skabe disse forbedrede muligheder for advokaterne er tilendebragt, vil der blive redegjort nærme­re herfor i en artikel i Advokaten

Fremtiden
Da de omtalte love omfatter ca. 30.000 fødevarebutikker – detailhandler og restaurationer – og da der ifølge lovenes forarbejder sker systematiske overtrædelser af de forskellige særlove på området, må det forventes, at der med lovenes ikrafttræden bliver brug for afgivelse af adskillige erklæringer i henhold til de nævnte love. Det er mit håb, at så mange af disse erklæringer som muligt vil blive afgivet af advokater.